Sudcovia budú chýbať. Môže za to prezident

Sudcovia budú chýbať. Môže za to prezident| hnonline.sk | Autor: Martin Ducár |

Nie je správne, aby o jednotlivých návrhoch rozhodovala viac matematika než odborná diskusia v plne obsadenom pléne ústavného súdu, myslí si Ivetta Macejková.

Prezident odmietol do volieb vymenovať za ústavného sudcu jedného z aktuálnych kandidátov Laššáková – Mamojka. Koncom tohto mesiaca uplynie funkčné obdobie ústavného sudcu Ľubomíra Dobríka. Počítate už teraz s „krízovým“ riešením, ktoré znamená, že budete fungovať opäť s menším počtom sudcov?
Samozrejme, musíme s tým počítať. Rozhodovacia činnosť ústavného súdu sa riadi rozvrhom práce vždy na obdobie jedného roka. Od marca začne platiť nový rozvrh práce, ktorý najprv musí schváliť plénum súdu. Ten bude, pochopiteľne, reagovať na situáciu, ktorá nastane, ak podľa doterajších vyhlásení pána prezidenta bude mať ústavný súd neúplný počet sudcov.

Stav s desiatimi sudcami môže pretrvávať niekoľko nasledujúcich mesiacov. Akým spôsobom sa to premietne do činnosti súdu?
Predovšetkým možno očakávať dva nepriaznivé následky. Prvým bude, že sa nižší počet sudcov odrazí na dĺžke konania pred ústavným súdom, ktorá sa opäť predĺži. Druhým bude ohrozenie rozhodovania v pléne, pretože pri desiatich sudcoch sa bude ťažko pre rozhodnutie dosahovať počet aspoň siedmich hlasov sudcov.

Ako to myslíte?
Treba si uvedomiť, že každý sudca má svoj právny názor. Sú prípady, keď je jednohlasná zhoda všetkých sudcov, sú však aj prípady – a nie je ich málo – keď má viacero z nich odlišný právny názor. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa návrhy, na ktorých prerokovanie je príslušné plénum a pri ktorých sa nedosiahne nadpolovičná väčšina hlasov, budú zamietať z procesných dôvodov bez toho, aby sa o návrhu meritórne rozhodlo. To nepovažujem za spravodlivé. Nie je správne, aby o jednotlivých návrhoch rozhodovala viac matematika než odborná diskusia v plne obsadenom pléne ústavného súdu.

Matematicky sa teda celý súd spomalí?
Termín spomalenie nie je veľmi presný, jednotliví sudcovia svoju prácu nespomalia. Uvedomujú si svoje povinnosti a vedia, že je ich úlohou rozhodovať v primeranej lehote. Pri súčasnom trende neustále narastajúceho počtu doručovaných podaní však štatisticky bude na jedného sudcu pripadať viac vecí, a tak sa logicky predĺži dĺžka konania pred ústavným súdom.

Aký bude váš cieľ s priemernou dĺžkou konania na tento rok?
Samozrejme, bola by som veľmi rada, keby sme sa dostali na úroveň roku 2013, keď bola priemerná dĺžka konania niečo vyše šesť mesiacov. To však súd pracoval v kompletnom zložení. Iste uznáte, že takúto kvantitu pri zachovaní požadovanej kvality rozhodovacej činnosti s desiatimi členmi pléna ústavný súd nebude vedieť dosiahnuť. Za úspech budem považovať, ak sa nám v prípade neúplného zloženia pléna podarí udržať úroveň z minulého roku, teda približne deväť mesiacov.

Ak však bude pripadať na jedného sudcu viac vecí, nemusíme sa obávať zhoršenia kvality rozhodovania?
Som presvedčená, že kvalita rozhodovania nebude ohrozená. Ohrozená bude len dĺžka konania a v plenárnych veciach bude obmedzená možnosť meritórneho rozhodovania.

Je možné sudcom v takom prípade preplácať nadčasy?
Jednoznačne nie. Platy sudcov sa naďalej budú riadiť v zmysle ustanovení príslušných osobitných predpisov tak ako doposiaľ a so žiadnym platovým ohodnotením mimo tejto právnej úpravy sa nepočíta.

Viete si predstaviť, ako by ste využili uvoľnený čas, ak by ste mali plný počet sudcov?
Obávam sa, že uvoľnený čas je len ilúziou. Nemyslím si, že by sme aj pri plnom počte sudcov mohli počítať s voľným časom, a to z dôvodu neustále sa zvyšujúceho počtu doručovaných podaní – návrhov a sťažností. Ani mne osobne z titulu postavenia predsedníčky ústavného súdu, s ktorým sú okrem rozhodovacích povinností spojené aj reprezentatívne a iné úlohy, o ktorých som už hovorila, zrejme nevznikne žiaden voľný čas.

Neplánujete operatívne prijať právnych asistentov, podobne ako to pred časom pri enormnom počte prijatých podaní urobili na najvyššom súde?Právnych asistentov nie, ale vo februári budú prebiehať výberové konania na nové miesta súdnych poradcov. Toto personálne posilnenie vyplýva z potrieb, ktoré sme mali ešte pri plnom zložení pléna. Keď vezmeme do úvahy, že noví poradcovia budú musieť prejsť aj istým procesom zaškolenia a adaptácie, nemožno povedať, že sa zákonite urýchli aj konanie. Napriek tomu si od tohto kroku sľubujeme pomoc pri vypracúvaní nevyhnutných podkladov. Konečné rozhodnutie je však vždy rozhodnutím senátu alebo pléna, a preto si sudca aj s novými posilami musí každý spis naštudovať sám.

Nielen najvyšší, ale aj ústavný súd je poznačený hromadným nápadom. Koľko podaní evidujete?
Od roku 2010, keď som na tento problém začala po prvý raz mediálne výraznejšie upozorňovať, evidujeme od jedinej právnickej osoby už vyše 60 000 podaní, čo ani pri všetkom optimizme nemožno vyriešiť „výpomocou“. Preto pri všetkej úcte k sudcom najvyššieho súdu s veľkým nadhľadom čítam o „enormnom“ nápade na ich súde, kde za posledných päť rokov hlásia od jednej právnickej osoby 10 000 doručených podaní. Na základe našej iniciatívy však bola prijatá novela zákona o ústavnom súde, v ktorej je zadefinovaný samotný pojem hromadný návrh aj to, koľko podaní ho tvorí, aká bude forma odôvodnenia rozhodnutia hromadných návrhov a za akých podmienok sa budú takéto návrhy spoplatňovať.

Vám ako predsedníčke sa náhodným výberom ujdú dve sťažnosti mesačne. Nebudete musieť prijať väčší objem?
Ako sudkyni spravodajkyni sa mi prideľujú dve veci mesačne vždy pri prvom prideľovaní vecí, ktoré došli ústavnému súdu v danom kalendárnom mesiaci. Podobne sa postupovalo v predchádzajúcom funkčnom období, keď bol predsedom ústavného súdu Ján Mazák, čo vyplýva z vtedy platných rozvrhov práce. Predseda ústavného súdu Milan Čič nemal prideľované žiadne podania. Návrhy na začatie konania o súlade právnych predpisov sú mi prideľované v rovnakom počte ako všetkým ostatným sudcom, podobne aj volebné sťažnosti. Na rozdiel od ostatných sudcov mi však zo zákona o ústavnom súde vyplýva povinnosť zvolávať, určovať a viesť rokovania pléna a zabezpečovať riadny chod ústavného súdu prostredníctvom Kancelárie ústavného súdu. Taktiež zastupujem ako stály člen Slovensko v Benátskej komisii a rozvíjam bilaterálne a multilaterálne vzťahy s ostatnými ústavnými súdmi. Okrem toho už sedem rokov zastrešujem projekt Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky prijatých v konaní o sťažnostiach fyzických a právnických osôb, s ktorým súvisia mnohé odborné porady a konferencie. V pravidelných intervaloch informujem o výsledkoch sledovania efektívnosti výkonu rozhodnutí ústavného súdu rezort spravodlivosti, najvyšší súd, súdnu radu, generálnu prokuratúru, rezort vnútra a verejnú ochrankyňu práv.

Čo ak by mal mať súd originálne až 15 sudcov namiesto doterajších 13? Nepomohlo by to?
Na potrebu zvýšenia počtu sudcov ústavného súdu zo súčasných 13 na 15 som upozorňovala už pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku ústavného súdu v apríli 2013. Spomedzi ústavných súdov Českej republiky, Maďarska, Spolkovej republiky Nemecko, Poľska a Rakúska máme jednoznačne najvyšší počet doručovaných podaní, najviac rozhodnutých podaní, teda návrhov a sťažností ročne, a najviac rozhodovacích právomocí, ale zároveň najnižší počet sudcov a najmenší rozpočet. Aby som teda úplne zodpovedala otázku – áno, zvýšenie počtu sudcov by ústavnému súdu pomohlo.

Prezident vo svojom nedávnom prejave označil ústavný súd ako nespôsobilý a neochotný, pričom sa odvolával na odmietnutie jeho žiadosti o výklad ústavy. Čo hovoríte na takéto vyjadrenie?
Nemám záujem ani potrebu komentovať podľa môjho názoru neprimerané vyjadrenia pána prezidenta na adresu ústavného súdu. Považujem za nedôstojné, aby sa najvyšší predstavitelia ústavných orgánov znížili k vzájomnému osočovaniu, najmä ak pôvod nespokojnosti jednej strany spočíva v legitímnom rozhodnutí, ktoré však nekorešponduje s jej predstavou o rozhodnutí. Práve naopak, ústavný súd si splnil svoje poslanie tak, ako mu to prikazuje ústava a zákon o ústavnom súde, a rozhodol vo veľmi krátkom čase tak o sťažnostiach kandidátov na sudcov ústavného súdu, ako aj o návrhu pána prezidenta v konaní o výklad.

Takže ste neboli ani nespôsobilí, ani neochotní?
V celom postupe pri rozhodovaní o návrhu pána prezidenta na začatie konania o výklad nevidím ani nespôsobilosť, ani neochotu ústavného súdu. To, že plénum tento návrh odmietlo, totiž v žiadnom prípade neznamená, že sa ním nezaoberalo – ako sa uznesenie o odmietnutí nesprávne mediálne prezentovalo širokej verejnosti. Plénum ústavného súdu sa s návrhom zaoberalo riadne, podrobne a dôsledne. Návrh prezidenta na začatie konania o výklad bol ústavnému súdu doručený 11. augusta. Vzhľadom na jeho závažnosť a dôležitosť tak pre prezidenta, ako aj pre ústavný súd plénum rozhodlo už 28. októbra minulého roka, teda po dvoch mesiacoch, čo je výrazne skôr, ako bola priemerná dĺžka konania za minulý rok. Keďže sme pracovali v zložení iba 11 sudcov, za žiadnych okolností nemožno hovoriť o neochote. Práve naopak, koncentrovali sme svoje sily na to, aby súd rozhodol tak rýchlo, ako to len bolo možné. Považujete to za neochotu?

A čo tá nespôsobilosť? Chápem, že uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania o výklad nenaplnilo očakávania pána prezidenta. Dôvody uvedené v predmetnom uznesení boli už viackrát prezentované, preto ich nebudem znova opakovať (pozn. redakcie-https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/bf4f1402-639c-4503-b092-30f887a8ea23/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20z%20predbe%C5%BEn%C3%A9ho%20prerokovania%20PL.%20%C3%9AS%2045_2015.pdf). S poukázaním na obsah dvoch rozhodnutí ústavného súdu bol práve návrh prezidenta na začatie konania o výklad nespôsobilý na iné rozhodnutie nášho súdu. Navyše, prezidentovi nič nebránilo v tom, aby sa obrátil na nás s návrhom na začatie konania o výklad toho článku ústavy, ktorého sa vymenovanie sudcov ústavného súdu týka, ešte pred jeho vlastným rozhodnutím o ich nevymenovaní či vymenovaní.

Prezident má zároveň stále vymenovať dvoch z troch kandidátov – Fulcová, Ďuriš, Sopoliga. Nie je problém, že má mať v súlade s ústavou na výber dvojnásobný počet kandidátov?
Nie je to problém. Ústavný súd konštatoval, že je nepochybné, že skutková i právna situácia všetkých piatich nevymenovaných kandidátov na sudcov ústavného súdu je rovnaká. Podľa uznesenia prezident môže a má zrušiť aj dve predmetné rozhodnutia o nevymenovaní dvoch kandidátov, ktorí stiahli svoju ústavnú sťažnosť, a následne má vybrať dvoch sudcov ústavného súdu z piatich ostávajúcich kandidátov, ktorých mu navrhla národná rada. Navyše, tá nemá vedomosť o tom, že by niektorý zo zvolených kandidátov zobral späť svoj súhlas s kandidatúrou na sudcov ústavného súdu.

Pri spomínaných troch kandidátoch sa prezident odvolal i na zmätočnosť nálezu III. senátu, ktorý mu uložil znovu konať a vymenovať niekoho z nich. „Podľa môjho názoru tu teda máme situáciu, keď ústavný súd porušil všeobecný zákonný princíp platný pre každý jeden súd. Porušil princíp, podľa ktorého písomné vyhotovenie rozsudku musí byť v zhode s obsahom rozsudku tak, ako bol vyhlásený,“ povedal prezident. A doplnil, že: ,,právomoc vykladať ústavu všeobecne záväzným spôsobom pritom patrí do výlučnej pôsobnosti pléna ústavného súdu. Ústavu nemá právo ani nesmie vykladať senát ústavného súdu.“ Sú tieto argumenty správne?
O sťažnostiach spomínaných kandidátov rozhodol ústavný súd nálezom zo 17. marca 2015, v ktorom vyslovil, že ich základné právo rozhodnutiami prezidenta porušené bolo. Napadnuté rozhodnutia prezidenta boli týmto nálezom zároveň zrušené a ústavný súd mu vo výroku nálezu prikázal, aby vo veci konal a rozhodol. Tento nález nadobudol právoplatnosť 15. mája minulého roka. Pre účastníkov konania má záväzné právne účinky jeho výrok. Výrok nálezu v uvedenej veci je totožný s výrokom v písomnom vyhotovení nálezu. Takže ústavný súd neporušil žiadny všeobecný „princíp“. Čitateľom opäť odporúčam, aby si na webovej stránke ústavného súdu porovnali písomné vyhotovenie odôvodnenia nálezu (pozn. redakcie – https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/06a6b9b9-236e-42f3-a387-27b782319f91/Rozhodnutie%20-%20N%C3%A1lez%20III.%20%C3%9AS%20571_2014.pdf) s audiozáznamom (pozn. redakcie – https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=8752ad07-68c7-4b91-999e-9900fb056fbf&groupId=10182) Dovolím si zdôrazniť, že výsledkom rozhodovacej činnosti je rozhodnutie, ktoré sa skladá z výroku a krátkeho odôvodnenia predneseného ústne v prípade verejného pojednávania, ktoré predchádzajú písomnému vyhotoveniu. Konečným výsledkom tejto kontinuálnej činnosti je vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia. S každým novým vyhlásením, ktoré súvisí s vymenovaním sudcov ústavného súdu, prichádza pán prezident s novými dôvodmi ich nevymenovania. Stručne zhrniem: najprv vyčítal ústavnému súdu znenie výroku a žiadal prostredníctvom svojho právneho zástupcu o výklad výroku. Takáto žiadosť však nemá oporu v Ústave SR a takú právomoc ústavný súd nemá. Neskôr začal poukazovať na údajný rozpor medzi ústnym vyhlásením nálezu a písomným vyhotovením. Takýto rozpor, ako som už vysvetlila, neexistuje. Spochybňovanie uznesenia ústavného súdu vo veci konania o výklad tiež nie je namieste, pretože plénum si osvojilo nález III. senátu, čo sa následne prenieslo do jeho vlastného rozhodnutia. Takže rozhodlo plénum, nie senát. Je skutočne na zváženie, či pán prezident nemal svoje pochybnosti riešiť podaním na začatie konania o výklad ešte pred tým, ako zrealizoval svoje rozhodnutie o vymenovaní či nevymenovaní sudcov ústavného súdu. Musím opäť pripomenúť, že v prípade návrhu na začatie konania o výklad sa pán prezident obrátil na ústavný súd s otázkou, či sa na jeho právomoc pri vymenúvaní sudcov ústavného súdu vzťahuje rozhodnutie o výklade ústavy v kauze Čentéš. Skutočnosť, že ústavný súd túto otázku zodpovedal už nálezom, bola jedným z dôvodov odmietnutia návrhu na začatie konania o výklad. Tretí senát jednoznačne uviedol, že použitie výkladu vo veci nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora nemožno použiť v prípade vymenovania sudcov ústavného súdu. Opakujem – plénum sa svojou väčšinou stotožnilo s nálezom III. senátu a tento svoj postoj premietlo aj do odôvodnenia svojho uznesenia. Právomoc vykladať ústavu všeobecne záväzným spôsobom bola, je a bude právomocou pléna. Ani tretí, ani žiadny iný senát ústavného súdu výklad ústavy v tejto veci nepodával a nepodáva.

Neporušuje prezident Ústavu SR?
Podľa ústavy prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Taktiež vymenúva a odvoláva sudcov ústavného súdu a prijíma ich sľub. Na to, ako má uplatniť tieto svoje právomoci v tejto veci, mu ústavný súd odpovedal v spomínaných rozhodnutiach, ktoré sú právoplatné, účinné, vykonateľné a záväzné pre všetkých účastníkov konania pred ústavným súdom, teda aj pre prezidenta. Je zrejmé, že pán prezident má povinnosť vymenovať sudcov ústavného súdu z navrhnutých kandidátov.

Ako by teda bolo čo najvhodnejšie vyriešiť tento problém?
Aktuálnym stavom, keď bude plénum ústavného súdu tvoriť iba desať sudcov, by sa mal zaoberať výlučne iba prezident. Ja si len opäť dovolím zdôrazniť, že fungovanie ústavného súdu v tomto počte môže priniesť následky, o ktorých som už hovorila.

Nepovažujete celú túto situáciu za takú, ktorá odráža aktuálny stav kultúry slovenskej justície?
Pri plnom vyťažení rozhodovacou činnosťou na ústavnom súde mi neostáva veľa časového priestoru detailne sa zaoberať touto problematikou, takže moje vyjadrenia by nemuseli byť objektívne. Mediálny obraz slovenskej justície však v žiadnom prípade nepovažujem za objektívny. Na základe niekoľkých káuz sudcov, ktorí vážne pochybili, nemôžeme posudzovať a odsudzovať poctivú prácu všetkých 1 400 sudcov. V poslednom čase rezonujú v médiách pojmy „očista“ či „konsolidácia“ justície. Iste, mnohé ukazovatele sa podarilo zlepšiť, v mnohých je stále čo zlepšovať.

V susednom Poľsku aktuálne taktiež prebieha ,,boj“ o ústavný tribunál. Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro (PiS) dokonca otvorene povedal, že na súde majú ,,len“ piatich svojich sudcov, pričom minulá vládna koalícia ich tam mala 14 z celkového počtu 15. Môže takto politik otvorene hovoriť o ,,našich“, respektíve ,,ich“ sudcoch? Nefunguje to takto aj na Slovensku?
Neprináleží mi komentovať vyjadrenia poľského ministra spravodlivosti, ani hodnotiť rétoriku politikov. Ja som sa už viackrát ohradila voči tvrdeniam, ktoré by vzbudzovali čo i len zdanie, že pôsobenie sudcov – členov pléna ústavného súdu v politických stranách a v politických hnutiach pred ich vymenovaním do funkcie sudcov ústavného súdu, má vplyv na ich rozhodovaciu činnosť a na nezávislosť a nestrannosť ústavného súdu. Pre mňa je sľub sudcu ústavného súdu, ktorý skladá do rúk prezidenta, garanciou toho, že bude postupovať v rozhodovacej činnosti výlučne v súlade s ním.

Poslankyňa Lucia Žitňanská sa obáva sa, že ak súčasná vládna strana vyhrá voľby, v roku 2019, keď bude viacerým sudcom končiť funkčné obdobie, súčasný systém im dovolí obsadiť väčšinu ústavného súdu až do roku 2031. Je skutočne možné ,,obsadiť“ ho svojimi ľuďmi?
Systém ustanovovania ústavných sudcov existuje od vzniku ústavného súdu v roku 1993 a doposiaľ sa na ňom nič nemenilo bez ohľadu na to, aké politické zloženie mala národná rada. Spochybniť možno akéhokoľvek kandidáta, ale ja stále pripomínam, že sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta sľub sudcu, že bude rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne, čo považujem za dostatočnú garanciu.

Takže sľub každého prezidentom vymenovaného ústavného sudcu je dostačujúcim argumentom na to, aby sme o tom-ktorom sudcovi povedali: ,,je 100-percentne nezávislý?“
Ústava ho za garanciu nezávislosti sudcu ústavného súdu považuje. Ja som sa sľubom zaviazala, že budem rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Tento sľub pri svojej rozhodovacej činnosti napĺňam a verím, že rovnako to majú vo svojom svedomí vysporiadané aj ostatní kolegovia.

Mal by byť každý ústavný sudca profesorom, prípadne mať titul PhD. v odbore právo?
Podmienky, za ktorých môže byť občan Slovenskej republiky vymenovaný za sudcu ústavného súdu, ustanovuje ústava a požiadavka dosiahnutého 3. stupňa vysokoškolského vzdelania z nej nevyplýva. Ja sa domnievam, že nie je podstatné, či je sudca napríklad profesorom alebo advokátom. Rozhodujúce je, ako podanie – návrh, sťažnosť – spracuje, akým spôsobom presvedčí, či v senáte alebo v pléne o správnosti svojho právneho názoru. Dosiaľ malo plénum ústavného súdu v tomto smere vyvážené zloženie. Jeho členmi boli akademici, vysokoškolskí pedagógovia, legislatívci aj sudcovia zo všeobecných súdov či advokáti a ja osobne považujem najmä pri komplexnosti slovenského právneho systému takúto rôznorodosť za prínosnú. Sama som sudkyňa, ktorá prešla všetkými stupňami všeobecných súdov a často je pre mňa pri diskusii v pléne názor kolegu z iného právnického prostredia veľmi podnetný.

Vráťme sa k poľskému ústavnému tribunálu. Čo hovoria jeho predstavitelia na momentálnu situáciu?
Napriek tomu, že ústavný súd rozvíja bilaterálne vzťahy s ústavnými súdmi okolitých krajín vrátane Poľska, nie sú medzi nami také bezprostredné kontakty, na základe ktorých by som mala spoľahlivé informácie o aktuálnom dianí na poľskom ústavnom súde. Skutočnosť, že toto dianie priamo vo Varšave preverovala Benátska komisia, svedčí o vážnosti situácie. Tu by som rada pripomenula, že táto komisia vyjadrila svoje stanovisko aj k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ktorého závery sú relevantné aj v súčasnej situácii. (pozn. redakcie – https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992184/bk0.pdf/e251a625-0993-4488-adaf-881e6189f661)

Čo bude vaším hlavným cieľom v tomto roku?
Napriek situácii, v ktorej sa ústavný súd ocitol – teda, že už od marca bude pracovať iba v počte 10 sudcov – budem dbať o to, aby bolo v plnom rozsahu naplnené poslanie ústavného súdu, ktoré mu vyplýva z ústavy, že je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a súčasne budem presadzovať to, čo je pre účastníkov konania najdôležitejšie – aby dĺžka konania pred ústavným súdom bola minimálne na úrovni roku 2015. Verím, že sa nám úspešne podarí realizovať výstupy z projektu Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR tak, aby verejnosť mohla plne využívať záväznú elektronickú komunikáciu s ústavným súdom a aby sme do praxe uviedli elektronické prideľovanie spisov.

Kto je Ivetta Macejková
Ako sudkyňa najprv pôsobila na Okresnom súde Bratislava-vidiek. V rámci reorganizácie justičných orgánov zakladala Okresný súd Pezinok. V rokoch 1996 – 1998 pôsobila vo funkcii predsedníčky Krajského súdu v Bratislave. V roku 2006 sa stala sudkyňou a členkou trestného kolégia najvyššieho súdu. Za sudkyňu a zároveň za predsedníčku ústavného súdu ju vymenoval prezident vo februári 2007. Funkčné obdobie sa jej skončí v roku 2019.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (5)

 • Guest (jaro)

  Podla eurospskych statiskik ma Slovensko 3. najvyssi pocet sudcov z 27 krajin.
  Co chcete? Postupit na 1. miesto?
  Počet sudcov: 3. miesto (38 sudcov na 100.000 ľudí)
  http://www.pravnenoviny.sk/sudnictvo/eu-po-prvy-krat-hodnotila-sudnictvo-v-clenskych-krajinach

  Prietahy v sudnom konani nie su preto lebo je nedostatok sudcov.
  Problem je, ze sudcovia nemaju spravne postupy vo vedeni sporu a rozhoduju nespravodlivo.
  Pretahuju sudne konania, aby vyckali moment kedy mozu rozhodnut v prospech mafianov...

  Prestante ohlodavat Kisku – v pripade sudcov ma pravdu, moze mat akekolvek pozadie.
  Kto ste a co este chcete vy paraziti – sudcovia, ved mate len 2 % doveryhodnosti ludi, ved nemate legitimitu!!!

  Plat sudcu 3500 eur a viac, dochodok sudcu 2000 eur, dochodok aj vysokoskolky vzdelaneho cloveka, ktory ma odrobenych 30 rokov je 300 eur. Ako si moze niekto z 300 eur/mesiac zaplatit advokata, ktory ma 75 eur/hodinu?
  Ludia sa nemaju moznost dovolavat spravodlivost a sudcovia rozhoduju v prospech mafianov.
  Co k tomu dodat?

 • Guest (Matúš Burčík)

  http://domov.sme.sk/c/20106282/zlocinecky-gang-v-trnkovej-kauze-glance-house-nenasli.html

  Zločinecký gang v Trnkovej kauze Glance House nenašli
  Po vyše troch rokoch sa začal súdny proces v kauze nezákonných prevodov bytovky v Bernolákove, ktoré umožnil bývalý šéf prokuratúry Dobroslav Trnka.
  1. mar 2016 o 19:53    Matúš Burčík
  Dobroslav Trnka naďalej pracuje na Generálnej prokuratúre. Trestný čin podľa polície nespáchal. (Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

  BRATISLAVA. Jeden až päť rokov väzenia hrozí bývalému šéfovi katastra v Senci Igorovi Svitekovi, ktorý sa v utorok postavil pred súd pre pochybné prevody novostavby Glance House v Bernolákove. Bývalý šéf prokuratúry Dobroslav Trnka, ktorý je hlavnou postavou kauzy, nie je obžalovaný.
  Aféra Glance House sa ťahá od roku 2012, keď Trnka ako námestník generálneho prokurátora umožnil nezákonným listom prevod bytovky na firmy blízke jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi.
  Bytovku v tom čase blokovala špeciálna prokuratúra, ktorá vyšetrovala podozrenia z podvodov v spore bývalých spoločníkov developerskej firmy. Na jednej strane stál podnikateľ Robert Číž, na druhej Kočnerova známa Jana Šlachtová.

  Prečítajte si tiež: Zaplatili, no do bytov sa nedostanú
  Trnka listom, ktorý poslal na kataster, umožnil prevod nehnuteľnosti na Šlachtovú bez vedomia špeciálnej prokuratúry. Vzápätí sa sa objavil Kočner, ktorý vystupoval ako nový vlastník bytovky.
  Pokračovanie článku pat...


  Hodnoť:  
  Trtošík je svedok ...

  a Slovensko je je bnuté ...
  Reagovať | po sneme je už lepšie
  02.03.2016 5:21 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  Nie je politicka vola

  preto nie je mozne tento pripad normalne vysetrit.
  O tom aby sa poskodeni radobyvlastnici bytov dockali bytv za ktore zaplatili uz ani nehovoriac.
  Reagovať | Politika je showbusiness pre skaredych ludi
  02.03.2016 5:22 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  kľúče od bytov

  Ide tu o krádež viac ako 100 bytov a každý kto tejto krádeži pomáhal dostal prisľúbene nejaké kľúče.
  Potom sa nečudujte koľko úradov v tomto prípade zlyhalo.
  Tento proces je len obyčajná fraška, ktorá po volbách skončí, zloději dostanú ešte odškodné a napokon Kočner spravodlivo pridelí byty prokurátorom, policajtom, sudcom, ... pod heslom "chránime (svojich) ľudí "
  Reagovať | dumač
  02.03.2016 6:22 | Oznám správcovi | Odka
  Hodnoť:  

  pregrciavac trnkuje....
  a zivot ide dalej !

  je mi luto tych ludi , ktori zaplatili zalohu a nevedia sa dostat k bytom kvoli mafianskym hram .....
  Reagovať | ledzep
  02.03.2016 6:29 | Oznám správcovi | Odkaz

 • Guest (netky.sk)

  http://www.netky.sk/clanok/sudna-rada-sa-chce-zapojit-do-elektronizacie-sudnictva

  Súdna rada sa chce zapojiť do elektronizácie súdnictva

  BRATISLAVA – Súdna rada SR by sa mala tiež zapojiť do projektu elektronizácie súdnictva. Zástupcovia ministerstva spravodlivosti preto už prezentovali členom rady ideový návrh Elektronických služieb Kancelárie Súdnej rady SR, ktorý teraz môžu doplniť o svoje návrhy.

  Následne by mal rezort spravodlivosti vypracovať projekt a predložiť ho na schválenie v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra. Samotný projekt by mal byť naplánovaný na dva roky, ale jednotlivé jeho časti by mohli byť spúšťané skôr.

  Elektronizácia služieb Súdnej rady SR by mala prispieť k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti súdnictva. Umožniť by mala napríklad online sledovanie zasadnutí súdnej rady. Keďže na rokovanie rady sú často prizývaní aj mimobratislavskí sudcovia, systém by mal do budúcna umožniť cez videokonferenciu ich zapojenie do rokovania rady. Systém umožní aj spracovanie a sprístupnenie všetkých dokumentov smerom k verejnosti. Súdna rada by bola rada, ak by boli cez systém pripojení na všetky súdy a sudcovské rady.

  Toľko netky. Nezávislý koment:

  Podstatou je kriminalita a pokračujúce vydieranie a výpalníctvo SR spústou „sudcov“, čiže občanov... a jeden z príkladov je aj nižšie.

  Je zjavné, že je potrebný začiatok očisty práve NS SR, od ktorého stále tieto aktivity počínajú, a ktoré je potrebné odstraniť, okamžite. Ani jeho dve predstaviteľky /zjavné harabinovky/ nekonajú v prospech súdnictva. Jedna si za štátne na úkor financií pre súdy „kúpi“ nepotrebné luxusné auto a druhá ťahá jednoho z organizátorov výpalníctva na NS SR. Neriešia ani dľho presluhujúcich „sudcov“, vyhovárajú sa na nedostatok sudcov a nič nerobia pre okamžité zastavenie zdokladované kriminality „sudcov“, ktorí sa venujú iba rozkrádaniu rozpočtu SR pre seba a pre svoju nevykonávaznú prácu chcú ďalšich sudcov, ay mohli nerušene vydierať a kradnúť naďalej? A požiadavať ďalšie a ďalšie zvyšovanie platov za svoju kriminalitu? Prečo se ich nzbavíte vrátane vrchného organozátora, prečo tam tých evidentnýck protištátnych a protijustičných kriminálnych živlov tolerujete?

  https://dennikn.sk/blog/exekucia-slovenskej-justicie/

  Blog
  nedeľa
  Exekúcia slovenskej justície
  Kto je v nej oprávnený a kto povinný?

  1 146
  Od konca minulého roku je v exekúcii najvyšší justičný orgán na Slovensku – Najvyšší súd (Ústavný súd je osobitným súdom na ochranu ústavnosti). V exekúcii čelí nútenému vymáhaniu sumy 200 tisíc € s príslušenstvom a trovami exekúcie. Dostal sa do nej po tom, čo ho dve jeho sudkyne v r. 2010 zažalovali pre diskrimináciu, ktorú pociťovali v tom, že sa „cítili frustrované pre nižšie platové ohodnotenie v porovnaní so sudcami“ vtedajšieho špeciálneho súdu o príplatok cca. 3400,-|€ (Ústavný súd jeho výšku neskôr znížil na cca. 1500,-€). Okresný súd Bratislava I ich „frustráciu“ považoval za opodstatnenú a každej z nich priznal po 100 tisíc € s odôvodnením že „V očiach verejnosti vznikol dojem, že výkon práce nimi uskutočňovaný bol menej kvalitný, druhotriedny, prichádzali do styku s menej náročnými prípadmi ktorých rozhodovanie nevyžaduje až takú vysokú úroveň odborných znalostí“. Z tohto odôvodnenia sme pre zmenu frustrovaní asi viacerí, pretože hoci s takou žalobou uspelo spolu ďalších 11 sudcov Najvyššieho súdu, hromadnú žalobu ich 6 kolegov ten istý súd Bratislava I zamietol v celom rozsahu. Naviac, Ministerstvo spravodlivosti, ktoré zažalovalo z rovnakého dôvodu 500 sudcov iných súdov sa už v 454 prípadoch takej žalobe úspešne ubránilo. Keďže sa však Najvyšší súd na čele s bývalým predsedom proti spomínanému rozsudku neodvolal, rozsudok OS Bratislava I sa stal právoplatný a stal sa tak exekučným titulom. Vykonaniu exekúcie t.j. napr. stiahnutiu vymáhanej sumy z účtu Najvyššieho súdu sa tento bráni námietkami, resp. návrhom na jej zastavenie, alebo odklad. Zaujímavosťou je, že o týchto námietkach, resp. odklade, alebo o zastavení exekúcie môže na konci rozhodovať samotný Najvyšší súd. Môže teda rozhodovať o vlastnej exekúcii.
  No nielen vlastná exekúcia teraz “hýbe” naším Najvyšším súdom. V stredu, 17. 2. 2016 mal jeho bývalý predseda podať na súčasnú predsedníčku trestné oznámenie pre jej údajné zasahovanie do nezávislosti súdu, ktorého sa mala dopustiť, zrušením senátu bývalého predsedu a prideliť ho do iného. Predseda toho iného senátu naopak obvinil bývalého predsedu Najvyššieho súdu, že on zneužíva svoju právomoc verejného činiteľa, pretože namiesto dokončenia starých vecí sa venuje svojej tradičnej činnosti – politik v talári. Čuduje sa, že generálny prokurátor nezačal konať z úradnej moci a nedal pokyn tohto „sudcu“ väzobne stíhať.
  Dotknutý bývalý predseda kontroval spôsobom jemu vlastným. Disciplinárne konanie, ktoré voči nemu iniciovala súčasná predsedníčka navrhuje zastaviť a ak sa to nestane, navrhuje v rámci konania zvážiť jej vyšetrenie „duševného a vedomostného stavu minimálne v rovine právnej schizofrénie“. Okrem toho podal aj sťažnosť na Ústavný súd pre porušenie jeho práv a domáha sa odškodnenia 100-tisíc €.
  Môžeme len dúfať, že popri týchto všetkých „aktivitách“ si Najvyšší súd dokáže plniť svoje úlohy. Vrátim sa však ešte k vyššie citovanému odôvodneniu rozsudku Okresného súdu Bratislava I , ktorý si na pomoc zobral „oči verejnosti“, čim mal zrejme na mysli verejnosť t.j. nás všetkých. A čo hovoria „oči verejnosti“ o justícii? Podľa organizácie Via Iuris dosiahla dôveryhodnosť justície v r. 2015 historické dno. Nedôveruje jej až 74% opýtaných. K podobným výsledkom dospeli aj prieskumy iných organizácií. Ako hlavné dôvody občania označujú samotných sudcov, ktorí nie sú nestranní a nezávislí, ďalej dĺžku konaní, či zlé zákony. Ani prieskumy v predchádzajúcich rokoch nesignalizovali, že by občania považovali prácu sudcov Najvyššieho súdu, ale aj prácu iných sudcov za menej kvalitnú alebo druhotriednu v porovnaní so sudcami vtedajšieho špecializovaného alebo terajšieho špeciálneho súdu. Verejnosť hodnotila a hodnotí sudcov všeobecne. Bolo by preto zaujímavé vedieť ako dospel súd k svojmu odôvodneniu. Či napríklad vypočul aj zástupcov verejnosti, ktorí by mu jeho záver potvrdili. Podľa uvádzaných výsledkov prieskumu by zrejme verejnosť pred priznaním „diskriminačných“ nárokov sudcov uprednostnila možnosť dať justíciu do „exekúcie“. Mala by si totiž uvedomiť, že jej hlavnou úlohou nie je riešenie vzájomných konfliktov sudcov a rozhodovanie o ich finančných nárokoch z údajnej diskriminácie, ale efektívne (rýchle + účelné) a najmä spravodlivé riešenie súdnych sporov. V tejto pomyselnej exekúcii je teda povinným justícia a oprávneným celá verejnosť. Možno len dúfať, že táto „exekúcia“ dopadne úspešne pre obe strany.

 • Guest (sme)

  http://domov.sme.sk/c/20106388/sudca-najvyssieho-sudu-ziada-zasiahli-voci-predsednicke-bajankovej.html?ref=terazbox_sme />
  Sudca Najvyššieho súdu žiada, aby zasiahli voči predsedníčke Bajánkovej
  Dohňanský tvrdí, že nezákonným spôsobom zasahovala do konania disciplinárnych senátov.
  1. mar 2016 o 16:55    TASR
  Jana Bajánková. (Zdroj: ARCHÍV SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)
  Písmo:A-|A+ 0 0
  BRATISLAVA. Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR Viliam Dohňanský sa obrátil na Súdnu radu Slovenskej republiky so žiadosťou o vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke rady Jane Bajánkovej.
  Podľa sudcu Bajánková nezákonným spôsobom zasahovala do konania disciplinárnych senátov.
  Obaja čelia disciplinárnym stíhaniam
  Podnet Dohňanský napísal v pondelok (29. 2.). TASR jeho kópiu zaslal bývalý predseda NS, sudca Štefan Harabin. Obaja sudcovia čelia disciplinárnym stíhaniam, ktoré voči nim iniciovala predsedníčka NS Daniela Švecová.
  Dohňanský v podnete píše, že Bajánková na podnet Švecovej oslovila 18. februára písomne predsedníčku disciplinárneho senátu Beátu Javorkovú. Podľa Dohňanského ju požiadala, aby Súdnu radu informovala o obsahu svojho vyjadrenia k požiadavke predsedníčky Najvyššieho súdu.
  "Predsedníčka súdnej rady nie je procesnou stranou disciplinárneho konania voči mojej osobe, a preto nie je oprávnená, ani nesmie v tomto konaní intervenovať, respektíve inak do tohto konania vstupovať, nech by boli jej motívy akékoľvek," píše v podnete Dohňanský.
  Predsedníčke zaslala list
  Skonštatoval, že Bajánková svoj list neopatrila spisovou značkou. Tú podľa neho neuviedla "zrejme preto, aby sa evidenčne nepreukázal jej nezákonný nátlak na disciplinárne senáty".
  "O odôvodnenosti podobných podnetov môžu riadnym spôsobom rozhodnúť členovia Súdnej rady SR, ktorá je kolektívnym orgánom," reagovala na podnet Dohňanského kancelária Súdnej rady SR. Tá v stanovisku pre TASR uviedla, že "nebude mediálne reagovať na preposlané e-mailové správy".
  Hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík 18. februára informoval, že predsedníčka NS SR Daniela Švecová zaslala predsedníčke disciplinárneho senátu list, ktorý zároveň dostal na vedomie minister spravodlivosti. V ňom konštatovala, že ňou iniciované disciplinárne konania na Štefana Harabina, Viliama Dohňanského a Gabrielu Šimonovú sa jej "javia ako zdĺhavé, nekoncentrované a vzhľadom na zmeny v zložení senátov značne problematické".
  Švecová podala voči bývalému predsedovi NS Štefanovi Harabinovi tri disciplinárne návrhy. Z nich dva (prvý a tretí) smerujú zároveň aj proti ďalším dvom členom trestného senátu, v ktorom Harabin pôsobil. V prvom návrhu požaduje Švecová, aby bol Harabin preložený na súd nižšieho stupňa, v druhom finančný postih a v treťom najprísnejší trest - zbavenie sudcovskej funkcie.
  Harabin, Dohňanský a Šimonová boli členmi trestného senátu 1T, ktorý Švecová rozpustila pre viaceré sporné rozsudky. Disciplinárne stíhania sú rozdelené na päť samostatných konaní v štyroch disciplinárnych senátoch. V súčasnosti sa rozhoduje o ich spojení do dvoch konaní.

  http://domov.sme.sk/c/20105745/harabin-so-staznostou-na-ustavnom-sude-nepochodil.html?ref=terazbox_sme />
  Harabin na Ústavnom súde nepochodil, chce ísť do Štrasburgu
  Postup Švecovej pri zrušení senátu Štefana Harabina podržala pred časom aj Súdna rada.
  1. mar 2016 o 11:37    Peter Kováč
  Vlastný senát zrušili bývalému šéfovi Najvyššieho súdu ešte vlani. (Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

  BRATISLAVA. Vlaňajšie rozsadenie senátu exšéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina bolo v poriadku, potvrdil Ústavný súd SR. Minulý týždeň odmietol sťažnosti Harabina a ďalšieho člena zrušeného senátu, sudcu Viliama Dohňanského, ktoré podali ešte vlani v októbri.
  Zmenu v rozvrhu práce navrhla šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová. Harabin to označil za trestanie jeho právneho názoru. 
  Harabin aj Dohňanský vo svojich sťažnostiach namietali, že boli porušené ich základné práva vyplývajúce z ústavy či medzinárodných dohovorov. Zároveň malo byť podľa nich porušené základné právo na dobrú správu veci verejných.
  Tretí senát ústavného súdu tieto námietky odmietol. Harabin to označil za vytvorenie priestoru na vstup politiky do rozhodovania súdov.
  "Som rád, že Ústavný súd rozhodol pomerne rýchlo, čím mi umožnil obrátiť sa na štrasburský súd. Tam sa už slovenský Ústavný súd na základe mojich sťažnosti červenal," povedal. Dodal, že neráta s tým, že bude úspešný na akomkoľvek slovenskom súde či štátnom orgáne. "Verejná moc a justícia sú plne v područí politikov," dodal.

  Prečítajte si tiež: Harabin dostal opäť svoj senát, nie je jasné, prečo tak Švecová rozhodla
  Rozpustenie Harabinovho senátu znamenalo presadenie všetkých jeho troch členov do iných senátov. Harabin sa od septembra dostal nakrátko do senátu zloženého zo svojich najväčších odporcov, Juraja Klimenta a Petra Szaba.
  Podľa nového rozvrhu práce platného od januára mu však Švecová vrátila senát. Od nového roka pracuje spolu s Martinom Piovartsym a Pavlom Farkašom, pričom každý z nich je v pozícii predsedu.
  Dohňanský sa kvôli zrušeniu Harabinovho senátu obrátil nielen na Ústavný súd SR, ale aj Súdnu radu.  Žiadal o odvolanie Švecovej z funkcie sudcu, a to za jej postup pri rozpúšťaní senátu tiež za údajné zneužitie jej funkcie.
  Podobne ako pri Ústavnom súde SR, Dohňanský nepochodil ani v tomto prípade. Súdna rada dôvody na podanie návrhu voči Švecovej nenašla.


  Hodnoť:  
  :)
  Odkedy Harabinovi tak veľmi záleží na základnom práve na dobrú správu vecí verejných?
  Reagovať | babs
  01.03.2016 11:55 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  odjakziva... ;-)))

  a teraz chvilku vazne. Teraz uz nic Harabinovi nebrani obratit sa na EU (Haag). Takze este len uvidime ako to mala Svecova premyslene. Obavam sa, ze ako obvykle budeme Stetinacovi platit...
  Reagovať | gilead
  01.03.2016 12:02 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  EU? Haag?

  Človeče ty sa evidentne vyznáš :)
  Nie je to náhodou ESĽP a Štrasburg?
  Reagovať | babs
  01.03.2016 12:11 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
   

  Možno ho chcel poslať na trestný súd za zločiny proti ľudskosti a gubernii :))

  https://en.wikipedia.org/wiki/...
  Reagovať | Fico klame
  01.03.2016 12:41 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  statinac by mal chapat zakladne pravo:

  -ked si hore mas pravo (na vsetko)
  -ked si dole, mas pravo drzat pusu.

  ...takto fungoval dlhe roky a ked je na druhej strane barikady, tak si aj stetinac spomenie na ludske prava?

  Ma napadlo asi jedine plus smeru: odstavili ho
  ...mozno pekne po bolsevicku, ale aj tak dobre - aspon tomu jasne porozumel

  PS: a neda mi nevypichnut par nehanebnosti na zdvihnutie tlaku:
  -1- trestanie jeho právneho názoru ... za jeho pravny nazor (napr. pri Lexovi) mal byt potrestany aspon basou
  -2- porušené ich základné práva vyplývajúce z ústavy či medzinárodných dohovorov

  -3- BINGO!!! ... porušené základné právo na dobrú správu veci verejných :-o
  On porusoval pravo na dobru spravu veci verejnych vsetkych obcanov - a na dalsom sa podielal, ked kryl mafianov a meciarochych poskokov a donedavna aj hranolky

  -4- "Verejná moc a justícia sú plne v područí politikov," ...Vyborne, bol tam, ked sa betonovali zaklady dnesneho stavu

  ...co patri stetinacovi, ktory nema ani hanbu?
  (nech si kazdy odpovie sam)
  Reagovať | euroval treba schvalit lebo ja milujem svoju pracu
  01.03.2016 16:40 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  presne

  aj ja si myslím že na medzinárodnej úrovni potvrdí súd že ide o trestanie za právny názor
  Reagovať | _maximus_
  01.03.2016 12:12 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  Sudca má súdiť podľa platných

  zákonov a nie podľa svojho hnutia mysli. Názory si môže nechať na odborné kolégiá. Pán doktor bol dosť rokov vo vrcholovej exekutíve a ak sa mu niečo nepozdávalo, bolo jeho povinnosťou to zmeniť. Ja som nepočul, že by počas svojho ministrovania a predsedovania niečo namietal voči inšpekcii MV. Nový právny názor zázračne získal až potom, čo prišiel o lukratívne funkcie.
  Reagovať | julius felix
  01.03.2016 12:40 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  
  si vedľa

  naštuduj si kedy dostal Harabin pridelený spis ohľadom trestného stíhania a kedy sa začal zaujímať o inšpekciu mv sr, dovtedy sa nemohol ako sudca ku tomu vyjadrovať ak o tom nerozhodoval, ty nerozumieš princípom procesného práva a už vôbec sa nemôže ako minister si č predseda súdnej rady, nepoznáš zákony a triafaš vedľa pretože nevieš ž e sudca sa nemôže vyjadrovať ku všetkému a minister už vôbec nie, no čo už aj ty si človek
  Reagovať | _maximus_
  01.03.2016 14:40 | Oznám správcovi | Odkaz
  Hodnoť:  

  Harabin na akomkoľvek slovenskom súde nepochodí, pretože justícia je plne v područí smeráckej čvargy.
  Reagovať | Aššurnasirpal
  01.03.2016 12:02 | Oznám správcovi | Odkaz

  Hodnoť:  
  Harabín

  sa dovolá na medzinárodnom súde a zase sa nedoplatia. Harabín má pravdu vždy . Bohužial.
  Reagovať | Robocop ich !
  01.03.2016 12:14 | Oznám správcovi | Odkaz *

 • Guest (aktuality.sk)

  http://www.aktuality.sk/clanok/318554/prezident-odvolal-45-sudcov-vo-veku-nad-65-rokov/#

  Prezident Kiska odvolal 45 sudcov vo veku nad 65 rokov

  Andrej Kiska
  Zdroj: TASR
  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska odvolal na základe Ústavy SR 45 sudcov vo veku nad 65 rokov.
  Prezident tak koná v súlade so svojím vyhlásením z 29. apríla 2015, kedy povedal, ako bude postupovať pri odvolávaní sudcov nad 65 rokov. Následne listom informoval predsedov súdov, že ku koncu roka odvolá sudcov nad 65 rokov na návrh Súdnej rady SR.
  „Prezident Andrej Kiska bude rovnako postupovať aj ďalej v prípade, ak mu Súdna rada SR bude doručovať zoznam sudcov nad 65 rokov, ako to predpokladá Ústava SR,“ uviedol Tlačový odbor Kancelárie prezidenta SR.
  Z aktuálne odvolaných 45 sudcov skončili vo funkcii k 24. februáru šestnásti, k 25. februáru devätnásti, k 26. februáru siedmi, k 28. februáru dvaja a k 1. marcu jeden.

  105 príspevkov

  salamander13
  dnes 21:22 | |
  +1 -2
  Reagovať
  konečne ta bábka prezidentská sparavila niečo ...

  obycajnyclovek7
  dnes 21:18 | |
  +2 -1
  Reagovať
  Už je načase, aby tento úžerník a scientológ odvolal aj seba...

  obycajnyclovek7
  dnes 21:18 | |
  +3 -8
  Reagovať
  Už je načase, aby tento úžerník a scientológ odvolal aj seba...

  udzon
  dnes 21:21 | |
  +4 -2
  Aj Teba a Tvojho krstného otca Fica, bratranca pavla Pašku, kmotra Širok=ho , švagra feťáka Počiatka, ujka Jahnátka a ostných cuciakov peňazí z rozpočtu našej milovanej, no tebou zatracovanej SR, škoda ...

  lumpos
  dnes 21:17 | |
  +0 -0
  Reagovať
  vsetkych mal odvolat a postavit ludove sudy....

  lumpos
  dnes 21:17 | |
  +1 -1
  Reagovať
  vsetkych mal odvolat a postavit ludove sudy....

  telefunken5723
  dnes 21:13 | |
  +3 -2
  Reagovať
  banda boľševicka,mali už davno vysieť....

  Dranzland
  dnes 20:54 | |
  +22 -0
  Reagovať
  A kedy už konečne nastane odvolávanie všetkých sudcov, ktorým sa dokáže korupcia ??!!!!

  udzon
  dnes 20:58 | |
  +9 -3
  odvolávanie alebo zatváranie. Za Fica preraďovanie na vyššie posty ako napr. pavla Pašku na post školiteľa lekárov ako nebrať úplatky a podobne, v sobotu zločineská mafia SMER - konečná a potom zúčtovanie, kde sú milióny u Širokého???,

  jonkes
  dnes 21:17 | |
  +0 -0
  Skutok sa nestal ,spis sa stratil,predseda nadobudol presvedčenie.--oober dbbalovia.

  udzon
  dnes 20:52 | |
  +12 -5
  Reagovať
  Keby bol prezidentom Fico, tak Harabín s ktorým sa bozkával, lebo Harabín povedal, že on sa bozkávať s Ficom nechcel, by bol opäť predseda NS SR. Keby bol prezidentom starý "ujo" prezident spojených nÁDOROV, ujo Gašparovič, to by boli jemu naklonený sudcovia v súdnictve doživotne, prezident Kiska ich odvoláva všetkých rovnako - nad 65 rokov!! Možno sa aj niečo zmení v sudníctve pre páchateľov: tieňového ministra zdravotníckej chobotníce vycuciavajúcej zdravotníctvo -Pavla pašku, nakrobaróna Počiatka a ďalších!!!!!,

  dodo193bb
  dnes 20:56 | |
  +4 -5
  A toto sú vraj inteligentní voliči pravice?...Kiska je proti tomu, aby odchádzali sudcovia podľa ústavy do dôchodku v 65 rokoch a navrhuje vek až od 67 až 70...Si to nájdi na nete, alebo si prečítaj moje komentáre...

  barny44
  dnes 20:57 | |
  +9 -2
  harabin je jeden z mnoha nadorov ktore sa mali uz davno odstranit...

  easysat
  dnes 21:16 | |
  +1 -2
  Harabín je ešte jeden z mála sudcov ktorého nezastraší konkurzná mafia, na to pamatajte!

  BAFOPP
  dnes 20:49 | |
  +11 -8
  Reagovať
  suhlasim ..len treba k nim pribaliť kisku...

  udzon
  dnes 20:54 | |
  +10 -7
  Aj Teba bratu s Gašparovičom, Ficom, Slotom, mečiarom a ďalšími mafiánmi!!!!

  MAJO347
  dnes 20:57 | |
  +4 -9
  udzon. Chlapce nevies co pises!!!!!

  2454Stevo
  dnes 20:48 | |
  +10 -4
  Reagovať
  Skorumpovaných súdruhov v justicii je podstatne viac,do dôchodku by mali odchádzať v 62 rokoch ako všetci a už prestarnutí súdruhovia tam už vôbec nemajú čo robiť.Najlepšie by bolo ešte v roku "89 všetkých súdruhov sudcov nakopať do ich veľkých zadkov

  Gringotxt
  dnes 21:12 | |
  +0 -1
  No dobre súdruh,ale kto bude súdiť,keď ešte pred týmto"múdrym,štátnickým" rozhodnutím chýbalo -ak sa nemýlim okolo stovky sudcov .Mafiáni sa báť nemusia,že stratia slobodu,lebo i doteraz sa súdy ťahajú roky.A čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo.Jeho rozhodnutia mi pripomínajú niktoré rozhodnutia EÚ.A chudoba sa asi ani nedočká.Myslím si,že skôr je to trucpodnik pre Fica.Ale,čo už.Každý ...kope,ako vie.Slovensko je fakt čudná krajina.

  bebeler
  dnes 20:42 | |
  +19 -0
  Reagovať
  V tomto skorumpovanom systéme by mala o vine a väzbe rozhodovať POROTA zložená z občanov. Inak zločincov do basy nedostaneme.

  barny44
  dnes 20:41 | |
  +21 -1
  Reagovať
  nielen sudcovia...vsetci pracovnici statnych institucii ktory dosiahnu dochodkovy vek zbohom...

  bebeler
  dnes 20:35 | |
  +10 -3
  Reagovať
  Sudca by mal byť len do 55 rokov""!!!!!!!!!!!!!!! Potom je to už len senilný dedko.

  palo49
  dnes 20:50 | |
  +7 -0
  Velmi dobre každy vie čo nas stoji štatny duchodca hoci ma prax ale treba miesto pre mladeho pravnika a prisne tresty pre uplatkarnych!To iste by malo platit v celej štatnej sprave nezamestnanych ,zapraxovat mladym uvolnit miesto!!!Bude zamestnania aj pre všetky odbory.

  LubomirFisher88
  dnes 20:33 | |
  +2 -0
  Reagovať
  Myslím si že v USA za peniaze aj menšie ako naša justícia majú omnoho spravodlivejší súdny systém!!! Prečo ešte ani jeden náš JUDr. mafi. od čias mečiara nebol na stáži v USA??? Hádam sa boja že by potom nevedeli brať nehorázne poplatky za justičné služby??? DO ZSSR chodili na zájazdy pravidelne.

  bebeler
  dnes 20:33 | |
  +22 -2
  Reagovať
  Odvolaní by mali byť aj všetci sudcovia bez ohľadu na vek, čo spôsobili rôzne procesné chyby a držali prípady roky vo svojich zásuvkách.

  LubomirFisher88
  dnes 20:33 | |
  +7 -4
  Reagovať
  Myslím si že v USA za peniaze aj menšie ako naša justícia majú omnoho spravodlivejší súdny systém!!! Prečo ešte ani jeden náš JUDr. mafiózo od čias mečiara nebol na stáži v USA??? Hádam sa boja že by potom nevedeli brať nehorázne poplatky za justičné služby??? DO ZSSR chodili na zájazdy pravidelne.

  EddieFelsen
  dnes 20:13 | |
  +18 -16
  Reagovať
  trápna predvolebná akcia trápneho slovenského lichvárskeko hnoja :-)))))))))))))))))))...tomu niekto poradil či ? :-))))))))))))))))))))))))))))

  Viladi256
  dnes 20:07 | |
  +46 -3
  Reagovať
  rozpustiť celý tento bordel s názvom slovenská justícia....Najlepšie v kyseline

  Michalko.Milos
  dnes 20:41 | |
  +3 -1
  Kyselinarov pozatvarali a iny odborny personal nie je

  Michalko.Milos
  dnes 20:41 | |
  +1 -0
  Kyselinarov pozatvarali a iny odborny personal nie je

  Viladi256
  dnes 20:07 | |
  +21 -2
  Reagovať
  rozpustiť celý tento bordel s názvom slovenská justícia....Najlepšie v kyseline

  kapr1962
  dnes 20:05 | |
  +35 -6
  Reagovať
  este keby odvolali merkelku,junkera a im podobnych starcov co maju starenecku demenciu a rozhoduju o tak zavaznych temach ako su utecenci,ukrajina a podopne vazne sytuacie.
  105 príspevkov

  sviniar12
  dnes 20:05 | |
  +38 -10
  Reagovať
  Prajem p. Kiskovi hlavne zdravie a elán k takýmto ráznym rozhodnutiam! Veď načo tam majú sedieť a pr dieť do talárov také staré hrnce, prečo už od 62ky nes***ia doma!? Ešte by mohol doslovne zatrhnúť súbeh zamestnania a poberania dôchodku, to by bolo zrazu voľných pracovných miest!

  bebeler
  dnes 20:48 | |
  +6 -0
  aj naši invalidní sudcovia by prišli o slušné štátne renty, niekde platí, že čo sudca to invalid

  bohatychudobny
  dnes 20:04 | |
  +24 -2
  Reagovať
  by ma zaujmalo,kolko ty pani dostali odstupne...

  mikky9654
  dnes 20:30 | |
  +8 -1
  lepšie odstupné teraz ako keby mali brať uplatky ešte zopar rokov

  bohatychudobny
  dnes 20:04 | |
  +22 -1
  Reagovať
  by ma zaujmalo,kolko ty pani dostali odstupne...

  kapr1962
  dnes 20:02 | |
  +24 -4
  Reagovať
  konecne ob jeho funkie pretidenta nieco pozytivne co urobil,este keby zrusil uzernikov.

  chubo1
  dnes 20:00 | |
  +33 -4
  Reagovať
  bravo pan prezident......myslim že by nebolo na škodu,keby prezident mohol odvolávať všetkých štátom platených dôchodcov vo veku penzistu.....ak chcu robiť,nech si založia živnosti,súdruhovia.....ved u nás sa tak "dobre " podniká......

  brit30
  dnes 20:11 | |
  +16 -3
  Čiže aj svojho poradcu čútora,,aha nepozná jeho vek,,,?

  chubo1
  dnes 20:17 | |
  +8 -2
  ale no!....ved páprdovia v talároch môžu robiť poradcov mladým sudcom,pokial si ich tí mladí zaplatia.....len dúfam že ich nebudú učiť brať úplatky a robiť prieťahy v konaniach aby sa zločinci dostali na slobodu.....

  brit30
  dnes 20:21 | |
  +10 -2
  Aj páprdovia v kanceláriach prezidentských nech idú radiť na lampáreň a uvolnia miesta mladším,,

  dodo193bb
  dnes 20:49 | |
  +4 -1
  Re-chubo1...Áno bravóóó, prezident!...Ten prezident, čo je proti tomu, aby išli sudcovia do dôchodku v 65, ale navrhuje až vek 67-70rokov , ale ústava mu umožňuje poslať niekoho do dôchodku už 65 rokoch, aleje to len na ňom.tak sa rozhodol, že ich pošle do dôchodku podľa ústavy, aby sa zapáčil občanom, ale vnútorne je proti tomu, lebo mohli byť v aktívnej štátnej službe ešte minimálne dva roky...Bravóóó! Chubo, nepi už!

  jankula
  dnes 19:56 | |
  +16 -1
  Reagovať
  chudaci, ved si mohli ešte zarobiť,.... až mi ich je luto.

  jankula
  dnes 19:56 | |
  +13 -1
  Reagovať
  chudaci, ved si mohli ešte zarobiť,.... až mi ich je luto.

  QW1QW2
  dnes 20:12 | |
  +11 -2
  mladím vyštudovaním právníkom nadelili 5.či koľko rokov robiť kompecientov....a školia ich po svojom totalitárskom,zastupovať ich na súdoch,lebo sudca ktorí má kompecienta iba na pojdenávanie iba vtedy ide on sám, ak sa jedná o poriadne zárobkový proces,alebo mafiánov........kompecient zastupuje klienta v bežných a stredne ťažších prípadov,,mám známeho kompecienta ktorý pre svojho šéfa musel odísť pracovať do firmy,lebo nemohol už zniesť korupčné správanie sa svojho šéfa,,,,,,,,,,podľa rozsudku ktorý obdržal z krajského súdu klient mal vyhrané pre hrubé procesné chyby chyby súdu ,klienta oboznámil takto ,že súd vyhral na jeho veľké prekvapenie jeho šéf advokát to zmaril,a klient obvinil kompecienta,že ho zlé vyrozumel,,a zavádzal pri tom klient mal vyhratý súd a starý kopov fiškál mu to zadrhol dotyčný mal už dostať vlastnú kanceláriu advokáta a tým pádom sa mu to všetko otočilo naopak,,,že tí satrí vybití fiškúúúúsi nič neučia svojich mladých zákonodarcov okrem toho ako klamať vydierať a podvádzať ľudí ešte aj vtedy,ked súd vyhra,,,nebudú oni žiadní chudáci ,,nech si sedia doma a užívajú si milionov ktoré si nahrabali,,viac korupčnou ako správnou cestou,,,mladí ak berú od svojich šefov v advokácií klamstvá,,dajak ,len obstoja,ak nie ideš marš von ešte aj do života v zamestnaní mu v postupe zadrhne ....... zadrhne .........toto prezident urobil veľmi správne.....!!!!!!

  CheGeuvarra
  dnes 19:55 | |
  +3 -5
  Reagovať
  /cynickaobluda.dennikn.sk/2016/03/styri-roky-posobenia-opozicie.html

  Fantinus
  dnes 19:54 | |
  +27 -3
  Reagovať
  Dobre spravil. Treba odvolať ešte ďalších 50% sudcov a 75% exekútorov.

  brit30
  dnes 19:53 | |
  +9 -20
  Reagovať
  Slováci nemáte otvorené srdcia,kiška povedal,nechcete prijať do svojích domovov utekajúcich migrantov,,hanbím sa za slovensko ,hanbím sa za slovákov ,povedal kiška,,

  2454Stevo
  dnes 20:34 | |
  +4 -3
  brit30- koľko kobyliek ma kiska už doma ???

  Kolokolo141
  dnes 19:48 | |
  +23 -9
  Reagovať
  Uzernik 1000eu. Za 3500eu. Toje biznis!

  dodo193bb
  dnes 19:44 | |
  +21 -8
  Reagovať
  Tento článoček je tu v predvolebnom moratóriu preto, aby pravičiarov presvedčili, že hlasy pre Kisku neboli zbytočné a tak v sobotu hlasy pre pravičiarov tiež nebudú zbytočné a pritom vlastne o nič nejde...Urobil len vec, ktorá sa podľa zákona od neho vyžadovala a neurobil to a teraz si na to spomenul dva dni pred voľbami.

  chubo1
  dnes 20:07 | |
  +11 -6
  táraš sprostosti alebo sprosto klameš ako vždy.....prezident niekolkokrát upozornoval súdnu radu že porušuje ustavu lebo mu neposiela týchto kandidátov na odvolanie ....je to len jeho zásluhou,keby bol prezidentom gašparko tak by súdili kým by vládali.....

  ala715
  dnes 20:17 | |
  +2 -6
  ved tu aktuality sk všetko robí pre to aby pravicovy volič isiel voliť p.matoviča aspol, aby dostali aj ony k vladnutiu a mohli privatizovat čo je teraz štatné, a z toho zarorobia miliony eur ... ale to moc verím ze sa nestane, že pan matovič a spol. zostaví vladu, lebo len tedy uvidia, aké CH uvobí aj zo SK !!!!!!!!!!!!!! CH - švajčiarsko a nie h....o !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ala715
  dnes 20:18 | |
  +2 -5
  ved tu aktuality sk všetko robí pre to aby pravicovy volič isiel voliť p.matoviča aspol, aby dostali aj ony k vladnutiu a mohli privatizovat čo je teraz štatné, a z toho zarorobia miliony eur ... ale to moc verím ze sa nestane, že pan matovič a spol. zostaví vladu, lebo len tedy uvidia, aké CH uvobí aj zo SK !!!!!!!!!!!!!! CH - švajčiarsko a nie h....o !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  dodo193bb
  dnes 20:37 | |
  +3 -1
  RE-chubo 1...A Ty o čom drístaš? Citát z netu...Prezident navrhuje, aby bol maximálny dosiahnuteľný vek na všeobecnom súde 67 rokov a 70 rokov na Najvyššom súde SR. Títo sudcovia by takto automaticky vo funkcii skončili. Predseda parlamentu Peter Pellegrini podľa Laššákovej po rozhovore s predsedníčkou súdnej rady Janou Bajánkovou informoval, že sudcovia návrh ako celok neodmietajú. Prezident podľa ústavy môže, ale nemusí odvolať sudcov, ktorí dovŕšili 65 rokov...koniec citátu...On totiž je proti tejto vekovej hranice a je za neskorší vek sudcov do dôchodku, ale ústavou bol "prinútený" ich odvolať akože, ale nemusel.Odvolal ich len preto, aby na seba upozornil,,,

  dodo193bb
  dnes 21:13 | |
  +0 -0
  Re-chubo1...Ako mohla súdna rada porušovať nejaký zákon, keď všetkých 45 sudcov dosiahli 65 rokov vo februári tohto roku a posledný 1.marca,...

  Kolokolo141
  dnes 19:42 | |
  +23 -14
  Reagovať
  No toto kedy ten americky scietolog sa odvola sam!

  jojocernoch62
  dnes 19:31 | |
  +20 -15
  Reagovať
  a seba odvola kedy

  Milanin777
  dnes 19:09 | |
  +23 -10
  Reagovať
  Slovensko prostě v sobotu čekají jedny z nejdůležitějších voleb v jeho novodobé historii. Udrží a posílí se současný - přes všechny problematické momenty a kontroverze - přece jen pronárodní a protibruselský kurs? Nebo se k moci dostane Kiskova americko-bruselská klika? Ať už vše dopadne jakkoli, slovenské volby tentokrát mohou citelně ovlivnit i atmosféru u nás, píše český bloger.

  Bruno881
  dnes 19:24 | |
  +12 -18
  len to nie ,ked skoncime v eu ,az potom zaplacete , budete sa utiekat k putinovi ,ale ten vam nepomôze .

  brezina51
  dnes 20:00 | |
  +9 -7
  Milanin777...je to tak ako píšeš,český bloger má pravdu a aj obavu,myslel na to že V4 skončí,aj na to treba myslieť, to je práve cieľom úžerníka aby splnil úlohu svojho satana..

  brezina51
  dnes 20:01 | |
  +5 -5
  Milanin777...je to tak ako píšeš,český bloger má pravdu a aj obavu,myslel na to že V4 skončí,aj na to treba myslieť, to je práve cieľom úžerníka aby splnil úlohu svojho satana..

  pista43
  dnes 20:03 | |
  +9 -9
  Ak sa udrzi sucasna vlada. bude tak ako doteraz Ale ak sa dostane k moci pravica,bude este horsie a daleko horsie.

  QW1QW2
  dnes 20:18 | |
  +3 -1
  ak by V4 ka dačo riadila a zmohla to by bolo niečo iné ale V4 sa musí držať s tým s kým je ak nie,nech odíde,,,,,tam kam patrí,,ináč včera sa o V4 na TA3 veľmi správne vyjadril EDUARD CHMEL8R kto počúval,,tak počul...............

  LubomirFisher88
  dnes 19:05 | |
  +45 -1
  Reagovať
  Sú tak strašne vyťažený, že ešte po 65 sa im chce naplno pracovať? Alebo nič nerobia a berú plat a držia miesto vnukovi? V iných profesiách je to málokde a to ešte len ako experti a nie dennodenne fungujúci. To poukazuje aké to súdnictvo je , na zaplakanie!

  kuli158
  dnes 19:31 | |
  +16 -0
  Ak by si "pracoval" 3 dni v týždni po šesť hodín s obedňajšou prestávkou, s 15 platmi ročne po 3,5 tisíc Eur, so 14 dňami kúpeľnej rehabiltácie zadarmo, s naprostou nepostihnuteľnosťou, s tým, že podstatnú časť práce za nich odvedú vyšší súdni úradníci ( mladí, vzdelaní právnici a súdne asistentky), keď si z administratívnych zamestnancov môžu robiť osobných sluhov...atď no neostal by si "pracovať" aj do 100 rokov ?

  AlecGraham
  dnes 19:00 | |
  +18 -21
  Reagovať
  Kocka nie je prezident . . jhe to hamba . . a čooľvej urobí, je len a výlučne na jeho prospech . .

  anyuci-tot
  dnes 19:25 | |
  +9 -9
  Mas to popletene. Kocka,resp hranol je premier,nie prezident. Ostatne tebou spomenute je pravda,to suhlasi...

  bohol
  dnes 18:59 | |
  +26 -6
  Reagovať
  Veľmi múdre rozhodnutie , jedno z mála čo spravil .

  LubomirFisher88
  dnes 18:54 | |
  +28 -9
  Reagovať
  Urobil vynikajúci krok zasiahol do sudcovskej mafie. Máme dostatok mladých ešte neskorumpovaných, treba im dať príležitosť. Narušil redistribúciu úplatkov medzi advokátmi , sudcami a hádam aj prokurátormi! Som rád že som ho volil!

  Winnstone
  dnes 19:02 | |
  +11 -4
  Presne tak, Ľubo.

  Winnstone
  dnes 19:03 | |
  +3 -2
  Presne tak, Ľubo.

  pista43
  dnes 20:07 | |
  +4 -0
  Lubomir Fiser88 Velmi dobre si to vystihol Mame mladych ESTE NESKORUMPOVNYCH O nedlho budu aj oni skorumpovany.

  dodo193bb
  dnes 21:03 | |
  +0 -0
  Re---LubomirFisher88...Blááá, blááá, blááá...Zasiahol do mafie? Však navrhuje, že treba zmeniť ústavný zákon, opakujem ústavný zákon, že treba tento vek a predĺžiť na 67-70 rokov...

  patricka.21
  dnes 18:48 | |
  +12 -5
  Reagovať
  Rozhodli ste sa už koho pôjdete voliť? Položte si túto otázku a ak je odpoveď áno, tak tento príspevok ďalej čítať nemusíte! Tým, ktorí sa ešte nerozhodli koho pôjdu voliť by som chcela povedať, že nás je naozaj veľa, až vyše jedného milióna. Ale neverte tým rečiam že náš hlas prepadne. To je naozaj nemožné! Sobota je ten deň, kedy si môžme sami zvoliť nové tváre a nové strany do parlamentu. Osobne už mám dosť tých politikov, ktorí sú skorumpovaní, klamú nás a neustále sa hádajú a pre nás nič nerobia. Prosím vás, šírte túto správu medzi svojich známych aby sme išli všetci odvážne voliť. A hlavne aby sme volili každý podľa seba. Spolu sa nám podarí si rozumne vybrať!

  pista43
  dnes 20:12 | |
  +0 -4
  patricka Ja som este nerozhodny Tak porad ktry politici idu do politiky ,alebo ktory su uz tam a nie su skorumpovani a neklamu.? Snad jediny Koteleba ,ktoremu sa da verit .


  Milanin777
  dnes 18:47 | |
  +4 -2
  Reagovať
  Aj toto sa dočítame v zahraničných médiach : Slovensko prostě v sobotu čekají jedny z nejdůležitějších voleb v jeho novodobé historii. Udrží a posílí se současný - přes všechny problematické momenty a kontroverze - přece jen pronárodní a protibruselský kurs? Nebo se k moci dostane Kiskova americko-bruselská klika? Ať už vše dopadne jakkoli, slovenské volby tentokrát mohou citelně ovlivnit i atmosféru u nás. A budou současně důležitým testem, jak silně má mediokracie stále ještě situaci v rukou. Příliš se u nás neví, že slovenští nevolení politici v médiích ve své nenávisti k "národoveckému" Ficovi snad ještě překonávají "antizemanovské bratry" v Praze. I v tom bude výsledek slovenských parlamentních voleb pro nás důležitý.

  Milanin777
  dnes 18:47 | |
  +23 -4
  Reagovať
  Zase tu cenzúrujú príspevky, zase porušujú ústavné práva občanov na slobodu prejavu na verejnosti. Mal by sa tým KONEČNE začať zaoberať Generálny prokurátor SR a urobiť poriadok !

  LubomirFisher88
  dnes 18:56 | |
  +7 -0
  He-he-he! Generálny prokurátor by sa mal zaoberať generálnym prokurátorom? To by bolo čoó? NECH si spomenie na Veľkú Francúzku revolúciu?

  cezcent
  dnes 19:26 | |
  +5 -3
  prepáč, kde v ústave sa spomínajú aktuality.sk? Lebo podľa mňa je to súkromné médium, ktoré si môže určiť obsah ako chce... môže si vyberať koho názor zverejní rovnako pri výbere článkov ako výbere druhu a obsahu diskutujúcich ... ak sa ti nepáči máš plné právo nájsť si iné súkromné médium, ktoré bude vyjadrovať iní názor (žeby ti vyhovoval zem a vek?) .... ú

  Winnstone
  dnes 18:00 | |
  +30 -9
  Reagovať
  Je veľkým nešťastím pre Slovensko, že sme po roku 1989 neurobili to isté, čo Nemci. Tí sa s komunistickými sudcami a prokurátormi nekašlali - zo dňa na deň prakticky všetkých odvolali pre nedôveryhodnosť. S tým, že nielenže nesmú obžalovávať a súdiť, ale vôbec čokoľvek riešiť na súde - čiže nesmú byť ani obhajcami. Samozrejme, že tá červená banda, čo celé roky súdila a zatvárala "triednych nepriateľov", sa odvolala na Európsky súd pre ľudské práva - vraj tie ich boli hrubo porušené. Ale ten dal za pravdu Nemecku, nie im. Takže zhasli. Keby sme boli urobili to isté, kopu problémov, ktoré spôsobili nekompetentní, zaujatí, politicky angažovaní a skorumpovaní komunistickí sudcovia a prokurátori, by sme neboli mali. Radšej tam mohli dať rovno čerstvých absolventov zo škôl - neverím, že tí by boli horší než to, čo tu ostalo.

  dzusopezinok
  dnes 18:05 | |
  +21 -13
  Ja by som povedal, ze nahvacsou chybou slovenska bolo, ze sme lahva, knazka, teba, budara, masnaka...nehodili hned v zarodku , kym kapitalisticka rakovina este nemetastazovala, do dunaja a vltavy...Mali by sme dnes stastny zivot...Ozaj , co si teply, ze v 50tke si este slobodny..?

  Bruno881
  dnes 18:26 | |
  +14 -11
  A takych ako dzusopiesok poslat trebalo rovno blazinca a gulagov ,teraz tu len s***ia .

  Winnstone
  dnes 18:30 | |
  +14 -4
  Bruno, dzuso o tom nič nevie, ten bol ešte spermia keď sa komunizmus rúcal, a vtedajšie pomery pozná len z rozprávania starších.

  pista43
  dnes 20:17 | |
  +2 -2
  cezcent.Tak teda pre koho plati zakon slobodneho slova?Asi len pre tu bandu novinarsku .Ak budu informovat spravodlivo a pravdivo ,nebudu musiet mazat a vobec cenzurovat prispevky

  pista43
  dnes 20:21 | |
  +3 -2
  Winstone, O com to tocis?Vychdni nemci po prevrate sa spojili zo zapadnymi. Cize tam si nasadili sudcov zo zapadneho Nemecka Mozes mi napisat ,kolko u nas bolo nekomunistickych sudcov po roku 1989?To sme si mali pozicat demokrartickych sudcov z Ameriky?Ak by taka moznost bola ako mali nemci urobilo by sa to Ale pravicari by nemali vo vlade zlodeja Miklosa ,preto ze jeho otec bol najviac skorumpovany sudca vo Vranove.

  rasti.slav
  dnes 20:32 | |
  +1 -1
  Pišta prepáč ale ty čítaš úplne inú diskusiu... inač by si nemohol trepnúť niečo také, že keby sa písala pravda, tak nebudú média potrebovať regulovať diskusiu... ... ale máš pravdu, keď bude existovať jediná pravda nebude treba diskusia .... to som už zažil....

  Winnstone
  dnes 20:44 | |
  +0 -2
  Pista, treba čítať. Ja som to tam napísal - mali tam dať čerstvých absolventov zo škôl. Že boli neskúsení a že by robili chyby? Možno. Ale neverím, že by v justícii bol taký neporiadok, aký je tu ešte dnes, 26 rokov po zmene režimu. Za asistencie tých sudcov a prokurátorov, ktorí sa tam dostali ešte za komunizmu podľa komunistických kritérií výberu.

  Winnstone
  dnes 20:45 | |
  +0 -1
  Pista, treba čítať. Ja som to tam napísal - mali tam dať čerstvých absolventov zo škôl. Že boli neskúsení a že by robili chyby? Možno. Ale neverím, že by v justícii bol taký neporiadok, aký je tu ešte dnes, 26 rokov po zmene režimu. Za asistencie tých sudcov a prokurátorov, ktorí sa tam dostali ešte za komunizmu podľa komunistických kritérií výberu.

  dzusopezinok
  dnes 17:56 | |
  +18 -8
  Reagovať
  Cital som clanok o podpore putina v rusku. Je to cislo , co sa rozum zastavuje / v tom dobrom slova zmysle/. Co myslite, aku podporu na slovensku ma tento americky exkrement...???..Podla mna to bude az za desatinnou ciarkou

  Milanin777
  dnes 18:41 | |
  +11 -6
  Maximálne má podporu všetkých analfabetov a tupcov, ktorí nevedia, čo je to prezident a čo môže vykonávať

  rasti.slav
  dnes 19:36 | |
  +3 -7
  S tou podporou sa v ruskej histórii pohybuje tak na konci druhej desiatky najlepších vládcov... na čele poradia sú vladcovia ako stalin, brežnev, lenin, ktorí dokázali získať pre svoju moc získať podporu vyše 100% obyvateľov .... za aký vzdelaný a "kvalitný" považuješ národ, v ktorom sa za 15 rokov neobjaví okrem jedného človeka nikto, kto by dokázal riadiť spoločnosť??????

  krechnak70
  dnes 17:51 | |
  +19 -26
  Reagovať
  Konecne normalny prezident.

  Milanin777
  dnes 18:42 | |
  +16 -15
  Prosím Ťa , nežartuj. Je to hanba pre celé Slovensko

  rasti.slav
  dnes 19:39 | |
  +2 -3
  Milanin ... nevadí, nabudú ho aspoň lahko porazíš .....

  venusa245
  dnes 17:47 | |
  +27 -5
  Reagovať
  klukovka.....máš pravdu ,mal by pokračovať a to hneď od seba,ako prvý by mal byť poradca Bútora,72 ročný dedo,čo tam hľadá ????

  Pandorina-skrinka
  dnes 17:43 | |
  +16 -14
  Reagovať
  Odvolajú Kisku občania ? http://www.peticie.com/peticia_za_vypisanie_referenda_za_odvolanie_kisku

  klukovka
  dnes 17:05 | |
  +29 -3
  Reagovať
  velmi dobre a mal by pokracovat nech sa aspon nejake miesta uvolnia pre mladych ludi, gratulujem velmi spravne rozhodnutie.

  Milanin777
  dnes 17:47 | |
  +29 -2
  Súdy potrebujú ústavné zmeny, nie len kozmetické úpravy. Voliť sudcov MUSIA občania, nie politické strany, či sudcovské orgány. Voľba sudcov všetkých súdov na dobu určitú, nie doživotné funkcie. TOTO potrebuje naše súdnictvo, ako soľ ! Je to aj nástroj, ako sa zbaviť korupcie na súdoch. PRIAMA VOĽBA SUDCOV občanmi, maximálne na dobu 5 rokov.

  rasti.slav
  dnes 20:16 | |
  +3 -1
  Milanin myslíš, že by sudcov mali voliť ľudia .... tí ľudia, ktorí zvolili prezidenta, ktorí je podľa teba hanba Slovenska?????? ako budú potom vyzerať tí sudcovia?????

  pista43
  dnes 20:28 | |
  +0 -3
  Ze to urobil dobre to sa tu vsetci zhodneme ,Ale preco to urobil a co sa za tym skryva ,to snad si vsimli aj male deti v skolke. Preco teda taku uzsny mieromilovny prezident ,pred volbami mlci o migrantoch Preco sa neukazuje ako sa s nimi hraje To teraz take nic v TV nevidno.On dobre vie ,aky ludia maju na to nazor a ako by to ovplyvnilo jeho pravicu

  Pepo949
  dnes 16:59 | |
  +20 -5
  Reagovať
  konečne že začal niečo robiť

  Lignum
  dnes 16:57 | |
  +29 -2
  Reagovať
  jedno z mála správnych rozhodnutí....

  Milanin777
  dnes 16:48 | |
  +17 -18
  Reagovať
  To len preto, aby sa zapáčil občanom... PREČO doteraz nevymenoval sudcov Ústavného súdu SR, prečo porušuje Ústavu SR ?

  pipo.190
  dnes 17:30 | |
  +13 -13
  Lebo hňupi opakujú po Fickovi - ako papagáji...! Kiskovi neodpovedal ÚS na podnet...!! Gašparkovi odpovedal... a napriek tomu nemenoval...preto nešiel na ÚS...odmietol 2 komisie...sudcov, ktorých sám menoval... a schovával sa tiež za Ficka...!!! Kiskovi podhodili Kolesíkovia notára, sudkyňu okresného súdu...a nakoniec Laššákovú - aj s jej palcom... podľa "svedomia"...!!! HANBA...!!!

  borovickar
  dnes 16:46 | |
  +23 -2
  Reagovať
  aspon daco prospesne spravil

You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Sudcovia budú chýbať. Môže za to prezident

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners