Vyhlásenie ZOJ

Sudca rozhodujúci v majetkovom spore, v ktorom bol jednou zo strán prezident republiky, sa po rozhodnutí neobmedzil na vecné odôvodnenie svojho rozhodnutia, ale rozhodol sa dať prezidentovi aj rady, ako by si mal zariadiť další profesionálny i súkromný život (vrátane odporúčania mu vysťahovať sa z krajiny, v ktorej zastáva najvyššiu ústavnú funkciu). Takéto počínanie celkom jednoznačne vzbudzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu i o správnosti jeho rozhodnutia, ktoré by tu inak byť nemuseli. 

Justičné ticho po takýchto škandalóznych vyjadreniach sudcu plodí ďalšie zlo a posmeľuje iných sudcov k takýmto praktikám, ale vrhá tiež zlé svetlo na všetkých slušných sudcov. 

Preto sudcovia, ktorí založili združenie Za otvorenú justíciu aj ich podporovatelia považujú za nevyhnutné sa proti postupu dotyčného kolegu ohradiť, prejaviť s ním zásadný nesúhlas a vyjadriť presvedčenie, že takúto potrebu bude v budúcnosti pociťovať čoraz viac sudcov, aby tak i tzv. mlčiaca väčšina dala dostatočne zreteľne najavo, že podobné metódy nezdieľa, ale sú pre ňu naopak extrémom, ktorý v obraze slovenského sudcu nemá miesto.”

 Sudcovia nezávislej sudcovskej iniciatívy ZOJ

V Bratislave dňa 27.10.2018

Dva svety slovenských sudcov?

| dennikn.sk | MÁRIA TÓTHOVÁ | ŠTVRTOK 19. JÚLA 2018 21:15 |

Pred verejným zasadnutím pléna Ústavného súdu. Foto – TASR

Sudca by si mal uvedomovať, že nereprezentuje iba seba, ale aj tú zložku moci, ktorá potrebuje na plnenie svojej funkcie dôveru spoločnosti.

Autorka je emeritná sudkyňa, bývalá predsedníčka Okresného súdu Trenčín

V ostatných dňoch ma v médiách zaujali dve správy. Prvá: poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik musí zaplatiť bratislavskej sudkyni A. P. E. sumu 200-tisíc eur. A zároveň sa musí ospravedlniť za to, že svojimi výrokmi zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti, keď v parlamente predniesol slová naznačujúce, že sa správa korupčne.

Žilinčík: Fico hájil dobre pozíciu štátu, ale nie ústavných slobôd (video)

| domov.sme.sk | 20. jan 2019 o 18:46 ZUZANA KOVAČIČ HANZELOVÁ |

Člen Súdnej rady SR Pavol Žilinčík hovorí, že poslanci majú na vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov málo času. Nestihnú tak skúmať ich morálku.

Klásť by im mali aj otázky o morálnych dilemách, na ktoré právo nemá odpovede.

O výbere kandidtátov na nových ústavných sudcov sa s Pavlom Žilinčíkom rozprávala Zuzana Kovačič Hanzelová.

https://youtu.be/XbMVFrg0lyc

Hra o ústavný súd

Pr�vne listyPublikované: 18. 01. 2019

Martin Buzinger

 

JUDr. Mar­tin Bu­zin­ger, PhD.

autor je ad­vo­kát,

v mi­nu­los­ti pô­so­bil ako vy­so­koš­kol­ský uči­teľ

ús­tav­né­ho prá­va na Práv­nic­kej fa­kul­te UK v Bra­tis­la­ve

  No­mi­ná­cie via­ce­rých po­li­tic­ky čin­ných osôb na kan­di­dá­tov na sud­cov ús­tav­né­ho sú­du vy­vo­lá­va­jú v spo­loč­nos­ti oba­vy z po­li­ti­zá­cie ús­tav­né­ho sú­du a oh­ro­ze­nia je­ho pos­ta­ve­nia ako ne­zá­vis­lé­ho súd­ne­ho or­gá­nu ochra­ny ús­tav­nos­ti. Od­bor­ná i laic­ká ve­rej­nosť si kla­die le­gi­tím­ne otáz­ky, či pred­chá­dza­jú­ce po­li­tic­ké ak­ti­vi­ty ta­kých­to kan­di­dá­tov ne­vyt­vá­ra­jú ob­jek­tív­ne po­chyb­nos­ti o ich ne­zá­vis­los­ti a apo­li­tic­kos­ti, a či v po­rov­na­ní s iný­mi kan­di­dát­mi nie sú tí­to kan­di­dá­ti pri voľ­be v Ná­rod­nej ra­de SR nep­ri­me­ra­ne zvý­hod­ne­ní.

 Člen­stvo v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí, rov­na­ko ako vý­kon pos­la­nec­ké­ho man­dá­tu či člen­stvo vo vlá­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky, nie sú v zmys­le člán­ku 137 ods. 1 a 3 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre­káž­kou uchá­dzania sa o fun­kciu sud­cu ús­tav­né­ho sú­du. Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky v uve­de­ných us­ta­no­ve­niach do­kon­ca vý­slov­ne pred­pok­la­dá, že kan­di­dát na sud­cu ús­tav­né­ho sú­du mô­že byť čle­nom po­li­tic­kej stra­ny ale­bo po­li­tic­ké­ho hnu­tia, prí­pad­ne vy­ko­ná­va pos­la­nec­ký man­dát ale­bo je čle­nom vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Člen­stva v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí sa však pre­zi­den­tom vy­me­no­va­ný kan­di­dát mu­sí vzdať eš­te pred zlo­že­ním sľu­bu ús­tav­né­ho sud­cu. Ak sud­ca pred zlo­že­ním sľu­bu vy­ko­ná­val pos­la­nec­ký man­dát ale­bo bol čle­nom vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, mo­men­tom zlo­že­nia sľu­bu je­ho pos­la­nec­ký man­dát ale­bo člen­stvo vo vlá­de ex con­sti­tu­tio­ne za­ni­ká. 

 Ústa­va te­da pred­pok­la­dá, že for­mál­nym zá­ni­kom člen­stva v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí, či zá­ni­kom pos­la­nec­ké­ho man­dá­tu ale­bo člen­stva vo vlá­de, sa z bý­va­lých po­li­ti­kov zo dňa na deň sta­nú ne­zá­vis­lí a apo­li­tic­kí sud­co­via ús­tav­né­ho sú­du.

Ústavný súd: Kandidát Ján Drgonec už ústavným sudcom bol

https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/1/29/2964971/2964971_1200x.jpeg?rev=3Uznávaný odborník na Ústavnom súde už bol, odvtedy už raz neúspešne kandidoval

| 18. jan 2019 o 0:05 PETER KOVÁČ |

Ján Drgonec.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Uznávaný advokát a odborník na ústavné právo s rozsiahlou publikačnou činnosťou Ján Drgonec, na Ústavnom súde už pôsobil. Presne vie, v čom by jeho práca spočívala.

Dlhodobo sa zapájal do verejnej diskusie o dôležitých témach vrátane diania na Ústavnom súde.

Ján Drgonec sudcov kritizoval

V doterajšom zložení mu vyčítal najmä zaujaté rozhodovanie pri politicky citlivých témach.

Sudcov kritizoval napríklad vtedy, keď prezidentovi Andrejovi Kiskovi odmietli vyložiť ústavu.

Prezident chcel vedieť, či môže odmietnuť ponúkaných kandidátov na ústavných sudcov.

"Keby sme sa konečne pozreli na to, ako sa správajú sudcovia Ústavného súdu, teda čo predkladajú ako sudcovia spravodajcovia, za čo hlasujú a proti čomu, tak by vyšlo najavo, že politické presvedčenie Ústavného súdu sa zachováva, a nie rozplýva postupom času," povedal pred časom Drgonec pre SME.

O viacerých sudcoch Ústavného súdu povedal, že sú nepredvídateľní, čo označil za veľký problém. Naznačil, že ide najmä o skupinu sudcov blízku HZDS.

Bývalý sudca Radačovský, ktorý vyzval Kisku k odstúpeniu, bude kandidovať za kotlebovcov

Bývalý sudca Radačovský, ktorý vyzval Kisku k odstúpeniu, bude kandidovaÅ¥ za kotlebovcov| slovensko.hnonline.sk | 18.01.2019, 14:05 | Autor: TASR |

Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Miroslav Radačovský rozhodoval v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove, v ktorej vystupoval aj prezident Andrej Kiska.

Bývalý sudca Miroslav Radačovský, známy z kauzy tzv. tatranských pozemkov, bude nestraníckym kandidátom ĽSNS v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici predseda strany Marian Kotleba.

"Štyridsať rokov som slúžil SR a rozhodoval v jej mene a myslím si, že som nerozhodoval zle...Dospel som k záveru, že kto iný, a samozrejme i tí ďalší, bude schopný zastupovať záujmy Slovenska v EP. Chcem byť v EP a hájiť národné záujmy Slovenska a slúžiť vlasti," uviedol Radačovský.

Miroslav Radačovský sa dostal do povedomia verejnosti koncom minulého roka, kedy rozhodol v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove, v ktorej vystupoval aj prezident Andrej Kiska.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri