Sudkyňa Javorčíková o zmiznutom spise v Kočnerovej kauze: Je možné, že sa s ním manipulovalo priamo v kancelárii sudcu

| dobrenoviny.sk | 7.11.2018 |

Zo súdneho spisu ku kauze Technopol Servis zmizlo 300 strán. V kauze figurujú osoby blízke Mariánovi Kočnerovi, pričom kauza sa dotýka aj samotného Kočnera. Ako je možné, že z budovy súdu zmizne časť spisu? Kde sa takéto spisy uchovávajú a kto každý má k nim prístup? A je možné takýto spis rekonštruovať? O tejto téme sa Marián Balázs vo svojej talkšou KRIŽOVATKY zhováral so sudkyňou Krajského súdu v Bratislave Katarínou Javorčíkovou.

 

https://youtu.be/xJBSas3ESSs

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Spis ani nemusi "zmiznúť" , stačí , keď sa neodošle kam treba. Mám 70 rokov , takže čas mi je vzácny . Moje dovolanie , podane advokátom v decembri minulého roka proti rozsudku Krajského súdu , ktorý v zozsudku primitívne KLAME , ešte nebolo doručené na Najvyšší súd !!! Môj advokát mi povedal , že "asi nevedia , čo s tým " !! Ale, vedia oni dobre a len dokazujú, že toto naozaj nie je PRÁVNY ŠTÁT !!!

 • Hosť (capcara ondrej)

  p.Kotacka nie ste prvý prípad,moje dovolanie sa konečne dostalo na NS SR a toto s toho vzniklo!!!!C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  NAJVYŠŠÍ SÚD 26.12.2018
  SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Župné námestie č. 13
  814 90 BRATISLAVA


  NA SLOVENSKU NIE JE VYMOŽIŤELNOSŤ PRÁVA
  Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že tak základné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj právo podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd v sebe zahŕňajú aj právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia ( II. ÚS 383/06).
  Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatnení. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy ( II. ÚS 85/06 ).
  To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho konania, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra tohto súdu síce nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument
  Rovnako sa Ústavný súd Slovenskej republiky vyjadril k povinnosti súdov riadne odôvodniť svoje rozhodnutie aj v náleze III. ÚS 119/03-30. Ústavný súd už vyslovil, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (IV. ÚS 115/03).  2
  Vec
  Týmto podaním podávam v zmysle §189 ods.1 písm.a) násl.zákona 301/2005 Z.z Tr.poriadku v znení neskorších predpisov Sťažnosť voči Uzneseniu č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018,
  v jedinečnom súbehu s ustanovením § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, z porušenia § 344 ods.2) písm.b,c,d, Tr.zákona § 326 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenia §375 ods.1 písm.a), ods.2 písm.b) Tr.zákona, porušenie § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie čl. 19 ods.1)Ústavy SR na predsedničku senátu NS SR JUDr.Janu Serbovú a to tým,že :

  Už v úvode Uznesenia č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 JUDr.Serbová klame a zavádza keď nepresne a skreslujúco v môj neprospech uvádza :
  Na Okresný súd Košice-okolie bola podaná obžaloba prokurátorky Okr.prokuratúry Košice-okolie z 03.decembra 2015, sp.zn. 2Pv 747/15/8806 pre skutok kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 361 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona,ktorého sa obžalovaný mal dopustiť na skutkovom základe že.......
  Kde videla JUDr.Serbová napísané v Žalobe zo dňa 03.12.2015, že som sa mal dopustiť prečinu podľa § 361 Tr.zákona?
  JUDr.Serbová zrejme túto žalobu vôbec nečítala a len z brucha svojou aroganciou moci a profesionálnou deformáciou napísala svoj chaotický úsudok, len aby mala pokoj od mojej osoby?

  Tu by som upozornil na klientelický zamlčaný fakt JUDr.Serbovej, že v Obžalobe 2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015, ktorá bola podaná prostredníctvom prokurátorky JUDr.Zuzany Gogovej, a ktorá došla na Okr.súd Košice-okolie dňa 07.12.2015 obsahovala toto tr.oznámenie :
  3
  Čím spáchal- prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona
  §360
  Nebezpečné vyhrážanie
  (1)
  Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, ...
  (2)
  Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...
  a)
  závažnejším spôsobom konania,

  §138
  Závažnejší spôsob konania
  Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu
  a)
  so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia .


  JUDr.Serbová sa snaží svojou aroganciou moci uviesť mojú osobu do omylu čím porušuje ustanovenie § 375 ods.1 písm.a) ods.2 písm.a) Tr.zákona!!


  JUDr.Serbová na strane 4 uznesenia zo dňa 05.12.2018 citujem:
  Trestný poriadok vo vzťahu k uzneseniu vydaného súdom prvého stupńa podľa § 280 ods.2 tr.poriadku de facto nepriamo normuje neprípustnosť možnosti podania riadneho opravného prostriedku obvineným.
  Tu by som upozornil JUDr.Serbovú,že som bol obvinený krivo, takže neprávom, o čom v Uzneseniu 3T 165/20125 nebola ani len zmienka!!!!!!
  JUDr.Serbová pokračuje:
  4
  Je možné dôvodiť, že zákonodárca sa formulovaní právnej úpravy v tomto znení riadil zjavne presvedčením,že rozhodnutie o postúpení veci správnemu orgánu je samo sebou rozhodnutím vydaným v prospech obvineného, s prihliadnutím na účel dotknutého ustanovenia by bolo prinajmenšom nelogické aby voči rozhodnutiu vydanému vo svoj prospech mohol následne obvinený podať sťažnosť.
  Tu by som JUDr.Serbinovej oponoval a to vo výroku o rozhodnutí v moj prospech!!!
  Na základe krivého obvinenia mojej osoby manželmi Dreisigovými z trestného činu § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona podala bez relevantných dôkazov Žalobu na mojú osobu dňa 03.12.2015 na Okr.prokuratúru Košice-okolie JUDr.Gogová!!!!
  Dňa 09.12.2015 som podal na JUDr.Gogovú Tr.oznámenie.
  Dňa 15.01.2016 mi prišlo uznesenie ČVS: ORP-2363/3-VYS-KE-2015 zo dňa 06.01.2016 Príloha č.2.
  Voči tomuto uzneseniu som sa dňa 16.01.2016 odvolal.
  Dňa 23.02.2016 mi bolo doručené Uznesenie č.XV Gn 30/16/1000-6 zo dňa 17.02.2016, v ktorom mi prokurátor GP SR JUDr.Juraj Bartošek moje Tr.podanie na JUDr.Gogovú zamieta z dôvodu,že tr.čin sa nestal, čím ako veštec predpovadal, že moja osoba sa dopustila trestného činu nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou voči osobe Ivety Dreiaigovej, pričom opak bol pravdou!!!!!!! Manželia Dreisigovci a prokurátorka JUDr.Gogová ma účelovo krivo obvinili z prečinu, ktorý som nespáchal!!!!
  Následne som dňa 01.03.2016 podal na GPSR tr.oznámenie na JUDr.Zuzanu Gogovú,JUDr.Jarmilu Janovú,JUDr.Máriu Rybovičovú,JUDr.Pavol Dreisig,JUDr.Iveta Dreisigová.
  Totožné tr.oznámenie som podal dňa 16.06.2017 a 07.11.2018.


  5
  Je nutné ozrejmiť prečo som sa rozhodol podať Dovolanie voči uzneseniu Okr.súdu Košice-okolie 3T/169/2015 zo dňa 06.03.2017 v spojení s Uznesením Kraj.súdu v Košiciach 6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018.
  Okrem horeuvedeného Tr. podania som podal 24.04.2017 Tr.oznámenie na Ivetu Dreisigovú a Pavla Dreisiga podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podĺa § 346 ods.1,ods.2,ods.3, písm.a)Tr.zákona.
  Na toto tr.oznámenie mi bolo odpovedané prokurátorkou Okr.prokuratúry Košice-okolie JUDr.Dominikou Sokolovskou arbitrárne, aroganciou moci, klientelickou korupciou nasvedčujúcim protiprávnym znakom ochrany zločincov.
  V Uznaseniu č.1 Pn 238/17/8806-4 zo dňa 23.06.2017, príloha č.3, sa doslovne uvádza :
  Z daného zisteného skutkového stavu veci vyplýva, že príslušný súd nerozhodol podľa § 285 Tr.poriadku, t.j. NEOSLOBODIL OBŽALOVANÉHO SPOD OBŽALOBY, ALE ROZHODOL PODĽA § 280 ODS.2 Tr.poriadku KEDY POSTÚPIL VEC NA PREJEDNANIE AKO PRIESTUPOK. PRETOŽE PODĽA NÁZORU SÚDU KONANIE OBŽALOVANÉHO NENAPLNILO ZNAKY PREČINU AVŠAK PRIESTUPKU. TO ZNAMENÁ, ŽE SÚDCA NEVYSLOVIL NÁZOR, ŽE SA SKUTOK NESTAL, ALEBO ŽE SKUTOK NIE JE TRESTNÝM ČINOM, TAKTIEŽ NEUVIEDOL, ŽE BY BOLO DOKÁZANÉ, ŽE SKUTOK NESPÁCHAL OBVINENÝ. A ZÁROVEŇ POUKAZUJEM AJ NA TO, ŽE DOPOSIAL NIE JE PREDMETNÁ TRESTNÁ VEC PRÁVOPLATNE SKONČENA, KEDŽE O NEJ TOHO ČASU ROZHODUJE KRAJ. SÚD V KOŠICIACH.

  Prokurátorka JUDr.Sokolovská právne správne vo svojom uznesení zo dňa 23.06.2017 uviedla, že súdca JUDr.Mén sa komfortne nevyjádril v celom rozsahu k mojej nevine k uvedenému trestnému činu,ktorý som mal spáchať podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona, ktorý som
  6
  nespáchal, bol som krivo obvinený, konali sa na úkor daňových poplatníkov 4 x súdne pojednávania, boli nezákonne predvolávaní svedkovia, musel som vynaložiť množstvo financií za advokáta, doporučené zásielky, používanie súkromnej tlačiarne, farby do tlačiarne, tlačiarenské papiere, svoj čas na odpisovanie rôznym inštituciám, svoj počítač, predkládať písomne dôkazy, ktoré už prevýšili 1200 strán formátu A4, predložil som spústu CD audio a video nahrávok a to len preto aby som dokázal pred vyšetrovateľom a súdom,že som nevinný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Poukázal som na súde,že Iveta Dreisigová ma nezákonne filmovala, čo priznala pred vyšetrovateľom ako aj pred súdcom JUDr.Ménom, napriek tomu nikto nekonštatoval, že Iveta Dreisigová svojou činnosťou,, nahrávaním mojú osobu na kameru“ porušila moje práva!
  A JUDr.Serbová si s kludným svedomím napíše, že Uznesenie zo dňa 06.03.2017 bolo v môj prospech !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Profesionálna deformácia?????????????????????????
  JUDr.Serbová videla rozhodnutie v môj prospech súdcu JUDr. Ména v tom, že ma neposlal do vezenia pre údajné nebezpečné vyhrážanie sa so zbraňou voči Ivete Dreisigovej? Bolo dokázané na súde, že som sa Ivete Dreisigovej nevyhrážal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bolo dokázané, že som ju neohrozoval na živote!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bolo dokázané, že manželia Dreisigovci ma krivo obvinili a krivo vypovedali pred vyšetrovateľom PZ p.Lochom a súdcom JUDr.Ménom!!!!!
  7
  Aby sa zmarilo trestné stíhanie manželov Dreisigových a prokurátorky JUDr.Gogovej pre prečin krivého obvinenia pod prísahou, JUDr.Mén arbitrárne neuviedol v Uzneseniu zo 06.03.2017, že skutok sa nestal tak ako ho opísali manželia Dreisigovci a prokurátorka JUDr.Gogová !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nebolo mi dokázané, že som Ivete Dreisigovej verbálne nadával a s násadou hrablí v ruke dlhou 2 metre sa zahnal na JUDr.Ivetu Dreisigovú so slovami ,,vypadni odtiaľto, takú Ti prijebem, že odtialto budete utekať“
  Iveta Dreisigová celý incident od začátku nahrávala na kameru, ale keď si vyšetrovateľ PZ p.Loch žiadal ako doličný dôkaz CD nahrávku,na ktorej sa malo nachádzať vyhrážanie a vyrieknutá veta voči JUDr.Ivete Dreisigovej, tá mu odpovedala, že nahrávku vymazala!!!!!!!!
  Vysokoškolsky vzdelaná v odbore právo JUDr.Iveta Dreisigová teda VIE ako zmariť usvedčujúci dôkazy voči mojej osobe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pri vypočúvaní Ivety Dreisigovej sa súdca JUDr.Mén ani len nespýtal na CD nahrávku,pričom som ho o to na pojednávaní žiadal!!!!!
  Takže mi nebolo dokázané,že som takúto vetu voči Ivete Dreisigovej vyslovil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Preto nevidím dôvod aby postúpil JUDr.Mén trestnú vec Obvodnému úradu Košice-okolie, odboru všeobecnej vnútornej správy!!!!!!!!!!!!!
  V čom vlastne JUDr.Serbová videla, že Uznesenie zo dňa 03.06.2017 sa nieslo v môj prospech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Prečo mi to v Uzneseniu zo dňa 05.12.2018 komfortne nepopísala tak ako jej to zákon káže?????????????????????????????????????????????????
  JUDr.Serbová mi komfortne neobjasnila v čom vlastne spočíva rozhodnutie zo dňa 06.03.2017 v môj prospech!!!!!!
  A to som priložil k mojmu dovolaniu zo dňa 06.05.2018 84 stranové odovodnenie, prečo podávam Dovolanie voči Uznaseniu zo dňa 06.03.2017.
  Zrejme toto moje odôvodnenie na 84 stranách zo dňa 06.05.2018 JUDr.Serbová nečítala pretože na 5 strane uznesenia uviedla:

  8
  Riadiac sa vyššie uvedeným,najvyšší súd dovolanie obvineného na neverejnom zasadnutí bez preskúmania veci odmietol.
  JUDr.Serbová svojvolne porušila moje právo na spravodlivé prešetrenie veci v môj prospech tým, že mi zabránila svojou aroganciou moci a klienetlickým prístupom k mojmu Dovolaniu spravodlivosti a to zamietnutím mojho dovolania!

  JUDr.Jana Serbová,predsedníčka NS SR, klientelicky, nezákonné a nekomfortné odôvodnila moje dovolanie sa voči rozsudku 3T/169/2015 zo dňa 25.07.2018 Uznesením č.3T do /71/2018 zo dňa 05.12.2018 podanú advokátom Mgr.Tomášom Čerepanom.
  Dňa 06.05.2018 som neznalosťou zákona zaslal na Okr.súd Košice-okolie omylom Dovolanie voči uzneseniu č.6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018 (malo byť 3T 169/2015), ktoré obsahovalo 84 husto popísaných strán formátu A4, na ktorých som komfortne popísal moje dôvody Dovolania samosúdcovi Okr.súdu v Košiciach JUDr.Ménovi.
  Dňa 01.06.2018 mi bolo doručené Oznámenie č.3T 169/2015 zo dňa 24.05.2018 podpísané JUDr.Petrom Ménom, v ktorom bolo uvedené:
  Oznamujeme Vám, že v zmysle § 373 ods.1 Tr.poriadku obvinený môže podať dovolanie len prostredníctvom obhájcu a musí byť v konaní o odvolaní zastupený obhájcom. Vaše dovolanie takto podané nebolo. Preto bude potrebné v lehote do 1 mesiaca od prevzatia tejto výzvy tento nedostatok odstrániť.
  Dňa 01.06.2018 som na Okr.súd Košice-okolie poslal list v tomto znení:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Okresný súd Košice-okolie 01.06.2018
  Štúrová 29, 041 10 Košice
  JUDr.Peter Mén
  Predseda senátu
  9
  Vec
  Vyjadrenie sa k Oznámeniu č.3T169/2015 zo dňa 24.05.2018

  Vážený JUDr.Peter Mén, § 373 ods.1 Tr.poriadku sa vzťahuje na osobu Obvinenú! Moja osoba nebola rozsudkom obvinenia z nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou.Tento skutok mi nebol preukázaný,preto ustanovenie § 373 ods.1 sa mojej osoby netýka.Taktiež mi nebolo preukázané,že som vyriekol slová na adresu p.Dreisigovej,, Taku ti prijebem,že budeš s tadialto utekať“preto ani v tejto veci moja osoba nemôže čeliť priestupkovému konaniu.
  V prípade,že nechcete akceptovať moje dovolanie zo dňa 06.05.2018, žiadam Vás o navrátenie mojho spisu zo dňa 06.05.2018 a to v počte 84 strán.
  S pozdravom

  Do dnešného dňa mi JUDr.Peter Mén môj súkromný majetok nevrátil,, 84 stranový spis“ čím porušil ustanovenie § 215 ods.1)Tr.zákona!

  Následne dňa 26.07.2018 sme s Mgr.Tomášom Čerepanom podali osobne na Okr.súde Košice-okolie Dovolanie voči Uzneseniu 3T/169/2015 zo dňa 06.03.2017 v spojení s uznesením Kraj.súdu v Košiciach 6To/68/2017 zo dňa 22.02.2018.

  V odôvodnení Mgr.Tomáš Čerepan právne komfortne odôvodnil moje výhrady voči rozhodnutiu JUDr.Ména zo dňa 06.03.2017!
  Vo svojom Uznesení č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 sa JUDr.Serbová pozastavuje nad počínaním Mgr.Čerepana, že si dovolil napísať dovolanie, pričom mu to zákon nedovoluje!

  10
  Tu by som JUDr.Serbovú chcel vyviesť z omylu a to tým, že Mgr.Čerepan ma na túto skutočnosť upozornil a zároveň somnou spísal
  Úradný záznam,ktorý prikladám ako prílohu č.1.
  Obavy JUDr.Serbovej, že zložitosť konania o dovolaní nebude obvinenému na ujmu, nie sú relevantné, pokial sa JUDr.Serbová nerozhodne k nekalým praktikám.
  Napriek jej vyjadreniu v Uzneseniu zo dňa 05.12.2018 túto vec postúpim na ÚS SR a v prípade neúspechu na ÚS SR, budem sa dožadovať spravodlivosti aj na ES v Štrasburgu.
  Žiadam aby Uznesenie č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 bolo zamietnuté ako nerelevantné, chaotické, klientelické a nezákonné.
  Žiadam aby NS SR opätovne prejednal moje Dovolanie zo dňa 25.07.2018 a aby rozhodol tak ako je to uvedené v závere Dovolania zo dňa 25.07.2018.

  S pozdravom

 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Pán Capcara ,
  kliknite si na článok Vladimíra Kramariča s názvom "Subjektívny pohľad jedného občana " zo dňa 12.01.2010.
  Tam je povedané o justícii v tomto štáte všetko !!!
  Čo zmôže radový občan , keď napríklad spoluzakladateľ ZOJ-ky JUDr. Babjak si dovolí jasný prešľap súdu jednoducho po mojej sťažnosti nazvať "pisárskou chybou" a rozhodnutie opraviť ??? Ako sa môže stať prísediaci sudca senátu pisárskou
  chybou za prítomnosti zapisovateľky , ktorá "ručí za správnosť " ??? A príkladov neschopnosti sudcov mám habadej , všetky boli vždy nejako "vysvetlené" v prospech sudcov !!
  Prekvapuje ma , že ani s pomocou právnika neviete svoj prípad úspešne zakončiť , veď moje komentare v porovnaní s Vami sú diletantské , naivné a v poslednom čase pokladané za prejav duševnej choroby . Táto gestapácko-eštebácka spoločnosť tak ako za Stalina naloží s rebelmi , takže , radšej si svoj život zachráňte , ja som už po 70-ke a zivot mám za sebou. Navýše táto "podarená" demokratická spoločnosť penzistov nepotrebuje .

 • Hosť (capcara ondrej)

  Odpoveď na: Dalibor Kotacka

  p.Kotacka,netreba hned rezignovať,však prinde den kedy sa budú oni škvariť v pekle a 71 mám aj já.treba im dať na vedomie,že sa ich nebojíme.Tu je príklad a článok idem teraz prečítať. Tu je ďalší príklad na počudovanie len teraz som ho dopísal a v pondelok ide na GPSR.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 04.01.2019
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  p.Juristut JUDr.Čižnár dňa 11.11.2017 som Vám poslal:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 11.11.2017
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Vážený JUDr.Čižnár, opakovane Vás upovedomujem,že v minulosti som Vás nespočetnekrát upozorňoval na skorumpovaných klientelizmom a nepotizmom prokurátorov a to menovite. Bohužial, bez vašej odozvy.
  Máme tu ďalšieho prokurátora JUDr.Ľuboša Kmeca,prokurátora Kp.Košice I ,ktorý nedodržuje zákony SR ( § 5 Zákona o prokuratúre a ďalšie) a zjavne vedome marí spravodlivosť. Jeho Uznesenie č.1 Pn/777/17/8802-9 zo dňa 02.11.2017 je chaoticke, javí známky korupcie klientelizmom, neodborne a arbitrárne sa vyjadruje k mojím správnym právnym výrokom o trestnej činnosti vymenovaných prokurátorok a manželov Dreisigových.
  Je už neúnosné aby som Vás upozorňoval prostredníctvom tejto korespondencie na hlúpych,klientelizmom nakazených,porušovateľov zákonov podporujúcich zločincov,ktorá sa nikdy k Vaším rukám nedostala.Preto moje upozornenia budem interpretovať otvoreným listom Vašej osobe prostrednictvom tlače a vašu osobu budem prezentovať ako JURISTUTA,ktorý neodpovedá na listy občanov SR a toleruje trestnú činnosť podaktorých prokurátorov SR!!!

  Opätovne Vám opakujem:

  p. Juristut JUDr.Čižnár, opakovane Vás upovedomujem,že v minulosti som Vás nespočetnekrát upozorňoval na skorumpovaných klientelizmom a nepotizmom prokurátorov a to menovite. Bohužial, bez vašej odozvy.
  2
  Máme tu prokurátora GPSR JUDr.Juraja Bartošeka ,ktorý opätovne nedodržuje zákony SR ( § 5 Zákona o prokuratúre a ďalšie) a zjavne vedome marí spravodlivosť. Jeho Uznesenie č.XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017 a Oznámenie č.XV Gn 220/17/1000-11 zo dňa 18.12.2018 vo veci Tr.podania zo dňa 01.03.2016, zo dňa 16.06.2017 a zo dňa 07.11.2018, sú chaotické, javia známky korupcie klientelizmom, neodborne a arbitrárne sa vyjadruje k mojím správnym právnym výrokom o trestnej činnosti vymenovaných prokurátoriek a manželov Dreisigových.
  Je už neúnosné aby som Vás upozorňoval prostredníctvom tejto korespondencie na hlúpych imbecilov,klientelizmom nakazených,porušovateľov zákonov podporujúcích zločincov,ktorá sa asi nikdy k Vaším rukám nedostane. Preto moje upozornenia budem interpretovať otvoreným listom Vašej osobe prostrednictvom tlače a Vašu osobu budem prezentovať ako JURISTUTA, ktorý neodpovedá na listy občanov SR a toleruje trestnú činnosť podaktorých prokurátorov SR!!!

  V periodiku Sme.sk som čítal:
  Právne remeslá, sudcovia, prokurátori, advokáti, exekútori, notári sú štátom v štáte. Utrhnutí z reťaze, bez kontroly, bez vynucovania pravidiel, sú k sebe navzájom veľmi tolerantní a láskaví. Namiesto štátneho dozoru samospráva. Kam taká benevolentnosť môže viesť, vidíme teraz a dnes. Dvadsaťdeväť rokov po plyšovom prevrate je Slovenská republika stále jednou z krajín, kde medzi najnebezpečnejšie zločinecké organizácie patrí štát, štátne orgány a inštitúcie. Dokedy ešte?
  Konštatujem,že ja to pravda a tu je príklad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Oznámenia JUDr.Juraja Bartošeka, prokurátor GPSR č.XV Gn 220/17/1000-11 zo dňa 18.12.2018 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.2 písm.c)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)Tr.zákona,porušenie §5 zákona o prokuratúre na JUDr.Juraja Bartošeka.
  Odôvodnenie
  Pretože som si bol istý,že paraziti ľudskej spoločnosti prokurátorky Gogová,Janová,Rybovičová a manželia Dreisigovci ma hrubo krivo obvinili
  3
  z trestného činu, ktorý som nespáchal, a ktorý niekoĺko krát odmietol poverený vyšetrovateľ p.Ľoch ako aj súdca Okr.súdu Košice-okolie JUDr. Peter Mén, Uznesením č.3T 169/2015, som dňa 01.03.2016 napísal Tr.oznámenie na horeuvedené osoby.

  V tomto Tr.oznámení som podrobne a správne právne popísal trestný skutok spáchaný horeuvedenými osobami a priložil som k Tr.oznámeniu relevantné dôkazy!!
  Ani jedna s uvedených osôb sa nepozastavila nad tým, že ich osoby sú vysokoškolsky vzdelaní v odbore právo, sú zamestnancami štátu a majú ako pracovnú náplň chrániť spravodlivosť a dodržiavať zákony SR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  U týchto osôb ako aj u všetkých osôb, ktorí túto vec prešetrujú je opak pravdou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dňa 01.03.2016 som poslal :
  Tr.oznámenie podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga

  Dňa 22.03.2016 mi bolo Oznámením č.XVI/1 Pz 131/16/1000-8 zo dňa 15.03.2016 oznámené:
  Preskúmaním relevantných na Vašu trestnú vec sa vzťahujúcich spisových podkladov som zistil, že uznesenie Okr.súdu Košice-okolie sp.zn.3 T 169/2015 z 29.januára 2016 ešte nenadobudlo právoplatnosť, pretože prokurátorka Okr.prokuratúry Košice-okolie proti nemu podala ako oprávnená osoba a v zákonnej lehote riadny opravný prostriedok-sťažnosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, z ktorých vyplýva, že Vaša

  4
  trestná vec ešte nebola právoplatne skončená a nie je možné zaujať stanovisko k zákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdu vo Vašej trestnej veci, bol Váš podnet z 1.marca 2016 v tejto časti bez ďalších opatrení odložený.
  Podpísaný prokurátor GPSR JUDr.Masaryk

  Dňa 09.02.2016 mi bolo doručené Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 29.januára 2016, v ktorom sa súd nevyjadroval k podstate trestného činu a to :
  Vznesenie Obžaloby voči mojej osobe č.2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 3.decembra 2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm.a) Tr.zákona ale sa venoval ( nepodstatnému aby sa zmarilo potrestaniu osôb,ktoré ma krivo obvinili z nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou) nepodstatnej vete, ktorú som nevyslovil a ani mi to nebolo relevantne dokázané,, vypadni odtieľto takú Ti prijebem, že odtiaľto budete utekať“!!!!!!

  Pri opisovaní tr.činu Ivetou Dreisigovou na jej osobu mojou osobou, pred súdcom JUDr.Ménom a vyšetrovateľom p.Lochom, niekoľkokrát Iveta Dreisigová opakovala,že mojú osobu po celý čas incidentu nahrávala na kameru. Preto, že bol predpoklad, že na kamere je zaznamenaný celý incident ,,tak ako ho poškodená Dreisigová opisovala pred vyšetrovateľom a súdcom“ bolo by jednoznačne a nespochybniteľné,že trestný čin tak ako to popísala prokurátorka Gogová v Obžalobe sa stal a je zaznamenaný na audionosiči CD a lebo DVD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Opak bol pravdou!! Poverený vyšetrovateľ p.Ľoch si od poškodenej Dreisigovej vyžiadal videonahrávku zo dňa 29.06.2014, ktorá mu ale odpovedala: ,,videonahrávku som vymazala“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pretože Uznesenie zo dňa 29.janura 2016 ma neobviňovalo z trestného činu, z ktorého ma obvinila Iveta Dreisigová, 03.decembra 2015 podala druhý krát na mojú osobu, žalobu prokurátorka Gogová,
  dozorovala prokurátorka Janová a príkaz na vyšetrovanie a obvinenie mojej osoby dala pod č.1 Pn 379/14/8806-33 dňa 18.06.2015 prokurátorka

  5
  Okr.prokuratúry Košice-okolie JUDr.Rybovičová,ktorá si bola istá,že moja osoba na jej želanie bude súdená a odsúdená!!!!!!
  Tu je úryvok kde aroganciou moci, nadriadenosťou a profesionálnou deformáciou prokurátorka Rybovičová dáva návod ako majú poverení policajti postupovať, aby som bol obvinený,súdený a odsúdený :

  Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje
  ORP-545/1-VYS-KS-2014 1Pn 379/14/8806-33 JUDr.Mária Rybovičová
  055/6816290 18.06.2015
  Vec
  JUDr.Pavol Dreisig – Trestne konanie

  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu GP SR,Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s nasledovným pokynom.
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných oznámení a iných oznámení štátnym inštitúciam, zrejme neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa §360a Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  Tu treba pripomenuť skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi Bartošekovi, že je precizne rozpísané v Tr.oznámení zo dňa 01.03.2016, že sa jedná o zamietnutí GPSR Tr.podanie na mojú osobu, ktorú neúspešne podal dňa 31.08.2014 Pavol Dreisig a to z trestného činu nebezpečné prenasledovanie podľa § 360a Tr.zákona!
  Príloha bola priložena v tr.oznámení zo dňa 01.03.2016 pod č. ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktorú prokurátor Bartošek nebral v úvahu alebo ju nečítal!!!!!!!!!!!!!
  Prokurátorka Rybovičová pokračuje:
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom cielené na začatie konania podľa príslušného právnehp predpisu,nemôže sa podavateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 ods.4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva (právo na súdnu ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR).
  Z trestného oznámenia JUDr.Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okr.prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa
  6
  javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči JUDr.Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov, ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a) tr.zákona a o tom dielčom skutku nebolo doposial kvalifikovane rozhodnuté.

  Ide o skutok z 29.06.2014, ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej, kde sa mal Ondrej Capcara z 2m palicou zahnať na JUDr.Dreisigovú takým spôsobom a takými slovami, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr.Dreisiga, že odvtedy svoj pozemok neužíva, nechodí tam, nekosí ho a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.

  Tu by som skorumpovaného klientelizmom prokurátora Bartošeka chcel upozorniť( napriek tomu, že to má precizne rozpísané v tr.oznámení zo dňa 01.03.2016), že keď bolo Pavlovi Dreisigovi jeho tr.oznámenie na mojú osobu zo dňa 31.08.2014 GPSR zamietnuté, všetci t.j.
  prokurátorka Gogová,Janová,Rybovičová a manželia Dreisigovci začali dumať čo vymysleť, aby tohto Ondreja Capcaru zavreli do basy,
  založili zločineckú skupinu a rozhodli sa, že prekrútia výpoveď Ivety Dreisigovej a prokurátorka Rybovičová podá druhý krát striktný príkaz policajtom, aby ma obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou, čoho je dôkazom príkaz na vykonanie tejto požiadavky v oznámení č.1 Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 !!

  Tu je namieste poučiť skorumpovaného klientelizmom prokurátora Bartošeka, že keby bola zločinecká skupina ,,horeuvedené mená“ presvedčena že som spáchal trestný čin podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s použitím § 138 písm.a)Tr.zákona, tak tomuto tr.činu dajú prednosť pred tr.činom nebezpečného prenasledovania už 31.08.2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  7
  Tu je dôkaz, ktorý som precizne odpísal z listu č.1 Pn 379/14/8806-33, ktorý poslala prokurátorka OR PZ Košice-okolie dňa 18.06.2015 a doručený na OR PZ Košice-okolie bol 22.06.2015.

  Prokurátorka Rybovičová dáva poverenému policajtovi príkaz:

  Podľa § 230 ods.2 písm.a)Tr.poriadku Vám ukladám podľa § 199 ods.1 Tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 ods.2 písma)Tr.zákona s použitím § 138 písm.a)Tr.zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Takto precizne som to uviedol v tr.oznámení zo dňa 01.03.2016, ktoré skorumpovaný prokurátor Bartošek nevyhodnotil svojou aroganciou moci a profesionálnou deformáciou ako krivé obvinenie mojej osoby, horeuvedenou zločineckou skupinou napriek tomu, že v Uznesení 3T 165/2015 nie je ani len zmienka o nebezpečnom útoku z 2 m palicou na Ivetu Dreisigovú!!!!

  Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek prečítal moje tr.oznámenie zo dňa 01.03.2016 dočítal by sa ďalej že:

  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr.Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení svedka JUDr.Pavla Dreisiga.
  Výsluchom svedkov je potrebné, aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť,že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálnych útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania.

  8
  Keby si prečítal skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek moje tr.oznámenie zo dňa 01.03.2016 a narazil by na tento odsek článku,možno by sa (ale nepredpokladám to) zamyslel nad tým,že (v tr.oznámení zo dňa 01.03.2016 je to precizne popísané) moja osoba sa dobrovolne podrobila
  Psychologickému ako aj psychiatrickému vyšetreniu, kde bolo konštatované, že moja osoba je plne zodpovedná za svoje činy a nedisponuje žiadnou psychologickou ani psychiatrickou poruchou!

  Naopak, poverený vyšetrovateľ pochyboval o psychologickej stabilite Ivety Dreisigovej a preto ju vyzval aby sa podrobila psychologickému vyšetreniu u PhDr.Evy Kitkovej, ktorá mala Ivetu Dreisigovú vyšetriť a v znaleckom posudku posúdiť a zodpovedať na tieto otázky:

  1)Vykonať psychologické vyšetrenie svedka-poškodeného JUDr.Ivety Dreisigovej,posúdiť jej celkové rozumové a pamäťové schopnosti,určiť jej intelekt.

  2)Posúdiť štruktúru uspôsobenia osobnosti a vyjadriť sa k jej súčasnej psychike.

  3)Vyšetriť a určiť jej pameťové procesy,schopnosť reprodukcie kritickej doby trestného činu, určiť či nemá sklon ku skreslovaniu alebo zveličovaniu skutočnosti a či je je výpoveď vieryhodná.

  4)Iné skutočnosti dôležité pre trestné konanie.

  Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek prečítal moje tr.oznámenie zo dňa 01.03.2016 dočítal by sa, že:

  V panike, že by sa všetky horeuvedené otázky potvrdili, musela by sa Iveta Dreisigová podrobiť internému liečeniu, preto po dohode s prokurátorkou Janovou podala Iveta Dreisigová odvolanie voči tomuto vyšetreniu a prokurátorka Janová jej odvolanie odobrila a to Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-18 zo dňa 20.októbra 2015.
  9
  Vo svojom liste č.1 Pn 379/14/8806-33, ktorý poslala prokurátorka OR PZ Košice-okolie dňa 18.06.2015 a doručený na OR PZ Košice-okolie bol 22.06.2015 pokračuje :

  Žiadam Vás,aby ste mi uznesenie o začatí tr.stíhania predložili v lehote 14 dní.

  Zdôrazňujem,že vec je sledovaná Krajskou
  prokuratúrov v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe prikladám spisový materiál, ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014, podpísaná JUDr.Mária Rybovičová, prokurátorka okr.prokuratúry.

  Pretože poverenému vyšetrovateľovi neostalo nič, ako splniť arogantnej, skorumpovanej klientelizmom, posadnutú aroganciou moci prokurátorkin príkaz splniť, vypracoval pod tlakom toto uznesenie :

  ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 17.07.2015 Uznesenie
  Podľa § 199 ods.1 Tr.poriadku Začinám trestné stíhanie za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138.písm. a/Tr.zákona..................

  Keby skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek čítal moje Tr.oznámenie zo dňa 01.03.2016,dočítal by sa:

  ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015 Uznesenie
  Vykonaným vyšetrovaním neboli zistené skutočnosti, ktoré by dostatočne preukazovali, že konaním Ondřeja Capcaru boli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania sa podľa §..................

  Po tomto rozhodnutí povereného vyšetrovateľa p.Ľocha, svojou intervenciou prokurátorka Rybovičová donutila, aby vzniesol voči mojej osobe obvinenie z horeuvedeného tr.činu čo dokazuje Uznesenie
  10
  č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015, v ktorom je doslovne napísané :

  Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE ONDŘEJA CAPCARA ZA PREČIN NEBEZPEČNÉ VYHRÁŽANIE PODĽA § 360 ODS.1, ODS2 PÍSM.A) TR.ZÁKONA S POUKAZOM NA § 138 PÍSM.A) TR.ZÁKONA, LEBO NA PODKLADE ZISTENÝCH SKUTOČNOSTÍ JE DOSTATOČNE ODOVODNENÝ ZÁVER!!!!!!!!

  Tu je jasnýdôkaz pre skorumpovaného klientelizmom prokurátora Bartošeka,že sa zločinecká skupina zložené z prokurátorok Gogová,Janová,Rybovičová a manželia Dreisigovci dohodli na nezákonnom krivom obvinení mojej osoby z horeuvedeného tr.činu!!!

  Poverený vyšetrovateľ PZ, súdca JUDr.Mén a v konečnom rade súdcovia odvolacieho Kraj.súdu v Košiciach JUDr.Zoltán Szalaya,JUDr.Evžen Kelija a JUDr.Marek Dudík, ktorí jednoznačne odmietli tr.stíhanie pre prečin podľa § 360ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na § 138.písm. a/Tr.zákona a to :

  1) Uznesenie č.3 T 169/2015 zo dňa 06.03.2017
  2) Uznesenie č.6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018

  Toto je jednoznačný a nevyvratitelný dôkaz, že moja osoba bola krivo obvinená z prečinu, ktorý som nespáchal, bol som neprávom vyšetrovaný, súdený, vynaložil som spústu finančných prostriedkov na advokáta, korešpondenciu, bola znížená moja spoločenská vážnosť, narušilo to moje rodinné vzťahy a skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek svojou aroganciou moci, profesionálnou deformáciou a svojvolne odmietol moje tr.podanie zo dňa 01.03.2016, 16.06.2017 a zo 07.11.2018 na horemenovanú zločineckú skupinu.


  Keby skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek čítal moje tr.oznámenie zo dňa 01.03.2016, zistil by, že k tr.oznámeniu som priložil CD

  11
  nosič, na ktorom je odôvodnenie povereným policajtom p.Ľochom, prečo tr. oznámenie viackrát odmietol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Následovali 3 hlavné pojednávania a to, 13.10.2016, 12.12.2016, 30.01.2017
  Následne mi bolo doručené Uznesenie 3T 169/2015 zo dňa 06.03.2017.
  V uznesení bolo uvedené:
  Súd dospel k záveru, že vyhrážanie sa obžalovaného poškodenej tak ako ho ustálila na základe vykonaného dokazovania pre nenaplnenie formálnych znakov prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 Tr.zákona je potrebné prejednať ako priestupok.

  Dňa 18.05.2017 sa voči Uzneseniu 3T169/2015 zo dňa 06.03.2017 prokurátorka Gogová odvolala.
  Odvolanie prokurátorky Gogovej Kraj. Súd v Košiciach zamietol Uznesením č.6 To/68/2017 zo dňa 22.februára 2018.

  Dňa 22.03.2016 mi bolo Oznámením č.XVI/1 Pz 131/16/1000-8 zo dňa 15.03.2016 oznámené, že Vaša trestná vec ešte nebola právoplatne skončená a nie je možné zaujať stanovisko k zákonnosti postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdu vo Vašej trestnej veci, bol Váš podnet z 1.marca 2016 v tejto časti bez ďalších opatrení odložený.

  Pretože súdne konania boli ukončené v prospech mojej osoby a súdy(aj odvolací) ma neobvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania so zbraňou,
  Podal som dňa 16.06.2017 na horemenovaných trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR, JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga

  Bolo mi doručené uznesenie č.ORP-1735/3-VYS-KE-2017 zo dňa 18.09.2017, v ktorom bolo uvedené :

  12
  Dňa 18.08.2017 bolo doručené na našu súčasť prostredníctvom Okr.prokuratúry Košice I podanie adresované oznamovateľom dňa 16.06.2017 GPSR...............
  Na záver uznesenia bolo konštatované :
  Vyšetrovateľ nemá právomoc a kompetenciu posudzovať prokurátora.......................????!!!!!!

  Pýtam sa, GP SR k čomu bolo potrebné postúpiť moje tr.oznámenie zo dňa 16.06.2017 OR PZ v Košiciach, kedže sa obyčajný policajt nemôže k rozhodnutiu prokurátora vyjadrovať!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Z akého dôvodu GP SR zaslala Okr.prokuratúre moje tr.podanie na vybavenie,kedže ustanovenie § 196 ods.1 usanovuje :

  (1) Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Prokurátor a policajt bez meškania upovedomia Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.
  GP SR robí z občanov SR hlupákov??????????????????????

  Dňa 25.09.2017 som sa voči uzneseniu zo dňa 18.09.2017 odvolal.
  Na moje odvolanie mi skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek odpovedal uznesením č. XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017, v ktorom
  uvádza :
  Vzhľadom k vyššie popísanému hodnotím postup vyšetrovateľky v zmysle ustanoveni § 197 ods.1 písm.d) tr.poriadku za zákonný a dôvodný, nakoľko neboli zistené podmienky na začatie tr.stíhania, pretože z trestného oznámenia nevyplýva podozrenie z akéhokoĺvek trestného činu, resp. iného protiprávneho konania.

  Nakoľko skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek se nevenoval ( nechcel venovať) mojmu tr.podaniu zo dňa 01.03.2016, nemohol vedieť akých trestných činov sa horeuvedená zločinecká skupina dopustila!
  13
  Moje trestné podanie zo dňa 16.06.2017 a tr.podanie zo dňa 07.11.2018 malo len doplňujucí charakter o priebehu skutočnosti zo dňa 29.06.2014. Na hlavných pojednávaniach (ZBYTOČNÝCH), kde bolo dokázané, že manželia Dreisigovci klamú a prokurátorka Gogová bola na pojednávaniach pasívna, nevedela položiť ucelené otázky ohľadne útoku mojou osobou 2 m palicou na Ivetu Dreisigovú a preto súd musel rozhodnuť v môj prospech!!!!!
  Prokurátorka Gogová naopak protiprávne pred vypočutím povereného vyšetrovateľ PZ, 06.10.2015, poučila manželov Dreisigových aby nepredložili uvedené CD z kamery, na ktorú po celú dobu incidentu nahrávala, pretože po zhľadnutí tohto CD nosiča vydedukovala, že to čo budu vypovedať pred vyšetrovateľom PZ p.Ľochom a súdcom JUDr.Ménom sa na CD nosiči nenachádza, tudiž manželia Dreisigovci klamali a klamali aj pred vyšetrovateľom OO PZ v Kysaku dňa 14.07.2014, keď tvrdili, že som zaútočil na Ivetu Dreisigovú 2 m palicou a že mojú osobu v inkriminovaný deň nefilmovala!!!! Opak bol pravdou!!!

  Trest¬ný po¬ria¬dok účin¬ný od 01.01.2006, na roz¬diel od pred¬chá¬dza¬jú¬cej práv¬nej úp¬ra¬vy, vy¬ža¬du¬je od pro¬ku¬rá¬to¬rov v ko¬na¬ní pred sú¬dom ove¬ľa vä謚iu ak¬ti¬vi¬tu pri do¬ka¬zo¬va¬ní, s tým, že dô¬kaz¬né bre¬me¬no le¬ží vý¬hrad¬ne na pro¬ku¬rá¬to¬ro¬vi a súd by mal byť len or¬gá¬nom roz¬ho¬du¬jú¬cim v spo¬re me¬dzi pro¬ku¬rá¬to¬rom a ob¬vi¬ne¬ným.
  Prokurátorka Gogová nepodala na hlavných pojednávaniach ani jedinú otázku komukoľvek, ktorá by smerovala na usvedčenie mojej osoby z vykonania nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou!!!!!
  Všetku zodpovednosť nechala na súdcu JUDr.Ména.
  Na pojednávaniach bola nečinná, nezmohla sa ani na jedinú relevantnú otázku, ktorá by ma usvedčila s prečinu nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dňa 07.11.2018 som opätovne poslal tr.oznámenie na zločineckú skupinu:
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s §196 ods..1) Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa §192 ods.2, §326 ods.3 písm.c), §345 ods.2 písm.a)Tr.zákona na :

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  14
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR, JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga.

  Bolo mi doručené Uznesenie č.1 Pn 777/17/8802-9 zo dňa 02.11.2017.
  V tomto Uznesení mi ďalší skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Kmec moje tr.podanie odmietol!!!!

  Preto som GP SR požiadal o Preskúmaní jeho rozhodnutia a zároveň som na jeho osobu podal Tr.oznámenie s § 326 ods.2 písm.c) Tr.zákona a iné.

  Dňa 31.12.2018 mi bolo doručené Oznámenie č.XV Gn 220/17/1000-11 zo dňa 18.12.2018.
  V tomto oznámení skorumpovaný klientelizmom prokurátor Bartošek uvádza:
  Týmto Vám oznamujem, že o Vašom trestnom oznámení zo dňa 07.11.2018 v části tykajúcej sa vyššie uvedených prokurátoriek sa konať nebude, nakoľko o obsahovo totožnom (ani náhodou)oznámení už bolo konané a rozhodnuté vyšetrovateľom ORPZ Košice, odbor kriminálnej polície uznesením zo dňa 18.09.2017 pod č.ORP-1735/3-VYS-KE-2017, ktorým podľa § 197 ods.1 písm. d) Tr.poriadku Vaše oznámenie odmietol.

  O Vašej sťažnosti zo dňa 25.09.2017 proti uzneseniu vyšetrovateľa rozhodol prokurátor GPSR uznesením pod sp.zn.XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa19.10.2017,ktorým Vašu sťažnosť podľa § 193 ods.1 písm.c)Tr.poriadku zamietol ako nedôvodnú, čím bola vec právoplatne ukončená............

  Tu je treba podotknúť, že prokurátor, ktorý mi poslal Uznesenie sp.zn.XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa19.10.2017 bol sám skorumpovaný klientelizmom JUDr.Bartošek!!!!!
  Ako je možné, že na môj podnet na preskúmaní zákonnosti veci tr.činnosti prokurátorok a manželov Dreisigových odpisuje prokurátor, ktorý sa už k veci vyjadril a to Odmietnutím !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Zaujatosť voči mojej osobe prokurátorom JUDr.Bartošekom nemá obdobu!!!!
  15
  Skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Bartošek je vôči mojej osobe zaujatý, svojím nedostatočným a povrchným hodnotením dospel k záveru,že neboli zistené skutočnosti, ktoré by poukazovali na to, že v danom prípade prokurátorky naplnili skutkovú podstatu tr.činu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c), § 345 ods.2 písm.a) tr.zákona!!
  Nesprávne v odôvodnení konštatoval, že konanie prokurátoriek nie je možné posudzovať ako trestný čin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  K potrebnosti vyhodnotenia všetkých skutkov, na ktoré som poukázal v trestnom oznámení, a ktoré sú tiež obsiahnuté v sťažnostiach a v ich prílohách podaných na GP SR, nevenoval tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Bartošek žiadnu pozornosť a to hlavne na tr.podanie zo dňa 01.03.2016, úplne ho ignoroval,keď si ani neprečítal moje tr.podanie zo dňa 01.03.2016, v ktorom je právne správne ,precízne rozpísané ako sa incident 29.06.2014 udial a ako zločinecká skupina pod vedením JUDr.Gogovej podávala 2x krivé trestné podanie na mojú osobu,pretože prvé tr.oznámenie im GPSR zamietla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Žiadam aby všetky Uznesenia, Oznámenie skorumpovaného klientelizmom prokurátora JUDr.Bartošeka boli ako chaotické a právne nepodložené zamietnuté a aby vo veci bolo opätovne konané a rozhodnuté.
  Aby GP SR JUDr.Čižnár využil svoje právo a vec odňal skorumpovanému prokurátorovi JUDr.Bartošekovi z dôvodu neakceptovateľnosti jeho postupu v trestnej veci voči zločineckej skupine a prikázal aby vec bola prikázaná inému prokurátorovi.
  Žiadam aby prokurátor GP SR JUDr.Bartošek niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § znení.
  Žiadam aby sa začalo tr.stíhanie horeuvedených osôb vo veci trestného oznámenia zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:
  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SRJUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga.
  Dňa 01.03.2016 som poslal k rukám GPSR JUDr.Čižnárovi Tr.oznámenie v tomto znení:
  Zrejme toto tr.oznámenie nevošlo.Nevadí

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Sudkyňa Javorčíková o zmiznutom spise v Kočnerovej kauze: Je možné, že sa s ním manipulovalo priamo v kancelárii sudcu

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri