Macejková sa vracia z Košíc. Mieri na Najvyšší súd

| domov.sme.sk | 4. jan 2019 o 19:46 |

BRATISLAVA. Na návrat do Bratislavy sa pripravuje dosluhujúca šéfka Ústavného súdu Ivetta Macejková. Funkčné obdobie sa jej skončí v polovici februára a zamieri na Najvyšší súd, kde predtým pôsobila.

O Macejkovej sa už hovorí aj ako o možnej kandidátke na novú predsedníčku Najvyššieho súdu. Súčasná predsedníčka Daniela Švecová vo funkcii skončí najneskôr v októbri.

Mám v pláne pokračovať v pôsobení na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

Ivetta Macejková, predsedníčka ÚS SR

Plánovaný návrat na Najvyšší súd Macejková SME potvrdila. Či uvažuje o kandidatúre na predsedníčku, priamo neodpovedala.

"Akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa môjho ďalšieho pôsobenia na Najvyššom súde momentálne považujem za predčasné a hypotetické, a preto sa k nim nebudem vyjadrovať,“ odkázala.

 

Na Najvyššom súde má Macejková len prerušený výkon funkcie, rovnako ako ďalší dosluhujúci ústavní sudcovia Milan Ľalík a Peter Brňák. Ľalík je považovaný za blízkeho človeka bývalému šéfovi súdu a ministrovi za HZDS Štefanovi Harabinovi. Brňák bol poslancom za HZDS.

Byt primerane vybavila

Tesne pred Vianocami Kancelária Ústavného súdu odkúpila od Macejkovej zariadenie jej služobného bytu, ktorý v Košiciach využívala. Nadštandardný byt priamo v historickom objekte Ústavného súdu si zariaďovala sama.

Zmluva o predaji hnuteľného majetku, ktorú uzavreli 21. decembra, stanovuje celkovú cenu zariadenia na 14 692 eur. Suma podľa zmluvy vychádza z posudku znalca, jeho meno je však vyčiernené.

"Predseda Ústavného súdu má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt," vysvetľuje hovorca súdu Tomáš Senaj. Ústavný súd teda podľa neho pri kúpe zariadenia postupoval v zmysle zákona.

 

Zoznam, ktorý kancelária súdu poskytla SME na vyžiadanie, má 71 položiek. Fotodokumentáciu poskytnúť odmietli.

V zozname je viacero konferenčných stolíkov, skríň, skriniek a stolov, ale aj zariadenie spálne, kuchyne a kúpelne vrátane hydromasážnej vane a sprchovacieho boxu, dve sedacie súpravy z dreva a kože, ďalšie tri kožené kreslá, tri šatníkové skrine či kozmetický stolík so stoličkou.

Ako budú vyberať

Okrem bytu má predseda Ústavného nárok na auto a telefón. Plat Macejkovej za minulý rok bol podľa majetkového priznania 47 322 eur, čo sú v priemere mesačne takmer štyri tisícky.

Nového šéfa bude vyberať prezident z kandidátov, ktorých musí v tajnom hlasovaní schváliť Národná rada. Prihlášky možno posielať do pondelka 7. januára.

Medzi kandidátmi na nových ústavných sudcov je aj súčasná šéfka Najvyššieho súdu Švecová, ktorá by mala vo funkcii skončiť 2. októbra. Ak by vo výbere uspela, môže byť nová voľba predsedu Najvyššieho súdu aj skôr.

 

Z navrhnutých kandidátov bude v tajnom hlasovaní vyberať Súdna rada.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Bože zavaruj!!!!!!!!!!!!!
  Už som niekolkokrát popisoval túto skorumpovanú klientelizmom JUDr.Macejkovú. prikladám ďalší príklad,je potrebné si povšimnuť dátum,kedy som to odovzdal na ÚS SR.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Ústavný súd Slovenskej republiky 11.11.2017
  Hlavná 110
  042 65 Košice

  VEC:
  Sťažnosť na postup súdu vo veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach Sp.zn.1 Sa/6/2016-57-701600808 zo dňa 18.11.2016 v súbehu s porušením čl.6 Dohovoru ,ktorého nadpis je v súlade s ustanoveniami protokolu č. 11 (ETS č. 155)

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  28.03.2017
  JUDr.Lucia Žitňanská
  Ministerstvo spravodlivosti
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava


  Vec
  Trestné oznámenie na JUDr.Milana Končeka,súdcu Krajského súdu Košice s porušenia § 68 ods.2) zákona č.372/1990 Zb. v súbehu s podozrením porušenia § 326 ods.1 písm.a),ods. 2písm.c), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.1), ods.2 písm. b,c,d,e,), § 345 ods.1) Trestného zákona.

  Vážená paní ministerka
  Dňa 01.01.2017 som Vám poslal Sťažnosť na súdcu Krajského súdu v Košiciach JUDr.Milana Končeka.
  Bola mi zaslana odpoveď od riaditeľky odboru dohľadu nad súdnictvom Mgr.Zuzany Brejlovej, č.39511/2017/151 zo dňa 08.02.2017.

  2
  Napriek tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil § 68 ods.2)zákona o priestupkoch(čo som v liste zdôraznil) a iné ustanovenia zákonov, Vaša pracovníčka mi doporučila odvolanie nadriadenému súdcovi.Táto pracovníčka mi doporučila podať kasačnú sťažnosť čo považujem za hrubé uvádzanie do omylu mojej osoby a to z dôvodu hrubého porušenia zákona o priestupkoch,konkrétne § 68 ods.2) zákona o priestupkoch JUDr.Končekom a preto Vás žiadam,aby vaša osoba poučila riaditeľku odboru pre dohľad na súdnictvom,aby sa riadila zákonmi a nie aroganciou moci.Keby JUDr.Konček dodržiaval zákony,nemusel som sa domáhať spravodlivosti komplikovaným spôsobom!!!

  Dňa 27.02.2017 som napísal na JUDr.Končeka Sťažnosť v súbehu s porušením viacerých paragrafových ustanovení tr.zákona,ktorú som osobne podal na podateľni Kraj.súdu v Košiciach a to dňa 06.03.2017.
  V tejto sťažnosti som JUDr.Končeka opetovne upozornil,že koná arogantne,protizákonne,zmetočne,arbitrárne a účelovo zavádza!!!
  P r e k l ú z i a
  znamená zánik práva uplynutím prepadnej lehoty, tj. lehoty výslovne ustanovenej zákonom.
  subjektívne právo zaniká, zaniká právo s nárokom
  súdy či iné príslušné orgány prihliadajú na preklúziu ex offo, teda z úradnej povinnosti.

  Nakoľko JUDr.Pavol Dreisig nepodal v lehote 3 mesiacoch podnet ani sťažnosť vo veci zo dňa 06.06.2014 napriek tomu,že ustanovenie § 68 zákon č.372/1990 Zb uvádza:

  (1) Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávaju len na návrh
  postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka
  (ďalej len „navrhovateľ“). Priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) sa prejednáva len
  na návrh poškodenej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ak je poškodená
  osoba vo vzťahu k páchateľovi priestupku blízkou osobou a k ublíženiu na zdraví alebo
  spôsobeniu škody na majetku došlo iba tejto blízkej osobe, prípadne aj páchateľovi
  priestupku.

  2)Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému
  správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok
  (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku
  alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí
  byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde,
  kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.

  JUDr.Konček arbitrárne odmietol moje upozornenie,že :


  3
  Pavol Dreisig nepodal v subjektívnej lehote ani sťažnosť ani podnet voči mojej kritike na jeho osobu spísanú dňa 06.06.20,14!!!!! Preto podľa § 68 ods.2) Zákon č.372/1990 Zb, podanie,ktoré p.Dreisig realizoval dňa 14.10.2015 na OÚ Košice bol podaný po subjektivnej prekluzii!!!!
  Že súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané, citujem:
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Súdca JUDr.Konček konal arbitrárne, protizákonne,klientelicky,aroganciou moci a účelovo zavádzal!!!

  Súdca JUDr.Milan Konček hrubo porušil ustanovenie § 68 ods.2) zákona č.372/1990 Zb.

  Súdca JUDr.Milan Konček hrubo porušil ustanovenie § 326 Tr.zákona.
  Súdca JUDr.Milan Konček porušil moje práva dane čl.12 ods.4,čl.46 ods.1,Ústavy SR.

  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie §2 ods.2) zákona č. 385/2000Z.z.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z.
  JUDr.Milan Konček si nevyžiadal spis č.ObU-KS-OVVS-A/2013/05981,ktorý má 106 strán, a v ktorom je doslovný postup krivého obvinenia mojej osoby JUDr.Dreisigom a moje odvolania voči tomuto krivému obvineniu. Tento súdca si neprečítal mojú výpoveď č.OU-KS-OOVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014, ale arbitrárne,klientelicky vyhodnotil svoj záver,len z opisu Okresného úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016,ktorý mu ani nedodal Uznesenie zo dňa 06.06.2014!!!!.V tomto rozhodnutiu sú slová vytrhnuté s kontextu a preto sa javia, ako urážlivé. Je nutné podotknúť,že v odpovedi na výzvu JUDr.Končeka č.1Sa/6/2016-46 zo dňa 29.09.2016,, Dožiadanie-zaslanie vyjadrenia“JUDr.Vantová uvádza,citujem:
  Na základe vyžiadania Vám zasielame vyjádrenie žalovaného k predmetnej žalobe v dvoch rovnopisoch.Spisovný materiál vzťahujúci sa na vec č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC bol na základe dožiadania Krajskej prokuratúry Košice,sp.zn.Kd 123/16/8800-6 zo dňa 06.06.2014,dňa 14.06.2016 zaslaný Krajskej prokuratúre Košice a z uvedeného dôvodu Vám ho nemôžeme predložiť spolu s vyjádrením k žalobe. Je nepochybné,že JUDr.Konček nečítal môj Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie pod č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014 pretože by nemohol v Rozsudku č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 zmetočne,arbitrárne a aroganciou moci napísať,citujem:

  4
  V preskúvamanej veci správne orgány zistili z vyjádrenia žalobcu zo dňa 06.06.2014 presne,úplne a určite,a teda tak,ako ho žalobca doslovne naštilizoval v predmetnom písomnom vyjádrení zo dňa 06.06.2014,na ktoré sa pritom kontraproduktívne odvoláva,a ktoré sám napísal a nie vyslovil,ako to mylne žalobca uvádza v písomných podaniach.
  K tejto krivej a zmetočnej pasáži JUDr.Končeka len toľko:
  Zápisnicu dňa 06.06.2014 bez verejnosti v miestnosti písal JUDr.Hudák!!
  Já som nič nepísal,správne orgány a JUDr.Konček klamú,že som do zápisnice písal já, čím hrubo urážajú mojú osobu a hrubo porušujú zákony SR !!
  Moja osoba sa vyjadrovala k jednotlivým klamlivým vyjádreniam sa JUDr.Dreisiga vo výpovedí zo dňa 07.05.2014 a to diktovaním hovoreným slovom JUDr.Hudákovi,ktorý to zapisoval do zápisnice!!!


  JUDr.Konček pokračuje:
  Tvrdenie žalobcu,že len kritizoval JUDr.Dreisiga a že jeho vyjádrenie je len odozvou na lživé odpovede JUDr.Dreisiga,správny súd odmieta akceptovať(arogancia moci tohto súdcu nemá obdobu)pretože skutok kladený za vinu žalobcovi nie je vecnou ani konkrétnou kritikou,ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga,a teda je naplnením skutkovej podstaty priestupku podľa vyššie citovaného ust.. 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.

  K tejto části zmetočného,klientelického vyjádrenia sa JUDr.Končeka len toľko:
  Opakujem,že klientelizmom nakazený Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané citujem:
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne kedže uvádza: ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga. Opetovne pripomínam,že JUDr.Konček si pred zmetočným a nezákonným konečným rozhodnutím neprečítal Uznesenie č.OU-KS-OVVS-2014 zo dňa 11.06-2014.


  5
  Moja kritika voči JUDr.Dreisigovi v spise zo dňa 06.06.2014 je vyjádrená jasne a zrozumiteľne ako KRITIKA!! Ústavný poradca JUDr.Dreisig má dodržiavať zákony SR,Ústavné zákony,neklamať a zdržiavať sa vyjádrení,ktoré sú v rozpore so zákonom,čo je jeho pracovná náplň!! Takže som 06.06.2014 okomentoval jeho nemorálny postoj k pracovnej náplni poradcu ÚSSR. Napokon JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote TROCH MESIACOCH na mojú osobu podnet z priestupku!!Prečo asi???Pretože JUDr.Dreisig prenasleduje mojú osobu od nevydareného trestného oznámenia na mojú osobu,pre prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci v hodnote 2322 eur zo dňa 11.04.2011,a preto spoločne s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali, na čo JUDr.Konček nemohol prísť pretože si nevyžiadal horeuvedený spis,ktorý si tým pádom nemohol preštudovať!!!Benevolencia,klientelizmus JUDr.Končeka k tejto veci je neospravedlňujúca!!!Jeho arbitrárny prístup k spravodlivosti je hrubé porušenie zákona o súdoch a neviny mojej osoby!!!
  Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo

  veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Podstata základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky spočíva v tom, že každý sa môže domáhať ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 4 4Sţf/18/2014 Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že efektívny súdny prieskum rozhodnutí štátnych orgánov za účelom zabezpečenia práv a záujmov jednotlivcov je základným prvkom systému ochrany ľudských práv. Rozhodnutiu všeobecného súdu vo veci samej (vrátane rozhodnutia všeobecného súdu v správnom súdnictve) musí predchádzať jeho postup zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(...), najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 230/03 z 31. marca 2004). Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je

  6
  aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 344/2010 zo 6. apríla 2011).

  Pretože v žiadnom Rozhodnutí správneho orgánu ani v Rozsudku JUDr.Končeka nie je chronologicky uvedené z akého dôvodu som vyslovil tieto slová na neverejnom mieste a bez prítomnosti JUDr.Dreisiga, ktoré mi garantujú horeuvedené ustanovenia,zasielam Vám Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 06.06.2014 a dúfam,že ho niekto z kompetentných doslovne prečíta.
  Vysokoškolky vzdelaný v odbore právo JUDr.Dreisig, podal na mojú osobu tento podnet,až po 9 mesiacoch!!JUDr.Dreisig nebezpečne prenásleduje mojú osobu od roku 2011!!
  JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,zoznámil sa s mojím vyjádrením,ako je uvedené v rozsudku č.OU-KS-OVVS-2014 zo dňa 11.06.2014,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote(3 mesiace) na mojú osobu podnet z priestupku!!
  JUDr.Konček pristupoval k tomuto prípadu klientelicky,aroganciou moci,uprednostnil spoločenské postavenie poradcu na ÚSSR JUDr.Dreisiga nad zákony SR.


  Hrubo porušil §.68 ods.2)zákona č.372/1990Zb. v súbehu s horeuvedenými paragrafovými ustanoveniami!!
  V zmysle ustanovenia § 73 ods.2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch som sa dostavil na oboznámenie s výpoveďou svedka a podkladom pre vydanie rozhodnutia a vyjádriť sa k nim.Pretože,klamstva,ktoré uvádzal svedok JUDr.Dreisig,ma natoľko nahnevali, že som použil pri diktovaní mojích námietok aj výrazy,ktoré zdôrazňovali klamstvá a nepravdy, ktoré JUDr.Dreisig uvádzal vo svojích výpovediach pred verejným činiteľom,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie dňa 07.05.2014 a to JUDr.Hudákom.

  Keby si JUDr.Konček vyžiadal kompletný spis,ktorý sa týka vyjádrenie sa mojej osoby v spise zo dňa 06.06.2014,tak ako mu to káže zákon,musel by pochopiť,že napriek tomu,že v miestnosti sa JUDr.Dreisig nenachádzal a tudiž som ho nemohol uraziť na cti tak ako to nekvalifikovane uvádza vo svojom rozsudku č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa 18 novemra 2016.
  Dňa 06.03.2017 som podal na JUDr.Milana Končeka Sťažnosť Krajskému súdu v Košiciach.
  V tejto sťažnosti uvádzam,že nie je dôvod na podanie kasačnej sťažnoti v dannej veci,pretože JUDr.Končekom bol hrubo porušený zákon a to ustanovenie § 68 ods.2) zákona č.372/1990 Zb. a iné trestné ustanovenia zákonov SR !!!!

  7
  Odpoveď,ktorú som dostal dostal dňa 20.03.2017 č.Spr 44/2017 zo dňa 14.03.2017,a ktorú Vám posielam,nie je podpísaná predsedom kraj.súdu a podpis pracovníka,ktorý je zodpovedný za správnosť nie je identifikovateľný, je zdrap papiera pod hlavičkou KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH.
  V tomto zdrape papiera ma neznáma osoba poučuje o podani kasačnej sťažnosti.Opakujem,že podanie kasačej sťažnosti v tejto veci je nerelevantné,pretože bol porušený zákon o priestupkoch (vedome)JUDr.Končekom.Občan SR má ústavou SR dané, aby sa spravodlivo vyšetrilo nezákonné konanie voči jeho osobe a zvlášť keď sa trestného činu dopustí verejný činiteľ,ktorý má dbať nad zákonnosťou!!!  Súdca JUDr.Konček nesplňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu!!Jeho predstava o súdcovi konfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej klientelizmom atmosfére,z ktorej útoči na tých,ktorí sa bránia voči nespravodlivému osočovaniu a poukazujú na korupciu všetkého druhu je neakceptovateľná v demokratickom štáte!!!  Vzhľadom k tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil ustanovenie § 68 ods.2)zákona č.372/1990 Zb, § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z. a ine, žiadam aby JUDr,Konček niesol trestnoprávnu a osobnú zodpovednosť pre horeuvedené porušenie paragrafových ustanovení.
  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý ako neopodstatnený.
  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.

  Podpis

  Prílohy
  1) Rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 11.06.2014
  2)Záznam o vyjadrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014 zo dňa 06.06.2014.
  8
  3)Rozhodnutie č.Spr 44/2017 zo dňa 14.03.2017  Sťažnosť na postup súdu

  VEC:
  Sťažnosť na postup súdu vo veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach Sp.zn.1Sa/6/2016-57-701600808 zo dňa 18.novembra 2016.

  Dňa 14.12.2015 mi bol doručený Rozkaz č.OU-KE-OVVS2-2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015 o uložení sankcie za priestupok. Príloha č.1.
  Dňa 18.12.2015 som osobne podal na OP Košice-okolie podnet na vydanie protestu prokurátora.Príloha č.2.
  Dňa 22.01.2016 som dostal Výzvu na ústne pojednávanie č.OU-KE-OVVS2-2016/003305 zo dňa 18.01.2016.
  Okresná prokuratúra Košice-okolie preposlala moj podnet Okresnej prokuratúre Košice I.
  Dňa 18.05.2016 mi bolo doručené rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016. Príloha č.3.
  Dňa 20.05.2016 som osobne podal na OP Košice I, Podnet na vydanie protestu prokurátora. Príloha č.4
  OP Košice I preposlala tento Podnet KP v Košiciach.
  Dňa 12.07.2016 som podal na Kraj.súde v Košiciach Žalobu.Príloha č.5.
  Dňa 21.07.2016 mi bolo doručené Upovedomenie o vybavení mojho podnetu č.Kd 123/16/8800-11 zo dňa 12.07.2016.Príloha č.6.
  Dňa 04.08,2016 som osobne podal na KS v Košiciach žiadosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vo veci.Príloha č.7.

  Dňa 21.12.2016 mi bol doručený Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016.Príloha č.8.
  Dňa 02.01.2017 som osobne na Kr.súde v Košiciach podal voči tomuto Rozsudku Odvolanie.Príloha č.9.
  9
  V ten istý deň som poslal na MSSR kópiu odvolania vo veci.......Príloha č.10.
  V ten istý deň som na MSSR poslal Sťažnosť.Príloha č.11.
  Dňa 27.01.2017 mi bola doručená Výzva č.1Sa/6/2016-78 zo dňa23.01.2017.Príloha č.12.


  V tejto výzve ma JUDr.Turčík vyzýva aby som si našiel advokáta,ktorý je jedinou osobou,ktorá môže kasačnú sťažnosť napísať,pretože moja osoba namá vysokoškolské vzdelanie v odbore právo!!!
  Moja osoba sice nemá toto vzdelanie ale vie si prečítať ustanovenie zákona,ktoré jasne uvádza,že :

  Správny poriadok
  § 63 (1) Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni. (2) V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. (3) Návrh sa podáva na správnom orgáne uvedenom v odseku 1 v lehote 3mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty (§ 28) nemožno odpustiť. (4) Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. (5) Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad). Rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo.
  Pod preklúziou rozumieme neuplatnenie práva v stanovenej dobe, v dôsledku čoho zaniká subjektívne právo vyplývajúce z občianskoprávneho vzťahu. Uplynutie prekluzívnej doby má teda bezprostredný vplyv na samotnú existenciu subjektívneho práva a tým aj na občianskoprávny vzťah. Ak sa právo neuplatní v stanovenej dobe, zaniká a nezostáva ani naturálna obligácia. To znamená, že dlžník nemôže po uplynutí prekluzívnej doby dlh už dobrovoľne splniť. Pokiaľ by tak urobil, plnil by na neexistujúci dlh a vznikla by z toho povinnosť vrátiť neoprávnene získaný majetkový prospech. Vo svojich dôsledkoch je teda preklúzia
  10
  omnoho prísnejšia než premlčanie, pretoţe tu dlžník nemá možnosť (ako u premlčania) námietkou odvrátiť zákonné následky preklúzie, okrem 27 toho nemá ani možnosť dobrovoľne splniť povinnosť po uplynutí prekluzívnej lehoty (Plank et al, 1983 a, s. 201).
  Preto som sa rozhodol JUDr.Turčíkovi nevyhoveť a to z týchto dôvodou:
  Na Slovensku je nevymožiteľnosť práva. Z rozsudku JUDr.Končeka som vydedukoval,že je osoba vysoko skorumpovaná klientelizmom,nepotizmom a vernosť svojím súkmeňovcom dáva najavo svojím prekrucaním zákonov v prospech svojích známych!!
  Podľa zákona o preklúzii som v práve a nie je čo riešiť!!!!!
  Doporučujem JUDr.Končekovi si preštudovať rozsudky:
  3Cdo 231/2009, 3Sžo 31/2009!!!!!
  Mám 70 rokov,takže som dôchodca a nemám na vyhadzovanie na právnikov peniaze nazvyš.Keby nebolo skorumpovaných súdcov,prokurátorov a policajtov, bola by justícia spravodlivá pretože je vetšina súdcov,prokurátorov a policajtov spravodlivá!!!!
  Mám 420 eurový dôchodok.
  Od roku 2011 ma manželia Dreisigovci krivo obviňujú,podávajú na mojú osobu krivé obvinenia!!!
  Atakujú mojú rodinu,ohovárajú ju pri každej príležitosti. V roku 2014 podali na mojú osobu trestné oznámenie pre zločin nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou.V tejto veci sa spojili v zločineckú skupinu s JUDr.Gogovou,JUDr.Janovou a JUDr.Rybovičovou kde spoločne toto trestné oznámenie vymysleli a podali na Okr.súd Košice-okolie. Napriek tomu,že poverený policajt Ing.Ľoch ako aj Ok.súdca JUDr.Mén toto obvinenie odmietli JUDr.Gogová sa na pokyn JUDr.Janovej odvolala na Kraj.súd v Košiciach a tento súd od marca 2017 ešte nerozhodol!!!!! Zrejme kuju pikle ako zvrátiť rozsudok Okr.súdu v Košice-okolie,ktorý sa vyslovil v moj prospech!!!
  Odmietanie spravodlivosti v mojej veci sudcom JUDr.Končekom,JUDr.Volkaiom,predseda Kraj súdu, som sa rozhodol podať na JUDr.Končeka trestné oznámenie,ktoré som poslal na Ministerstvo spravodlivosti. Príloha č.13.
  Dňa 15.05.2017 mi prišlo oznámenie č.39511/2017/151 zo dňa 03.05.2017.Príloha č.14.
  V tomto oznámení neznalý zákonov,pracovník Mgr.Martin Butko,generálny riaditeľ sekcie dohľadu nielenže nepreposlal moje trestné oznámenie na JUDr.Končeka na GPSR,ale ma uviedol vedome do omylu a to tým,že mi v Oznámení č.39511/2017/151 zo dňa 03.05.2017 napísal citujem:
  11
  V prípade,ak žiadate o vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti ............sú kompetentné zisťovať a prešetrovať výlučne orgány činné v trestnom konaní,medzi ktoré patrí polícia a prokuratúra.
  Ako prílohu č.15 prikladám odpoveď polície na dezinformácie a dôkaz o neznalosti zákona Mgr.Martina Butka.

  Po dezinformácii vysokoškolsky vyštudovaného v odbore právo JUDr.Butka,som jeho radu počúvol a napísal som tr.oznámenie,ktoré som adresoval do rúk GPSR JUDr.Jaromírovi Čižnárovi.Príloha č.16.
  Dňa 28.06.2017 som kópiu trestného oznámenia,ktoré som poslal na GPSR poslal aj MSSR.Príloha č.17.
  Dňa 17.07.2017som dostal odpoveď č.VI/2 Gc 34/17/1000-4 zo dňa 12.07.2017.Príloha č.18.
  Dňa 31.07.2017 mi bolo doručené oznámenie GPSR od JUDr.Pavla Žiaka,ktorý tiež pozná zákony a je presvedčený,že orgány činné v trestnom konaní majú právomoc vyšetrovať súdcov??!!! Príloha č.19. Apropo,dôkazom toho je predošla príloha č.15!!!!
  Dňa 04.09.2017 mi bolo doručené Uznesenie č.3A san/2/2017 zo dňa 02.08.2017,v ktorom NSSR odmieta moje odvolanie vo veci č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa 18 novembra 2016 len preto,že som nebol zastupený advokátom!!!!Príloha č.20.
  Tomuto zoskupenému senátu neišlo o spravodlivosť, ale o platení advokátovi,štátu a v konečnom dôsledku by sa súdne konanie ťahalo niekoľko rokov,ako je to zvykom v tejto republike.
  Prikladám záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014. Príloha č.21.
  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý,aby ma JUDr.Milan Konček v novom rozhodnuti oslobodil od sankcii a aby ma v celom rozsahu zbavil viny.
  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.
  Žiadam aby Uznesenie NSSR č.3Asan/2/2017 zo dňa 02.08.2017 bolo v celom rozsahu zrušené.
  Žiadam aby mi bolo vyplatené 150 euro ako náhradu trov konania.

  S pozdravom
  Prílohy v texte

 • Hosť (capcara ondrej)

  Zabudol som dopísať,že do dnešného dňa mi táto skorumpovaná klientelizmom JUDr.Macejková neodpovedala!!!!!

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Macejková sa vracia z Košíc. Mieri na Najvyšší súd

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri