Vážená Súdna rada, prečo ešte Harabin môže súdiť?

| MARTIN DUBÉCI |

Nerozumiem mnohým veciam, ale táto je na celkom vysokej priečke. Z toho, že u nás sudca môže súdiť popri tom, ako vedie otvorenú politickú kampaň, sa mi rozum zastavuje.

Štefan Harabin rád hovorí, že pravidlá by mali platiť pre všetkých. Spravodlivosť je názov jeho poslednej knihy. Rád sa fotí v talári.

Na ľudí, ktorí majú vynucovať pravidlá, by však pravidlá mali platiť najprísnejšie. Pozrime sa teda, čo sudca Harabin predviedol v rámci svojich verejných vystúpení len za posledných pár týždňov. 

Budem k sudcovi Harabinovi tolerantní, nechám na chvíľu bokom jeho politickú aktivitu, využíva svoje pasívne volebné právo. Sústreďme sa však na dve iné zásadné veci, ktoré by sudca nemal robiť bez ohľadu nato, či kandiduje – podporovať súkromné záujmy a vyjadrovať názory, ktoré by naznačovali ochotu diskriminovať vo veciach, ktoré sa mu dostanú na stôl.

Návšteva a reklama pre zbrojovku

Na záberoch, ktoré na mňa pôsobia mimoriadne mrazivo, vidíme sudcu Harabina strieľajúceho zo zbraní súkromnej firmy Grand Power. Áno, to je tá, ktorá patrí Kotlebovmu sponzorovi Kuracinovi. Ako je to celé legálne možné sa pýtajte na vnútre či NBÚ. Mne druhé menované na ani neodpísalo.

Kuracina a Harabin recenzujú produkty Grand Power s.r.o

Nechajme teraz, ehm, fašistov bokom. Sudca Harabin vyjadril podporu konkrétnej firme a jej obchodným záujmom.

Gender a LGBTI everywhere

Sudca Harabin sa neváha vyjadrovať k aktuálnym citlivým témam. O jeho názore niet pochýb. Čo bude robiť, keď sa pred neho dostane prípad, ktorý bude zahŕňať rodové či menšinové motívy?

Vo svojom blogu dokonca píše veci ako, „Všeobecne treba povedať, že extrémne želania úzkych skupín, ako požiadavka uznania práva napedofíliu, čo sa už objavuje aj na verejných manifestáciách LGBTI, incest, presadzovanie sexuálnych odlišností ako najdôležitejšej hodnoty, ktorú treba oslavovať, potláčanie mužov, tolerovanie ilegálnych migrantov a hanobenia bielej rasy v Európe, to už možno kvalifikovať aj ako výzvy na porušovanie práva.“

 

 

 

 

 

Soros, Orbán a zlá EÚ

Samozrejme nechýba ani motív zlého Bruselu, ktorý útočí na Maďarsko, lebo chce zničiť kresťanskú rodinu. Stojí za tým všetkým Soros.

 

 

Tak ako to je s tou spravodlivosťou?

Harabin, neharabin. Načo nám je takýto sudca? Ako sa môžeme tváriť, že dokáže spory objektívne a nezaujato rozhodnúť? Zákon pred podobným varuje. Pozrime sa, čo hovorí právo. Zákon o sudcoch a prísediacich hovorí jasne:

 

Základné povinnosti sudcu

(1) V občianskom živote, pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Obmedzenia štátneho funkcionára pri výkone štátnej funkcie podľa osobitného predpisu (11) sa vzťahujú primerane aj na sudcu

(2) V záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä

a) presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť,
b) odmietnuť akýkoľvek zásah, nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktorých cieľom by mohlo byť ohrozenie nezávislosti súdnictva,
c) nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť záujmami politických strán, politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami,
d) vystupovať nezaujato a k stranám alebo k účastníkom konania pristupovať bez ekonomických, sociálnych, rasových, etnických, sexuálnych alebo náboženských predsudkov,
e) dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná,
f) spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu,
g) dodržiavať zásady sudcovskej etiky.

Na sudcov sa rovnako vzťahuje Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. V ňom sa píše

(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,

 

Štefan Harabin sa tvári, ako by na neho zákon neplatil. Sudca Najvyššieho súdu podlieha disciplinárnej kontrole. Súdna rada, alebo predsedníčka Najvyššieho súdu, kde Harabin súdi majú právo spustiť disciplinárne konanie.

Na čo ešte čakáte?

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  A čomu sa divíte , veď hlavným poradcom prezidenta je Martin Bútora , čerstvo vyznamenaný podvodník a klamár , človek bez svedomia a chrbtovej kosti , ktorého ZLOČIN voči Slovensku a slov. občanom som preukázal na OS Bratislava 1 v r. 2012.
  Dvanásť rokov som si naivne myslel, ze moja tzv. "VLASŤ" sa mi po predložení dôkazov ospravedlní aj bez súdu . Mám to teraz od súdu písomne a NIČ , o ospravedlnenie musím požiadat osobitne , takže toho sa už nedožijem .Veľvyslanec USA Sedgwick ma dnes dojal, veď USA podvod voči Slovensku vo veci mojej deportácie zinscenovalo a Bútora a jeho komplici na ambasáde vo Washingtone ho pomohli zrealizovat aj oklamaním Českej republiky , zneužitej na moj ÚNOS .
  Toto nie je právny štát , ktorého občan má aj ľudské práva !!! Všade len plno kecov a odborníkov na ústavné právo , FUJ...

 • Hosť (capcara ondrej)

  p.Dubéci,správne uvádzate ods.1)ÚZ o ochrane verejného záujmu.JUDr.Harabin ochraňuje verejný záujem vetšiny slovenských obyvateĺov,Vy asi máte tiež máslo na hlave. Čo poviete na toto
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  JUDr.Jaromír Čižnár 14.02.2018
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Vec:
  Sťažnosť na prieťahy a nerozhodovaní v právnej veci trestného
  oznámenia na JUDr.Ivetu Dreisigovú zo dňa 29.06.2014 pre trestný čin podľa § 377 ods1)Tr.zákona v súbehu s podozrením z trestného činu korupcie, klientelizmu,
  porušenia §5 písm.a) písm.b) písm.d) Zákona č. 153/2001 Z. z.,
  porušenia §326 ods.3 písm.c) §344 ods.2 písmb) písm.e)Trestného zákona,
  porušenia čl. 46 ods.1) ods.3) Ústavy SR,
  JUDr. Ľubicou Chlpíkovou, riaditeľka trestného odboru.


  Dňa 11.12.2015 som podal na MVSR,prezídium Policajného zboru NAKA Tr.oznámenie na JUDr.Ľubicu Chlpíkovú,riaditeľku trestného odboru GPSR v tomto znení:


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Ministerstvo vnútra SR 11.12.2015
  Prezídium Policajného zboru
  národná kriminálna agentúra
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava  2
  VEC:

  Podľa § 196 ods.1)Tr.por.podávam trestné oznámenie na JUDr.Ľubicu Chlpíkovú, riaditeľka trestného odboru GPSR pre zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.a), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2 písm.b,c,d,e), 327 ods.1) Tr.zákona v súbehu so žiadosťou podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti vo veci Tr.podania dňa 29.06.2014 na JUDr.Dreisigovú pod.č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie.  Odôvodnenie


  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie trestné oznámenie na JUDr.Dreisigovú pre prečin podľa § 377 ods.1)Tr.zákona. JUDr.Dreisigová ma filmovala na kameru bez mojho povolenia.
  Dňa 04.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č.ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. V Uznesení, mi vyšetrovateľka Ing.Viktória Kmiťová moje trestné podanie zamietla.
  Dňa 30.06.2014 som doručil na OO PZ v Kysaku fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako ma bez mojho povolenia JUDr.Dreisigová filmuje na kameru.
  Proti Uzneseniu zo dňa 25.07.2014 som sa dňa 06.08.2014 odvolal.
  Dňa 25.08.2014 mi bolo doručené Uznesenie č.1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014.
  V tomto uznesení JUDr.Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, odmieta moje trestné oznámenie bez relevantného odôvodnenia. Jej vyjádrenia v tomto Uznesení len potvrdili mojú mienku,že JUDr.Gogová chce silou mocou zmariť spravodlivé vyšetrovanie vo veci Tr.oznámenia na JUDr.Dreisigovú. Proti Uzneseniu JUDr.Gogovej som sa 05.09.2014 odvolal. Dňa 17.10.2014 mi bolo doručené vyjadrenie JUDr.Jarmily Janovej,prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice pod č. 1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.
  Vyjadrenie JUDr.Janovej bolo klientelické, javilo známky marenia spravodlivosti a preto som dňa 27.10.2014 podal na Krajskej prokuratúre Podnet na preskúmanie zákonnosti
  3
  rozhodnutia č.1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014. Zároveň som 08.11.2014 podal na JUDr.Janovú,GPSR podnet na podozrenie z trestných činov korupcie klientelizmom a iných porušení zákonov. Dňa 21.01.2015 mi bolo doručené vyjádrenie pod č.IV/3 Gn 1405/14/1000-4 zo dňa 09.01.2015, v ktorom JUDr.Jaroslav Mojto prokurátor GPSR napísal obľubenú vetu prokurátorov citujem: že prípadné ďalšie podnety v tejto veci budú vybavené iba vtedy,ak budú obsahovať nové skutočnosti.
  Pretože obsah listu JUDr.Mojta zo dňa 09.01.2015 neobsahoval právne relevantné odpovede na moje otázky,,prečo ma JUDr.Dreisigová filmovala bez mojho povolenia, prečo uviedla pred policajtom na OO PZ v Kysaku, doslovne súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou,podal som na JUDr.Mojta oznámenie na GPSR z podozrenia na porušenia viacerých ustanovení v Tr.zákone.
  Dňa 24.02.2015 som dostal Oznámenie č.IV/3 Gn 1405/14/1000-8 zo dňa 13.02.2015, v ktorom mi JUDr.Ľubica Chlpíková,riaditeľka trestného odboru GPSR v zastupení GP JUDr.Čižnára zamietla moje Podozrenie z trestných činov korupcie atd.zo dňa 28.01.2015 a v závere Oznamu ma poučuje,že pokiaľ neuvediem nové skutočnosti,môj ďalší opakovaný podnet bude odmietnutý.

  Dňa 07.04.2015 som podal na JUDr.Chlpíkovú Tr.oznámenie. V Tr.oznámení som uviedol:
  Pokiaľ orgán verejnej moci (v danom prípade ide o JUDr.Chlpíkovú) nedá žiadnu odpoveď na viacero podstatných otázok a jej rozhodnutie neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené, potom je potrebné toto arbitrárne rozhodnutie považovať nielen za nezlučiteľné so základnými zásadami vzťahu medzi orgánom verejnej moci a občanom vyplývajúcim z druhej vety ustanovenia § 1 ods. 1 Trestného poriadku a z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ale aj marenie spravodlivosti.

  Tým, že prokurátorka JUDr.Ľubica Chlpíková hľadá len zámienku, ako sa vecou nezaoberať, kryje porušovateľov zákona a stáva sa spolupáchateľom ich konania. Takýto postup JUDr.Chlpíkovej, ktorá marí právo občana na spravodlivosť, je spochybnením právneho štátu a Ústavy SR.
  Nezáujem JUDr.Chlpíkovej o riadne preskúmanie trestného oznámenia, okrem tendenčného, nedôsledného a povrchné vypracovaného uznesenia,

  4
  potvrdzuje skutočnosť, že už od podania trestného oznámenia sa všetci prokurátori a policajný vyšetrovateľ snažili túto kauzu zamiesť pod koberec.
  Nakoľko z celkového postupu JUDr.Chlpíkovej je evidentné, že táto náležite a riadne nepreskúmala vec, o ktorej mala meritórne rozhodnúť a zrejme ani poriadne nečítala moje predložené písomnosti, v prílohách pripojených relevantných právnych dôkazov je aj opis prípadu tak, ako sa udial dňa 29.06.2014.
  Som toho názoru, že moje podanie z 29.06.2014 je jednoznačné a z neho je zrejmé, že žiadam preskúmať zákonnosť rozhodnutia a postup riaditeľky GPSR, JUDr.Ľubice Chlpíkovej zo dňa 13.02.2015.  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 kde sa uvádza citujem: Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm.a) Tr.zákona,lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver. Ako prílohu č.1) prikladám Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.02.2015. V tomto uzneseni na strane č.3 JUDr.Dreisig uvádza )označené farebne:,, Po určitom čase Capcara vykrikoval na jeho manželku,že prečo ho nahráva. Na to mu on povedal,že nikto nefilmuje a nenahráva jeho,ale sa iba zachytáva tá událosť.
  JUDr.Dreisig sa priznal vyšetrovateľovi Ing.Ľochovi,že manžela filmovala mojú osobu,pričom na OO PZ v Kysaku na otázku vyšetrovateľky Kmiťovej,či manželka filmovala mojú osobu a či mala zapnutú kameru odpovedal,že manželka mala v rukách kameru.
  Na otázku povereného príslušníka OO PZ v Kysaku ,či mala videokameru zapnutú a natáčala manželov Capcarových,odpovadala,že nech to preukáže Capcara“.

  Dňa 06.10.2015 pri vypočúvaní JUDr.Dreisigovej vyšetrovateľom KR PZ v Košice-okolie, Ing.Ľochom vo veci mojho obvinenia JUDr.Dreisigovou z nebezpečného vyhrážania so zbraňou podla § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na § 138 pís.a)Tr.zákona, vyzval vyšetrovateľ p.Ľoch JUDr.Dreisigovú, aby predložila ako dôkaz o nebezpečnom vyhrážaní sa na jej osobu CD nosič,na ktorý nahrávala celý priebeh mojho vyhrážania sa jej osobe. JUDr.Dreisigová vysokoškolský vzdelaná v obore právo mu odpovedala,že nahrávku
  5
  jej syn omylom vymazal ( syn pracuje ako policajt a má 30 rokov mimochodom).
  JUDr.Dreisigová sa priznala,že mojú a manželkinu osobu nahrávala bez mojho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.
  Trestné oznámenie,ktoré som podal na JUDr.Dreisigovú 29.06.2014 bolo vyšetrované klientelicky, protizákonne a všetci zainteresovani porušovali zákony SR. Najvetší podiel na skorumpovanom vyšetrovaní má JUDr.Chlpíková,ktorá ako posledná mi zamietla bez relevantného vysvetlenia všetky moje relevantné podnety! Svojími vyhražnými vyjadreniami sa o možných sankciách,pretože jej vyčítam,že je klientelicky nakazená, terorizuje mojú osobu,porušuje ustanovenie §5 zákona o prokuratúre a horeuvedené paragrafové ustanovenia.

  Žiadam podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti v tejto veci a to tým, že JUDr.Dreisigová dňa 14.07.2014 vyslovila dôverný a neverejne prednesený rozhovor medzi mojou a manželkinou osobou, ktoré boli zaevidované do zápisnice č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku. Tento dôverný neverejný súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou, zverejnila pred treťou osobou a to vyšetrovateľkou PZ p.Kmiťovou, čím JUDr.Dreisigová, porušila ustanovenie § 377 ods.1) Trestného zákona.
  JUDr.Dreisigová sa priznala,že mojú a manželkinu osobu nahrávala bez mojho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.Toto priznanie vyriekla pred vyšetrovateľom p.Ľochom a to dňa 06.10.2015 na KR PZ Košice-okolie.
  Manžel JUDr.Dreisig priznal pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom,že manželka filmovala mojú a manželkinu osobu bez mojho povolenia.  6
  Žiadam, aby sa začalo trestné stíhanie podľa § 377 ods.1) Tr.zákona voči JUDr.Dreisigovej tak, ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 29.06.2014.

  Žiadam vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči riaditeľke trestného odboru GP SR JUDr.Ľubici Chlpíkovej za vyššie uvedené trestné činy.

  Žiadam, aby ma JUDr.Ľubica Chlpíková odškodnila sankčnou náhradou za porušenie : základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, ktorá zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky a to sumou
  2000,-EUR


  S pozdravom

  Dňa 05.01.2016 mi bolo doručené Vyrozumenie č.PPZ-NKA-1700-002/2015 zo dňa 28.12.2015,v ktorom mi plk.JUDr.Peter Hraško oznamuje:
  Vzhľadom na to,že v predmetnej veci nie je daná vecná príslušnosť národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru,podanie bolo postupené na ďalšie konanie odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,a to v časti podaného trestného oznámenia.
  Vyrozumenie zo dňa 28.12.2015 prikladám ako Prílohu č.1.

  Do dnešného dňa t.j.14.02.2018 som nebol oboznámený s výsledkom vyšetrovania.  Ako Prílohu č.2,Vám JUDr.Čižnár prikladám Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 06.03.2017,v ktorom som Vám vyznačil dôkaz,že Iveta Dtreisigová ma dňa 29.06.2014 filmovala na svoju kameru bez mojho povolenia!!!!!!

  Pre každý prípad Vám to doslovne opíšm,pretože mám pochybnosti,že si toto Uznesenie prečítate celé!!!
  7

  V súvislosti s dôvodnosťou obavy o život a zdravie,ktorú mala poškodená podľa jej tvrdenia pociťovať,súd poukazuje na dokazovanie vyplyvajúce skutočnosti,ktoré túto dôvodnosť spochybňujú a to následovné správanie sa poškodenej,ktorá po tejto vyhrážke obžalovaného kamerou natáčala a pohybovala sa pri hranici ich pozemkov, pričom obžalovaný mal ešte raz urobiť hrablami pohyb smerom k nej,ako aj na skutočnosť,že poškodená a jej manžel po príchode policajnej hliadky,ktorú privolalobžalovaný,správanie sa obžalovaného,z ktorého mala mať obavu o život a zdravie,polícii v ten deň neoznámila a pradmetnú skutočnosť oznámil až v trestnom oznámení,ktoré podalJUDr.Pavol Dreisig až po dvoch mesiacoch od skutku atd!!!!!!! Dúfam,že si tá skorumpovaná klientelizmom JUDr.Ľubica Chlpíková prečíta a opustí teplé miestečko na GPSR!!!!!!!!!!!

  Tudiž,skorumpovaná klientelizmom JUDr.Chlpíková,JUDr.Gogová,JUDr.Janová a skorumpovaný klientelizmom JUDr.Mojto porušili zákony SR,pretože vehementne sa vyjadrovali,, že Iveta mojú osobu nefilmovala“ vedome nadržiavali Ivete Dreisigovej, aby sa táto osoba vyhla trestnému stíhaniu a zároveň hrubo marili spravodlivé vyšetrovanie!!!!!!!!!!!!!!

  Žiadam aby sa začalo v trestnom konaní voči Ivete Dreisigovej tak ako je to uvedené v tr.oznámení zo dňa 29.06.2014.

  Žiadam aby JUDr.Chlpíková niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenie zákonov SR.

  S pozdravom

  od Košice, Slovakia
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Vážená Súdna rada, prečo ešte Harabin môže súdiť?

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri