Súdna rada sa zbavila kauzy prepojenia Bžána na predsedu Krajského súdu

| 24. sep 2018 o 17:38 SITA | sme.sk |

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková.(Zdroj: ARCHÍV - TASR)

Podnet bývalej ministerky spravodlivosti Žitňanskej má riešiť disciplinárny senát.

BRATISLAVA. Súdna rada SR nemá kompetenciu posudzovať správanie jednotlivých sudcov.

Rada sa na tom v pondelok uzniesla na zasadnutí v súvislosti s podnetom bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej.

Ten sa týkal medializovaného údajného blízkeho vzťahu predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského a advokáta Radomíra Bžána.

"Tam sme našli zhodu všetci, pretože jediný, kto môže povedať, kto porušil zásady sudcovskej etiky je disciplinárny senát," vysvetlila pre médiá sudkyňa Najvyššieho súdu SR a členka súdnej rady Elena Bertothyová.

Zároveň rada skonštatovala, že sudca nesmie žiť v izolovanom prostredí a musí sa stretávať s inými právnickými profesiami.

"Ale musí to byť všetko len v rámci seminárov alebo odborných konferencii alebo pri presadzovaní zlepšenia efektívnosti justície," povedala s tým, že na druhej strane sa rada snažila povedať, že nie je v poriadku, ak sa sudca intenzívne stretáva s advokátom a prerastie to do osobného vzťahu.

"Takéto vzťahy sú pre nás neprijateľné a v tom sme našli zhodu," dodala Bertothyová.

Členovia rady v tejto súvislosti diskutovali aj o tom, či by pre predsedov súdov mali platiť prísnejšie kritériá v rámci profesnej etiky.

Väčšina sa stotožnila s tým, že predseda súdu je predovšetkým sudca a platiť pre neho majú rovnaké pravidlá ako pre ostatných sudcov.

Žitňanská sa obrátila na Súdnu radu SR po tom, ako boli medializované fotografie sudcu Sádovského spoločne s advokátom Bžánom. Informácie priniesol týždenník Plus 7 dní.

Sádovský musel dokonca vysvetľovať svoje majetkové pomery, v ktorých sa však žiadne nezrovnalosti neobjavili. Advokát Bžán sa stal známym po tom, ako sa zverejnila výška jeho odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Súdna rada SR už v rámci posudzovania sudcovskej etiky raz rozhodla, a to v prípade výrokov sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina.

Rada aj v tejto súvislosti prijala uznesenie, že o vine či nevine môže rozhodovať iba disciplinárny senát, ktorý je na to určený.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  A o tejto veci by súdna rada nemohla rozhodovať? Ďakujem

  Dňa 19.03.2018 mi bolo doručené Vyrozumenie pod č.1Kn 222/18/1100-4 zo dňa 15.03.2017-18,ktoré sa týka dolu opísaného tr.oznámenia. V tomto vyrozumení sa píše,citujem:  V uvedenej veci Vám oznamujem,že Vaše písomné podanie zo 14.02.2018,ktorého čásť tykajúceho sa Vášho trestného oznámenia na JUDr.Chlpíkovú z 11.12.2015 bola tunajšej prokuratúre postupená z GPSR pod sp.zn.IV/3 Gn 1405/14/1000,bolo dnešného dňa v rovnakej časti z dôvodu vecnej príslušnosti odstupené na ďalší postup Organizačno-kontrolnému oddeleniu GPSR,príslušnému na výkon dozoru prokurátora v takejto veci. Podpísaná Mgr.Jarmila Paraziková,prokurátorka.

  Do dnešného dňa mi nebolo v tejto veci odpísané! Takto si predstavuje Organizačno-kontrolné oddelenie GPSR dodržiavanie zákona?  Žiadam aby bolo okamžite začatie tr.stíhania osob,ktré uvádzam v dole opísanom Tr.oznámení!  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 14.02.2018

  Generálny prokurátor SR

  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1  Vec:

  Sťažnosť na prieťahy a nerozhodovaní v právnej veci trestného

  oznámenia na JUDr.Ivetu Dreisigovú zo dňa 29.06.2014 pre trestný čin podľa § 377 ods1)Tr.zákona v súbehu s podozrením z trestného činu korupcie, klientelizmu,

  porušenia §5 písm.a) písm.b) písm.d) Zákona č. 153/2001 Z. z.,

  porušenia §326 ods.3 písm.c) §344 ods.2 písmb) písm.e)Trestného zákona,

  porušenia čl. 46 ods.1) ods.3) Ústavy SR,

  JUDr. Ľubicou Chlpíkovou, riaditeľka trestného odboru.

  Dňa 11.12.2015 som podal na MVSR,prezídium Policajného zboru NAKA Tr.oznámenie na JUDr.Ľubicu Chlpíkovú,riaditeľku trestného odboru GPSR v tomto znení:

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Ministerstvo vnútra SR 11.12.2015
  Prezídium Policajného zboru
  národná kriminálna agentúra
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava  2

  VEC:  Podľa § 196 ods.1)Tr.por.podávam trestné oznámenie na JUDr.Ľubicu Chlpíkovú, riaditeľka trestného odboru GPSR pre zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.a), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2 písm.b,c,d,e), 327 ods.1) Tr.zákona v súbehu so žiadosťou podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti vo veci Tr.podania dňa 29.06.2014 na JUDr.Dreisigovú pod.č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie.  Odôvodnenie

  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie trestné oznámenie na JUDr.Dreisigovú pre prečin podľa § 377 ods.1)Tr.zákona. JUDr.Dreisigová ma filmovala na kameru bez mojho povolenia.

  Dňa 04.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č.ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. V Uznesení, mi vyšetrovateľka Ing.Viktória Kmiťová moje trestné podanie zamietla.

  Dňa 30.06.2014 som doručil na OO PZ v Kysaku fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako ma bez mojho povolenia JUDr.Dreisigová filmuje na kameru.

  Proti Uzneseniu zo dňa 25.07.2014 som sa dňa 06.08.2014 odvolal.

  Dňa 25.08.2014 mi bolo doručené Uznesenie č.1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014.

  V tomto uznesení JUDr.Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, odmieta moje trestné oznámenie bez relevantného odôvodnenia. Jej vyjádrenia v tomto Uznesení len potvrdili mojú mienku,že JUDr.Gogová chce silou mocou zmariť spravodlivé vyšetrovanie vo veci Tr.oznámenia na JUDr.Dreisigovú. Proti Uzneseniu JUDr.Gogovej som sa 05.09.2014 odvolal. Dňa 17.10.2014 mi bolo doručené vyjadrenie JUDr.Jarmily Janovej,prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice pod č. 1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.

  Vyjadrenie JUDr.Janovej bolo klientelické, javilo známky marenia spravodlivosti a preto som dňa 27.10.2014 podal na Krajskej prokuratúre Podnet na preskúmanie zákonnosti

  3

  rozhodnutia č.1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014. Zároveň som 08.11.2014 podal na JUDr.Janovú,GPSR podnet na podozrenie z trestných činov korupcie klientelizmom a iných porušení zákonov. Dňa 21.01.2015 mi bolo doručené vyjádrenie pod č.IV/3 Gn 1405/14/1000-4 zo dňa 09.01.2015, v ktorom JUDr.Jaroslav Mojto prokurátor GPSR napísal obľubenú vetu prokurátorov citujem: že prípadné ďalšie podnety v tejto veci budú vybavené iba vtedy,ak budú obsahovať nové skutočnosti.

  Pretože obsah listu JUDr.Mojta zo dňa 09.01.2015 neobsahoval právne relevantné odpovede na moje otázky,,prečo ma JUDr.Dreisigová filmovala bez mojho povolenia, prečo uviedla pred policajtom na OO PZ v Kysaku, doslovne súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou,podal som na JUDr.Mojta oznámenie na GPSR z podozrenia na porušenia viacerých ustanovení v Tr.zákone.

  Dňa 24.02.2015 som dostal Oznámenie č.IV/3 Gn 1405/14/1000-8 zo dňa 13.02.2015, v ktorom mi JUDr.Ľubica Chlpíková,riaditeľka trestného odboru GPSR v zastupení GP JUDr.Čižnára zamietla moje Podozrenie z trestných činov korupcie atd.zo dňa 28.01.2015 a v závere Oznamu ma poučuje,že pokiaľ neuvediem nové skutočnosti,môj ďalší opakovaný podnet bude odmietnutý.  Dňa 07.04.2015 som podal na JUDr.Chlpíkovú Tr.oznámenie. V Tr.oznámení som uviedol:

  Pokiaľ orgán verejnej moci (v danom prípade ide o JUDr.Chlpíkovú) nedá žiadnu odpoveď na viacero podstatných otázok a jej rozhodnutie neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené, potom je potrebné toto arbitrárne rozhodnutie považovať nielen za nezlučiteľné so základnými zásadami vzťahu medzi orgánom verejnej moci a občanom vyplývajúcim z druhej vety ustanovenia § 1 ods. 1 Trestného poriadku a z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ale aj marenie spravodlivosti.  Tým, že prokurátorka JUDr.Ľubica Chlpíková hľadá len zámienku, ako sa vecou nezaoberať, kryje porušovateľov zákona a stáva sa spolupáchateľom ich konania. Takýto postup JUDr.Chlpíkovej, ktorá marí právo občana na spravodlivosť, je spochybnením právneho štátu a Ústavy SR.

  Nezáujem JUDr.Chlpíkovej o riadne preskúmanie trestného oznámenia, okrem tendenčného, nedôsledného a povrchné vypracovaného uznesenia,  4

  potvrdzuje skutočnosť, že už od podania trestného oznámenia sa všetci prokurátori a policajný vyšetrovateľ snažili túto kauzu zamiesť pod koberec.

  Nakoľko z celkového postupu JUDr.Chlpíkovej je evidentné, že táto náležite a riadne nepreskúmala vec, o ktorej mala meritórne rozhodnúť a zrejme ani poriadne nečítala moje predložené písomnosti, v prílohách pripojených relevantných právnych dôkazov je aj opis prípadu tak, ako sa udial dňa 29.06.2014.

  Som toho názoru, že moje podanie z 29.06.2014 je jednoznačné a z neho je zrejmé, že žiadam preskúmať zákonnosť rozhodnutia a postup riaditeľky GPSR, JUDr.Ľubice Chlpíkovej zo dňa 13.02.2015.  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 kde sa uvádza citujem: Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm.a) Tr.zákona,lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver. Ako prílohu č.1) prikladám Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.02.2015. V tomto uzneseni na strane č.3 JUDr.Dreisig uvádza )označené farebne:,, Po určitom čase Capcara vykrikoval na jeho manželku,že prečo ho nahráva. Na to mu on povedal,že nikto nefilmuje a nenahráva jeho,ale sa iba zachytáva tá událosť.

  JUDr.Dreisig sa priznal vyšetrovateľovi Ing.Ľochovi,že manžela filmovala mojú osobu,pričom na OO PZ v Kysaku na otázku vyšetrovateľky Kmiťovej,či manželka filmovala mojú osobu a či mala zapnutú kameru odpovedal,že manželka mala v rukách kameru.

  Na otázku povereného príslušníka OO PZ v Kysaku ,či mala videokameru zapnutú a natáčala manželov Capcarových,odpovadala,že nech to preukáže Capcara“.  Dňa 06.10.2015 pri vypočúvaní JUDr.Dreisigovej vyšetrovateľom KR PZ v Košice-okolie, Ing.Ľochom vo veci mojho obvinenia JUDr.Dreisigovou z nebezpečného vyhrážania so zbraňou podla § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na § 138 pís.a)Tr.zákona, vyzval vyšetrovateľ p.Ľoch JUDr.Dreisigovú, aby predložila ako dôkaz o nebezpečnom vyhrážaní sa na jej osobu CD nosič,na ktorý nahrávala celý priebeh mojho vyhrážania sa jej osobe. JUDr.Dreisigová vysokoškolský vzdelaná v obore právo mu odpovedala,že nahrávku

  5

  jej syn omylom vymazal ( syn pracuje ako policajt a má 30 rokov mimochodom).

  JUDr.Dreisigová sa priznala,že mojú a manželkinu osobu nahrávala bez mojho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.

  Trestné oznámenie,ktoré som podal na JUDr.Dreisigovú 29.06.2014 bolo vyšetrované klientelicky, protizákonne a všetci zainteresovani porušovali zákony SR. Najvetší podiel na skorumpovanom vyšetrovaní má JUDr.Chlpíková,ktorá ako posledná mi zamietla bez relevantného vysvetlenia všetky moje relevantné podnety! Svojími vyhražnými vyjadreniami sa o možných sankciách,pretože jej vyčítam,že je klientelicky nakazená, terorizuje mojú osobu,porušuje ustanovenie §5 zákona o prokuratúre a horeuvedené paragrafové ustanovenia.  Žiadam podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti v tejto veci a to tým, že JUDr.Dreisigová dňa 14.07.2014 vyslovila dôverný a neverejne prednesený rozhovor medzi mojou a manželkinou osobou, ktoré boli zaevidované do zápisnice č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku. Tento dôverný neverejný súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou, zverejnila pred treťou osobou a to vyšetrovateľkou PZ p.Kmiťovou, čím JUDr.Dreisigová, porušila ustanovenie § 377 ods.1) Trestného zákona.

  JUDr.Dreisigová sa priznala,že mojú a manželkinu osobu nahrávala bez mojho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.Toto priznanie vyriekla pred vyšetrovateľom p.Ľochom a to dňa 06.10.2015 na KR PZ Košice-okolie.

  Manžel JUDr.Dreisig priznal pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom,že manželka filmovala mojú a manželkinu osobu bez mojho povolenia.  6

  Žiadam, aby sa začalo trestné stíhanie podľa § 377 ods.1) Tr.zákona voči JUDr.Dreisigovej tak, ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 29.06.2014.  Žiadam vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči riaditeľke trestného odboru GP SR JUDr.Ľubici Chlpíkovej za vyššie uvedené trestné činy.  Žiadam, aby ma JUDr.Ľubica Chlpíková odškodnila sankčnou náhradou za porušenie : základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, ktorá zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky a to sumou

  2000,-EUR

  S pozdravom  Dňa 05.01.2016 mi bolo doručené Vyrozumenie č.PPZ-NKA-1700-002/2015 zo dňa 28.12.2015,v ktorom mi plk.JUDr.Peter Hraško oznamuje:

  Vzhľadom na to,že v predmetnej veci nie je daná vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru,podanie bolo postupené na ďalšie konanie odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,a to v časti podaného trestného oznámenia.

  Vyrozumenie zo dňa 28.12.2015 prikladám ako Prílohu č.1.  Do dnešného dňa t.j.14.02.2018 som nebol oboznámený s výsledkom vyšetrovania.  Ako Prílohu č.2,Vám JUDr.Čižnár prikladám Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 06.03.2017,v ktorom som Vám vyznačil dôkaz,že Iveta Dtreisigová ma dňa 29.06.2014 filmovala na svoju kameru bez mojho povolenia!!!!!!  Pre každý prípad Vám to doslovne opíšm,pretože mám pochybnosti,že si toto Uznesenie prečítate celé!!!

  7  V súvislosti s dôvodnosťou obavy o život a zdravie,ktorú mala poškodená podľa jej tvrdenia pociťovať,súd poukazuje na dokazovanie vyplyvajúce skutočnosti,ktoré túto dôvodnosť spochybňujú a to následovné správanie sa poškodenej,ktorá po tejto vyhrážke obžalovaného kamerou natáčala a pohybovala sa pri hranici ich pozemkov, pričom obžalovaný mal ešte raz urobiť hrablami pohyb smerom k nej,ako aj na skutočnosť,že poškodená a jej manžel po príchode policajnej hliadky,ktorú privolalobžalovaný,správanie sa obžalovaného,z ktorého mala mať obavu o život a zdravie,polícii v ten deň neoznámila a pradmetnú skutočnosť oznámil až v trestnom oznámení,ktoré podalJUDr.Pavol Dreisig až po dvoch mesiacoch od skutku atd!!!!!!! Dúfam,že si tá skorumpovaná klientelizmom JUDr.Ľubica Chlpíková prečíta a opustí teplé miestečko na GPSR!!!!!!!!!!!  Tudiž,skorumpovaná klientelizmom JUDr.Chlpíková,JUDr.Gogová,JUDr.Janová a skorumpovaný klientelizmom JUDr.Mojto porušili zákony SR,pretože vehementne sa vyjadrovali,, že Iveta mojú osobu nefilmovala“ vedome nadržiavali Ivete Dreisigovej, aby sa táto osoba vyhla trestnému stíhaniu a zároveň hrubo marili spravodlivé vyšetrovanie!!!!!!!!!!!!!!  Žiadam aby sa začalo v trestnom konaní voči Ivete Dreisigovej tak ako je to uvedené v tr.oznámení zo dňa 29.06.2014.  Žiadam aby JUDr.Chlpíková niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenie zákonov SR.  S pozdravom

  od Košice, Slovakia
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Súdna rada sa zbavila kauzy prepojenia Bžána na predsedu Krajského súdu

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri