Mazák: Bez falošnej kolegiality majú naši kandidáti na európskych prokurátorov šancu

| dennikn.sk | 28. septembra 2018 | Veronika Prušová |

Ján Mazák. Foto – TASR

Na to, aby sa stal jedným z dvanástich členov výberovej komisie, ktorá bude mať dôležité slovo pri zložení Európskej prokuratúry, stačil jeho životopis. Súdnej rade sa skúsenosti Jána Mazáka, bývalého predsedu Ústavného súdu SR a dnes poradcu prezidenta, mália.

Ján Mazák hovorí:

 • ako sa pozerá na najnovší návrh Smeru k voľbe ústavných sudcov
 • ako sa stal členom výberovej komisie, ktorá bude vyberať európskych prokurátorov
 • načo vlastne Európska prokuratúra vznikne a či by dokázala pomôcť našim farmárom
 • prečo je dosť dobrý, aby bol v komisii Európskej prokuratúry, ale cez Súdnu radu na žiaden post neprejde

Veľa sa teraz hovorí o výbere ústavných sudcov. Čo si myslíte o najnovšom návrhu Smeru, aby sa kandidáti na sudcov volili 90 hlasmi, ale bez možnosti výberu prezidentom?

Ak by s takým nápadom prišiel niekto v roku 1992, teda v čase tvorby našej ústavy, tak by som sa nad tým vážne zamyslel. V tej dobe bol prezident volený v parlamente, takže zvolenie sudcu Ústavného súdu 90 hlasmi by bolo legitímne a v poriadku. Dnes, keď je prezident priamo volený a spôsob obsadzovania Ústavného súdu sa už ujal, a na tom nemení nič, že došlo k rozporom medzi Národnou radou a prezidentom o spôsobilosti kandidátov, som toho názoru, že návrh Smeru patrí už len do análov historicky premeškaných šancí mať iný spôsob utvárania Ústavného súdu.

Zaskočili vás predstavitelia Smeru, keď tento návrh predložili na stretnutí s prezidentom?

Návrh ma zaskočil, hlavne však z dôvodu, že vraj má pevnú oporu v odporúčaniach Benátskej komisie. Iste, nie je to pravda, ako bývalý člen Benátskej komisie som bol skôr nemilo prekvapený, ako sa dá účelovo skomoliť vcelku jasné odporúčanie tejto komisie. To jasne vychádzalo z existujúceho modelu voľby kandidátov a ich menovania prezidentom bez slovka kritiky takého rozdelenia oprávnení medzi hlavou štátu a parlamentom.

Akú úlohu môže teraz zohrať prezident?

Ak by prešiel návrh Smeru a bola zmenená ústava tak, ako to navrhujú, tak prezident by nemal na výber. Zmena ústavy totiž zaväzuje všetkých a nedá sa ju ani vetovať.

Je ešte šanca, aby sa zabránilo koalícii, že si na dvanásť rokov obsadí Ústavný súd len „svojimi“ ľuďmi?

Ak sa nič nezmení v ústave, tak vidím určitú možnosť v tom, že sa bude vplývať na uchádzačov, ako aj ich navrhovateľov, aby verejne, aj pri vypočutí v Národnej rade, jednoznačne a zrozumiteľne vysvetlili, aké dôvody ich viedli k tomu, že sa uchádzajú o najvyššie sudcovské miesta v našom štáte. Prečo sa cítia byť spôsobilí chrániť ústavnosť, základné práva a slobody v tom najvyššom a najvplyvnejšom súdnom orgáne. Potrebujeme počuť a vidieť konkrétnosti. Dôkazy o odbornej spôsobilosti, nezávislosti, nestrannosti a morálnej integrite.

Je určite dôležité to počuť, ale ak koalícia bude vopred dohodnutá na niektorých menách, tak verejné vypočutie nemusí stačiť na spochybnenie kandidátov.

Môžete si povedať, že verejné „grilovanie“ nemá veľa šancí prebiť surové politické rozhodnutia, ale aspoň ukáže, kde sa v tejto citlivej oblasti nachádzame a možno aj to, z akých príčin nechceme mať Ústavný súd, ktorý by čoskoro vrátil ľuďom vieru v právny štát a spravodlivosť.

Pred pár dňami ste sa stali jedným z dvanástich členov výberovej komisie Európskej prokuratúry. Museli ste absolvovať nejaké výberové konanie?

Nie, predpoklady nominácie na taký post určuje nariadenie o Európskej prokuratúre. Komisia navrhla členov komisie z bývalých členov Súdneho dvora a Dvora audítorov, bývalých národných členov Eurojustu, členov najvyšších súdnych orgánov členských štátov alebo prokuratúr členských štátov, ako aj uznávaných odborníkov v oblasti práva. Som bývalý člen Súdneho dvora vo funkcii generálneho advokáta a bol som predsedom Ústavného súdu.

V komisii nemá zastúpenie každá členská krajina, takže na základe čoho vás vybrali?

Komisia zohľadnila potrebu geografickej vyváženosti, vyváženého zastúpenia mužov a žien a náležitého zastúpenia právnych systémov členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na činnosti Európskej prokuratúry.

Kedy začne komisia naplno fungovať?

Očakávam, že sa tak stane v dohľadnom čase, pretože niekedy v polovici budúceho roka by mal byť výber hlavného európskeho prokurátora, ako aj ostatných európskych prokurátorov ukončený.

Bude vaša komisia mať hlavné slovo pri výbere alebo to bude len poradný hlas?

Výberová komisia preskúma prihlášky a aj na základe osobného pohovoru sformuluje stanoviská ku kvalifikácii kandidátov na plnenie úloh európskych prokurátorov a výslovne, s potrebným odôvodnením, uvedie, či kandidát spĺňa alebo nespĺňa podmienky. Ak nominovaní kandidáti nebudú spĺňať podmienky, výberová komisia priamo požiada príslušný členský štát, aby nominoval zodpovedajúci počet nových kandidátov.

Ak komisia povie, že kandidáti nespĺňajú podmienky, bude to záväzné pre Radu EÚ?

Ak výberová komisia zistí, že uchádzač nespĺňa podmienky, ktoré sa požadujú na výkon povinností európskeho prokurátora, jej stanovisko je pre Radu záväzné.

To znamená, že právomoc výberovej komisie je väčšia ako napríklad panelu 255, ktorý posudzuje kandidátov na Súdny dvor.

Oprávnenia našej výberovej komisie sú širšie. Panel 255 len odporúča alebo neodporúča kandidátov na Súdny dvor. Musím však uviesť, že tieto odporúčania sú plne rešpektované aj Radou EÚ.

Úrad európskeho prokurátora (EPPO)

 • sídliť bude v Luxemburgu
 • bude vyšetrovať a stíhať zločiny proti finančným záujmom Európskej únie: riešiť bude podvody s eurofondmi nad 10-tisíc eur, ale aj cezhraničné podvody s DPH nad 10 miliónov eur
 • Európska prokuratúra bude fungovať na centrálnej európskej úrovni aj na národných
 • na čele bude hlavný európsky prokurátor, ktorý bude zodpovedať za chod úradu
 • pod hlavným prokurátorom bude pôsobiť kolégium, ktoré tvoria všetci európski prokurátori
 • okrem toho budú v rámci EPPO pôsobiť stále komory, ktoré majú riadiť vyšetrovanie konkrétnych prípadov
 • európskeho prokurátora bude mať každý členský štát
 • v členských štátoch budú pôsobiť európski delegovaní prokurátori, ktorí budú vyšetrovať prípady priamo v členskom štáte a budú konať v mene EPPO, úplne nezávisle od národných orgánov

Koľko kandidátov na národných európskych prokurátorov môžu členské štáty navrhovať? 

Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje tejto posilnenej spolupráce, navrhne troch kandidátov.

A ako to bude pri výbere hlavného európskeho prokurátora?

Kandidáti na hlavného európskeho prokurátora sa, na rozdiel od kandidátov na európskych prokurátorov, prihlasujú sami z celej Európskej únie na základe verejnej výzvy, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Komisia zostaví z prihlásených uchádzačov užší zoznam troch až piatich kandidátov, ktorý predloží Európskemu parlamentu aj Rade. Poskytne dôvody, prečo do užšieho zoznamu vybrala práve týchto kandidátov. Tí kandidáti, ktorí sa do užšieho zoznamu nedostanú, sa o dôvodoch dozvedia.

Aké kritériá by mali kandidáti spĺňať?

Základné požiadavky sú jasné. Aktívny člen prokuratúry alebo súdnictva členského štátu s nespochybniteľnou nezávislosťou, ktorý má kvalifikáciu požadovanú na obsadenie najvyšších prokurátorských alebo sudcovských funkcií. Kandidát musí mať relevantné praktické skúsenosti z vnútroštátnych právnych systémov, finančného vyšetrovania a medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach. U hlavného európskeho prokurátora sa budú skúmať aj dostatočné riadiace skúsenosti.

A čo jazyky?

Samozrejme, nesmie chýbať jazyková vybavenosť. Predovšetkým znalosť anglického a francúzskeho jazyka. Nedá sa vylúčiť, že ťažiskovým jazykom bude angličtina.

Ako člen výberovej komisie môžete ovplyvniť osobne výber slovenského zástupcu?

Budem len jeden z dvanástich rozhodujúcich členov s jedným hlasom. Hlasovanie je jediný spôsob, ako sa bude dať vplývať na výber európskych prokurátorov zo všetkých zúčastnených členských štátov.

Čo bude kandidátov pri výbere vlastne čakať?

Výberová komisia ich pozve na osobný pohovor a na základe tohto stretnutia a písomných podkladov uzavrie, či spĺňajú alebo nespĺňajú požiadavky na funkciu európskeho prokurátora. V prípade negatívneho záveru výberová komisia priamo požiada členský štát, aby nominoval nového kandidáta, prípadne aj celú novú zostavu.

Skôr ako sa kandidáti dostanú pred vás, musia prejsť národnými výberovými komisiami. Tieto komisie budú mať vlastné pravidlá výberu?

Postupovať by mali striktne podľa kritérií určených Európskou úniou. Vnútroštátna úprava v tomto ohľade nemá žiaden význam, slúži len na vytvorenie zoznamu troch kandidátov.

Zachytili ste už mená možných našich kandidátov?

Nie, neviem o takých ambíciách. Ani som sa o to nezaujímal.

Čo bude vlastne Európska prokuratúra riešiť?

Veľmi zjednodušene povedané, svojou činnosťou bude chrániť finančné záujmy Európskej únie. Ochrana týchto finančných záujmov je však rozsiahla oblasť a dnes sa ani nedá presne uviesť, kam až v budúcnosti dosiahne.

Môžeme čakať, že zabráni podvodom s dotáciami?

Nie som si istý, či Európska prokuratúra bude pôsobiť aj preventívne. Hádam len svojou existenciou, uplatňovaním svojej kompetencie a výsledkami práce. Stíhať také podvody však bude určite oprávnená.

Dá sa povedať, že ak by už existovala, tak by sa aj slovenskí farmári skôr domohli svojich práv? Tí práve upozorňovali na podvody s dotáciami, no nikto to tu dlho neriešil.

Je zložité na to odpovedať, ale nazdávam sa, že plný výkon Európskej prokuratúry prinúti v budúcnosti aj vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní, aby účinnejšie riešili podozrenia z takých skutkov, ktorých obeťami sa stali niektorí slovenskí farmári.

Niektoré členské štáty Európskej únie sa nezúčastňujú na vytvorení Európskej prokuratúry. Chýba Maďarsko, Poľsko, Malta, ale aj Holandsko či Írsko a Švédsko. Neovplyvní táto nejednotnosť pôsobenie Európskej prokuratúry?

Podľa posledných údajov sa na tejto posilnenej spolupráci zúčastňuje už 24 členských štátov a myslím si, že to postačuje na to, aby Európska prokuratúra fungovala takmer celoplošne. Nechcem predvídať budúci vývoj, ale zdá sa, že po opatrnom začiatku, keď členské štáty váhali s pripojením sa do projektu Európskej prokuratúry, je záujem o takú formu európskej integrácie oveľa väčší.

Vo všeobecnosti je u nás problém vyberať vhodných kandidátov na posty v medzinárodných justičných orgánoch. Neobávate sa, že aj s výberom nášho zástupcu v Európskej prokuratúre to dopadne fiaskom?

Ak sa budú títo kandidáti navrhovať na základe objektívnych kritérií, bez personálnych antipatií alebo falošnej kolegiality, tak sa taký výber určite podarí. Máme vynikajúcich prokurátorov aj vysoko spôsobilých sudcov, ktorí spĺňajú kritériá požadované nariadením o Európskej prokuratúre. Ten, kto bude rozhodovať o výbere, by sa preto mal úplne odosobniť a skúmať len plnenie požadovaných predpokladov.

Keď sa doposiaľ na Súdnej rade hlasovalo, Ján Mazák nemal šancu. Foto N – Tomáš Benedikovič

Vy ste sa už niekoľkokrát uchádzali o rôzne medzinárodné posty, no cez Súdnu radu ste neprešli. Prečo nie ste dosť dobrý pre ňu, ale členom výberovej komisie na európskeho prokurátora ste sa stať mohli?

Otázku by ste mali položiť Súdnej rade. Žiaden z mojich neúspešných pokusov nebol sprevádzaný náležitým odôvodnením. Hoci musím povedať, že raz som uspel, avšak zastavila ma vláda s argumentom, že som najlepší spomedzi uchádzačov, čo som dodnes nepochopil.

Opäť sú vyhlásené voľby na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Budete sa o tento post znovu uchádzať alebo je to v rozpore s vaším členstvom vo výberovej komisii Európskej prokuratúry?

Budem sa uchádzať o miesto sudcu na Všeobecnom súde. Iste, ak by som bol zvolený a navrhnutý vládou, potom by som sa členstva v komisii musel vzdať. Ide o nezlučiteľné funkcie.

Nie je to tak trochu provokácia?

Nemyslím a ani to nemám v povahe. Uchádzam sa síce o významný sudcovský post, ale s plným vedomím, že naň spĺňam tie predpoklady, ktoré skúma poradný panel 255. Skôr Súdna rada hazarduje so svojou autoritou a rešpektom k nej, ak už viackrát zvolila kandidátov, ktorí na prvý pohľad neboli schopní vyhovieť požiadavkám na funkciu sudcu Všeobecného súdu.

Slovensku sa nedarí post dodatočného sudcu na Všeobecnom súde obsadiť už takmer dva roky. Aký je to signál pre medzinárodné inštitúcie?

Slovensko alebo ten, kto rozhoduje o kandidátovi, sa správa trochu nezodpovedne. To je ten signál, napríklad pre Radu EÚ alebo Súdny dvor, prípadne aj pre panel 255, ktorý neodporúčal už troch našich kandidátov. Nazdávam sa, že tento panel nebude mať žiaden problém pokračovať v takých negatívnych odporúčaniach, ak sa na Slovensku nepochopí, že sudca Všeobecného súdu je sudcom EÚ a musí spĺňať kritériá nastavené európskymi parametrami.

Robíme si hanbu?

Už aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák naznačil, že v ďalšom kole sa musí ísť na istotu, a tak sa vyhneme ďalšiemu medzinárodnému zahanbeniu.

Ako člen výberovej komisie Európskej prokuratúry ostávate poradcom prezidenta Andreja Kisku?

Tieto pozície sa navzájom nevylučujú. Poradcom prezidenta zostávam.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Ale , ale...
  pan JUDr. Mazák !!! Kiska najprv nevymenoval a potom zrazu vymenoval Mamojku za ústavného sudcu . "Zrazu " mu akosi nevadilo , že tento právnik sa stotožnil s KLAMSTVAMI prokurátorov GPSR o mojej deportacii a odvlecení od rodiny z USA na Slovensko proti Ústave SR ??? Veď ste boli predsedom Ustavného súdu a osobne ste zamietli moju oprávnenu sťažnosť v r. 2004 !! Chvalabohu , že aspoň ten zradca Bútora už "neradí" úžernikovi , Vy si tam zostaňte ,keď vás úžerník chce , ved nemáte chrbtovú kosť !!!

 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážený p.Mazák, mám návrh ako to vyriešiť.V Košiciach je súdca,ktorý je najvetči odborník na právo. Myslím,že on jediný uspeje.Však posudte sám.

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  JUDr.Lucia Žitňanská
  Ministerstvo spravodlivosti. 28.06.2017
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava
  Vec:
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie vo veci Rozsudku sp.zn.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 12.05.2016 č.k. OU-KE.OOP1-2016/019747/GEC na JUDr.Milana Končeka,súdca Krajského súdu Košice v súbehu s podozrením porušenia § 326 ods.1 písm.a),ods. 2písm.c), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.1), ods.2 písm. b,c,d,e,), § 345 ods.1) Trestného zákona. Porušenie § 352 ods.1) Tr.zákona.
  P r e k l ú z i a
  znamená zánik práva uplynutím prepadnej lehoty, tj. lehoty výslovne ustanovenej zákonom.
  subjektívne právo zaniká, zaniká právo s nárokom
  súdy či iné príslušné orgány prihliadajú na preklúziu ex offo, teda z úradnej povinnosti.

  Dňa 14.12.2015 som obdržal Rozkaz o uložení sankcie za priestupok č.OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.
  V Rozkaze sa uvádza:
  Ondřej Capcara,sa uznáva vinným zo spáchania priestupku proti občianskému spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm.d) priestupkového zákona,ktorého sa dopustil tým,že dňa 06.06.2014 vo vyjádrení k oboznámeniu sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia Okresným úradom Košice-okolie,na adresu oznamovateľa JUDr.Pavla Dreisiga.......

  Prikladám ako prílohu č.1. aby Ste si celý obsah prečítali.
  2
  V ustanovení § 49 ods.1 písm.d) priestupkového zákona sa uvádza:

  d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním!!!!!!

  Nakoľko som sa vyjadroval k výpovedí JUDr.Dreisiga,ktorý ma v nej urážal,vypovedal nepravdy o mojej osobe,klamal a zavádzal,preto som patrične jeho výpoveď opísal a použil výrazy,ktoré vyjadrovali v momentálnej chvíli situáciu, ku ktorej som vypovedal pred JUDr.Hudákom,ktorý tieto pravdivé výrazy písal do zápisnice na PC,a ktoré som vyslovil len ako kritiku v súvislosti k jeho krivej výpovedí.
  Pretože som tieto slová diktoval do zápisnice a JUDr.Dreisig nebol prítomný, v žiadnom prípade som sa k jeho osobe nemohol hrubo správať!!!!!!!!!!!!

  Nakoľko JUDr.Pavol Dreisig nepodal v lehote 3 mesiacoch podnet ani sťažnosť vo veci zo dňa 06.06.2014 napriek tomu,že ustanovenie § 68 zákon č.372/1990 Zb uvádza:


  2)Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému
  správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok
  (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku
  alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí
  byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde,
  kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.


  Pavol Dreisig nepodal v subjektívnej lehote ani sťažnosť ani podnet voči mojej kritike na jeho osobu spísanú dňa 06.06.20,14!!!!! Preto podľa § 68 ods.2) Zákon č.372/1990 Zb, podanie,ktoré p.Dreisig realizoval dňa 14.10.2015 na OÚ Košice bol podaný po subjektivnej prekluzii!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané, citujem:

  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček hrubo porušil ustanovenie § 326 Tr.zákona.
  Súdca JUDr.Milan Konček porušil moje práva dane čl.12 ods.4,čl.46 ods.1,Ústavy SR.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie §2 ods.2) zákona č. 385/2000Z.z.
  3
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z.
  JUDr.Milan Konček si nevyžiadal spis č.ObU-KS-OVVS-A/2013/05981,ktorý má 106 strán, a v ktorom je doslovný postup krivého obvinenia mojej osoby JUDr.Dreisigom a moje odvolania voči tomuto krivému obvineniu. Tento súdca si neprečítal mojú výpoveď č.OU-KS-OOVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014, ale od stola, arbitrárne, klientelicky vyhodnotil svoj záver,len z opisu Okresného úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016,ktorý
  mu ani nedodal Uznesenie zo dňa 06.06.2014!!!!.V tomto rozhodnutiu sú slová vytrhnuté s kontextu a preto sa javia, ako urážlivé.
  Je nutné podotknúť,že v odpovedi na výzvu JUDr.Končeka č.1Sa/6/2016-46 zo dňa 29.09.2016,, Dožiadanie-zaslanie vyjadrenia“JUDr.Vantová uvádza,citujem:
  Na základe vyžiadania Vám zasielame vyjádrenie žalovaného k predmetnej žalobe v dvoch rovnopisoch.Spisovný materiál vzťahujúci sa na vec č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC bol na základe dožiadania Krajskej prokuratúry Košice,sp.zn.Kd 123/16/8800-6 zo dňa 06.06.2014,dňa 14.06.2016 zaslaný Krajskej prokuratúre Košice a z uvedeného dôvodu Vám ho nemôžeme predložiť spolu s vyjádrením k žalobe.
  Je nepochybné,že JUDr.Konček nečítal môj Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie pod č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014 pretože by nemohol v Rozsudku č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 zmetočne, arbitrárne a aroganciou moci napísať,citujem:

  8. V preskúvamanej veci správne orgány zistili z vyjádrenia žalobcu zo dňa 06.06.2014 presne,úplne a určite,a teda tak,ako ho žalobca doslovne naštilizoval v predmetnom písomnom vyjádrení zo dňa 06.06.2014,na ktoré sa pritom kontraproduktívne odvoláva,a ktoré sám napísal a nie vyslovil,ako to mylne žalobca uvádza v písomných podaniach.
  K tejto krivej a zmetočnej pasáži JUDr.Končeka len toľko:
  Zápisnicu dňa 06.06.2014 bez verejnosti v miestnosti písal JUDr.Hudák na PC!!
  Já som nič nepísal,správne orgány a JUDr.Konček klamú,že som do zápisnice písal já, čím hrubo urážajú mojú osobu,krivo ma obviňuju a hrubo porušujú zákony SR !!
  Moja osoba sa vyjadrovala k jednotlivým klamlivým vyjádreniam sa JUDr.Dreisiga vo výpovedí zo dňa 07.05.2014 a to diktovaním hovoreným slovom JUDr.Hudákovi,ktorý to zapisoval do zápisnice na PC !!!

  JUDr.Konček pokračuje:
  13.Tvrdenie žalobcu,že len kritizoval JUDr.Dreisiga a že jeho vyjádrenie je len odozvou na lživé odpovede JUDr.Dreisiga,správny súd odmieta akceptovať(arogancia moci tohto súdcu nemá obdobu)pretože skutok
  4
  kladený za vinu žalobcovi nie je vecnou ani konkrétnou kritikou,ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga,a teda je naplnením skutkovej podstaty priestupku podľa vyššie citovaného ust.. 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.

  K tejto části zmetočného,klientelického vyjádrenia sa JUDr.Končeka len toľko:
  Opakujem,že klientelizmom nakazený súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané citujem:
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej

  Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenavrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne kedže uvádza: ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga
  Moja kritika voči JUDr.Dreisigovi v spise zo dňa 06.06.2014 je vyjádrená jasne a zrozumiteľne ako KRITIKA!! Ústavný poradca JUDr.Dreisig má dodržiavať zákony SR,Ústavné zákony,neklamať a zdržiavať sa vyjádrení,ktoré sú v rozpore so zákonom,čo je jeho pracovná náplň!! Takže som 06.06.2014 okomentoval jeho nemorálny postoj k pracovnej náplni poradcu ÚSSR a jeho protizákonné konanie.
  Napokon JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Prečo asi???Pretože JUDr.Dreisig prenasleduje mojú osobu a neustále rozmýšla ,ako by ma mal potrestať od nevydareného trestného oznámenia na mojú osobu,pre prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci v hodnote 2322 eur zo dňa 11.04.2011,a preto spoločne s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali, na čo JUDr.Konček nemohol prísť pretože si zámerne nevyžiadal horeuvedený spis,ktorý si tým pádom nemohol preštudovať!!!Benevolencia JUDr.Končeka k tejto veci je neospravedlňujúca!!!Jeho prístup k spravodlivosti je hrubé porušenie zákona o súdoch a prezumpcii neviny mojej osoby!!! Jeho jednanie je nemorálne a protizákonne!!!

  Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva
  5
  na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Podstata základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky spočíva v tom, že každý sa môže domáhať
  ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 4 4Sţf/18/2014 Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že efektívny súdny prieskum rozhodnutí štátnych orgánov za účelom zabezpečenia práv a záujmov jednotlivcov je základným prvkom systému ochrany ľudských práv. Rozhodnutiu všeobecného súdu vo veci samej (vrátane rozhodnutia všeobecného súdu v správnom súdnictve) musí predchádzať jeho postup zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(...), najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 230/03 z 31. marca 2004). Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 344/2010 zo 6. apríla 2011).
  Pripomínam JUDr.Končekovi,že :
  Moje uvedené údaje sú prejavom hodnotiaceho úsudku mojej osoby týchto slov a súvisia s kritikou osoby oznamovateľa JUDr.Dreisiga na jeho krivú výpoveď na mojú osobu!!!
  Mojevyjadrenia neboli neopodstatnené,preto ich nemožno považovať za svojvolný osobný útok,aleich možno považovať za férový komentár k lživej výpovedí JUDr.Dreisiga k danej veci!
  V tejto súvislosti je nutné uviesť,že sloboda prejavu je jedným zo základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR.Obmeziť toto právo je možné v demokratickom štáte len zo zákonných dôvodov,pokial by toto bolo zneužívané na potlačanie alebo obmedzenie iného práva,v tomto prípade práva na ochranu jednotlivca pred oznamovaním nepravdivých údajov,ktoré sú značnou mierou spôsobilé ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov,respektíve spôsobiť iné Trestným zákonom predpokladané následky!!  Tu je nutné pripomenuť JUDr.Končekovi,že celý proces bol bez prítomností verejnosti a po celý čas probiehajúceho vypočúvania som sa ani raz nestretol s JUDr.Dreisigom!!!!!
  6
  Sloboda slova je súčasťou základných ľudských práv a je podmienkou normálneho fungovania demokratickej spoločnosti.Mezinárodné zmluvy zakotvujúce slobodu tlače a slova:Evrópsky dohovor o ochrane ľudských práv-bol prijatý v roku 1950 na pôde Rady Európy.
  V člámku 10 garantuje slobodu prejavu.Zároveň vymedzuje dôvody prípustného obmedzenia slobody prejavu,ochrana verejného záujmu,národna bezpečnosť atd. Ochrana povesti alebo práv fyzických alebo právnických osôb,ochrana pred zverejnením informácií dôvernej povahy.
  ,,Sloboda prejavu tvorí jeden z nevyhnutných základov demokratickej spoločnosti a jednu zo základných podmienok pre jej pokrok a naplnenie každého jednotlivca.Predmet v odseku 2 článku 10 je aplikovaný nielen na ,,informáciu“ alebo myšlienku,ktoré sú pozitívne prijímené alebo považované za neurážlivé alebo na ktorých nezáleží,ale taktiež na tie,ktoré urážajú,šokujú a vyrušujú. Také sú požiadavky plurality,tolerancie a vekoryspsti,bez ktorých by nejestvovala,,demokratická spoločnosť“
  Arbitrárnosť, arogancia moci,klientelizmus,nepotizmus a porušovanie zákonov SR JUDr.Končekom, nemôže slúžiť ako prostriedok k nezákonným rozhodnutiam verejného činiteľa,ktorý má zákony dodržiavať!!!!!!

  Pretože v žiadnom Rozhodnutí správneho orgánu ani v Rozsudku JUDr.Končeka nie je chronologicky uvedené z akého dôvodu som vyslovil tieto slová na neverejnom mieste a bez prítomnosti JUDr.Dreisiga, ktoré mi garantujú horeuvedené ustanovenia,zasielam Vám Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 06.06.2014 a dúfam,že ho niekto doslovne prečíta. Príloha č.1
  Je nutné pripomenuť,že vysokoškolsky vzdelaný v odbore právo JUDr.Dreisig, podal na mojú osobu tento podnet,až po 9 mesiacoch!!
  JUDr.Dreisig nebezpečne prenásleduje mojú osobu od roku 2011!!
  Arogantný JUDr.Konček neakceptoval,že JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu a nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!
  JUDr.Konček a Ústavný poradca nepozná zákony????????????????
  V zmysle ustanovenia § 73 ods.2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch som sa dostavil na oboznámenie s výpoveďou svedka a podkladom pre vydanie rozhodnutia a vyjádriť sa k nim.Pretože,klamstva,ktoré uvádzal svedok JUDr.Dreisig,ma natoľko nahnevali, že som použil pri diktovaní mojích námietok aj výrazy,ktoré zdôrazňovali klamstvá a nepravdy, ktoré JUDr.Dreisig uvádzal vo svojích výpovediach pred verejným činiteľom,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie dňa 07.05.2014 a to JUDr.Hudákom.
  Dňa 30.09.2013 JUDr.Dreisig pred JUDr.Hudákom ,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie vypovedal samé klamstva a zavádzal JUDr.Hudáka svojími klamstvami,ohováral mojú osobu a krivo ma obviňoval.
  7
  Súdca JUDr.Konček nesplňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu!!Jeho predstava o súdcovi konfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej klientelizmom atmosfére,z ktorej útoči na tých,ktorí sa bránia voči nespravodlivému osočovaniu a poukazujú na korupciu všetkého druhu je neakceptovateľná v demokratickom štáte!!!
  Vzhľadom k tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z. a ine, žiadam aby JUDr,Konček niesol trestnoprávnu a osobnú zodpovednosť pre horeuvedené porušenie paragrafových ustanovení.

  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý,aby ma JUDr.Milan Konček v novom rozhodnuti oslobodil od sankcii a aby ma v celom rozsahu zbavil viny.


  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.
  Žiadam aby mi bolo vyplatené 150 euro ako náhradu trov konania.

  Podpis

  Prílohy:
  Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014.

  od Košice, Slovakia
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Mazák: Bez falošnej kolegiality majú naši kandidáti na európskych prokurátorov šancu

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri