Stanovy ZOJ

Čl. 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Občianske združenie s názvom Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) je organizáciou sudcov Slovenskej republiky, zriadenou v súlade s ustanovením § 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ZOJ je právnickou osobou.

Čl. 2

SÍDLO ZOJ

Sídlom ZOJ je Bratislava, Olivová 38, 831 01 Bratislava – Nové Mesto.

Čl. 3

CIELE ZOJ

ZOJ nemá žiadne politické ambície a nie je spojené so žiadnou politickou stranou.

Jeho hlavnými cieľmi sú v nadväznosti na všetky pozitívne aktivity a snahy sudcov Slovenskej republiky, ktoré po roku 1989 vyústili v osamostatnenie súdnictva ako jednej z troch zložiek -štátnej moci :

- presadzovať taký model súdnictva, ktorého hlavnými atribútmi bude otvorenosť a transparentnosť pre občanov, ako zdroja moci v demokratickom a právnom štáte,

- aktívne a iniciatívne chrániť nezávislosť súdnej moci pred vonkajšími aj vnútornými vplyvmi,

- posilňovať zodpovednosť sudcov za výkon súdnej moci.

Za účelom naplnenia týchto cieľov ZOJ bude spolupracovať aj s inými sudcovskými a občianskymi združeniami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Čl. 4

VZNIK ČLENSTVA

(1) Členom ZOJ sa môže stať sudca, ktorý sa stotožňuje s jeho cieľmi a týmito stanovami, a potvrdí to aj v písomnej prihláške.

(2) Členstvo je dobrovoľné. Vzniká doručením písomnej prihlášky do sídla a potvrdením členstva Prezídiom ZOJ. Potvrdenie členstva sa nevzťahuje na zakladajúcich členov ZOJ.

(3) Čestným členom ZOJ sa môže stať každý, kto významným spôsobom prispel k presadzovaniu jeho cieľov. Status čestného člena priznáva Konferencia členov na návrh Prezídia.

Čl. 5

ZÁNIK ČLENSTVA

(1) Členstvo v ZOJ zaniká

a/ doručením písomného oznámenia člena o vystúpení na adresu sídla ZOJ,

b/ vylúčením,

c/ zánikom funkcie sudcu, okrem odchodu sudcu do dôchodku,

d/ smrťou,

e/ zánikom ZOJ.

(2) Zánik členstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ oznámi písomne členovi Prezídium.

(3) Vylúčiť člena zo ZOJ možno za správanie, ktoré je v rozpore s cieľmi ZOJ a pre opakované, alebo obzvlášť závažné porušenie základných povinností člena. O vylúčení rozhoduje Konferencia členov.

(4) Status čestného člena ZOJ zaniká dňom rozhodnutia Konferencie členov o jeho odňatí na návrh Prezídia.

Čl. 6

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

(1) Člen ZOJ má právo

a/ podieľať sa na činnosti ZOJ, najmä predkladať návrhy, žiadosti a pripomienky a zúčastniť sa Konferencie členov,

b/ voliť a byť volený do orgánov ZOJ,

c/ byť informovaný o stanovisku príslušného orgánu ZOJ k svojmu návrhu, stanovisku, pripomienke alebo žiadosti.

(2) Člen je povinný

a/ konať a správať sa v súlade s cieľmi uvedenými v čl. 3 týchto stanov,

b/ rešpektovať stanovy a rozhodnutia orgánov ZOJ,

c/ včas a riadne platiť členský príspevok.

Čl. 7

ORGÁNY ZOJ

(1) Najvyšším orgánom ZOJ je Konferencia členov.

(2) Volenými orgánmi ZOJ sú

a/ prezident,

b/ viceprezident,

c/ prezídium

d/ revízor

(3) Poradným orgánom ZOJ je konzultačná rada.

(4) Výkonnými orgánmi ZOJ sú orgány uvedené v odseku 2 písm. a/ – c/ tohto článku.

(5) Členstvo vo volených orgánoch ZOJ je nezlučiteľné s členstvom v iných sudcovských organizáciách; členstvo v orgáne podľa odseku 2 písm. d/ tohto článku je okrem toho nezlučiteľné i s členstvom vo výkonnom orgáne ZOJ.

(6) Orgány uvedené v odsekoch 2 a 3 sú volené na obdobie troch rokov. Tú istú funkciu možno vykonávať najviac dvakrát po sebe.

Čl. 8

KONFERENCIA ČLENOV

(1) Konferenciu členov zvoláva Prezídium najmenej jedenkrát ročne. Konferencia členov sa skladá z prítomných členov ZOJ, ktorí môžu zastupovať aj neprítomných členov na základe splnomocnenia. Podrobnosti upraví Rokovací poriadok.

(2) Mimoriadna Konferencia členov musí byť zvolaná, ak o to písomne požiada najmenej štvrtina všetkých členov ZOJ. K žiadosti o zvolanie mimoriadnej Konferencie členov treba pripojiť návrh programu, o ktorom má Konferencia členov rokovať. Konferencia sa v takomto prípade zvolá aj uskutoční najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti do sídla ZOJ; navrhnutý program po zvolaní nemožno zmeniť.

(3) Konferencia členov rokuje a rozhoduje

a/ o zániku ZOJ,

b/ o zmenách stanov,

c/ o správe o činnosti ZOJ,

d/ o hospodárení a činnosti revízneho výboru (revízora) a

e/ o výške členského príspevku.

(4) Konferencia členov tiež

a/ volí a odvoláva orgány uvedené v čl. 7 ods. 2 a 3 týchto stanov,

b/ priznáva a odníma status čestného člena ZOJ,

c/ schvaľuje vnútorné organizačné predpisy ZOJ.

Čl. 9

PREZÍDIUM

(1) Prezídium je najvyšším výkonným orgánom ZOJ. Koná a rozhoduje v mene ZOJ v čase medzi Konferenciami členov. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii členov.

(2) Členmi Prezídia sú prezident, viceprezident a traja ďalší členovia.

(3) O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Prezídia rozhoduje Konferencia členov. Podrobnosti upraví Rokovací poriadok.

Čl. 10

PREZIDENT

(1) Prezident zastupuje ZOJ navonok. Je oprávnený vykonávať v mene ZOJ všetky právne úkony; predtým si s výnimkou vecí, ktoré neznesú odklad, vyžiada súhlas ostatných členov Prezídia.

(2) Prezident zvoláva zasadnutia Prezídia podľa potreby. Zasadnutie však vždy zvolá a to neodkladne, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia Prezídia. Navrhuje tiež program rokovania.

(3) Prezident zabezpečuje aj informovanosť verejnosti o činnosti ZOJ prostredníctvom webovej stránky.

Čl. 11

VICEPREZIDENT

(1) Viceprezident plní úlohy, ktorými ho poveril prezident alebo Prezídium.

(2) Zastupuje prezidenta v celom rozsahu v čase, keď prezident nemôže vykonávať svoju funkciu.

Čl. 12

REVÍZOR

(1) Revízor vykonáva kontrolu hospodárenia ZOJ. Svoju činnosť vykonáva nezávisle od ostatných volených orgánov ZOJ, je však povinný vykonať kontrolu hospodárenia, ak ho o to požiada Prezídium.

(2) Konferencii členov predkladá Výročnú správu o hospodárení ZOJ.

Čl. 13

KONZULTAČNÁ RADA

Konzultačná rada napomáha plneniu cieľov ZOJ najmä tým, že sudcovskému stavu poskytuje a sprostredkúva názory a pohľady občianskej verejnosti na problémy pri výkone súdnictva a námety na ich riešenie.

Konzultačnú radu tvorí najmenej 5 členov, volených z osobností kultúrneho, akademického, verejného prostredia a občianskej spoločnosti.

Čl. 14

ZÁNIK FUNKCIE V ORGÁNOCH ZOJ

Funkcia v orgánoch ZOJ zaniká:

a/ uplynutím funkčného obdobia,

b/ vzdaním sa funkcie,

c/ odvolaním orgánom, ktorý člena zvolil,

d/ dňom vzniku členstva v inej organizácii sudcov,

e/ zánikom členstva v ZOJ.

Čl. 15

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

ZOJ finančne zabezpečuje svoju činnosť z členských a iných príspevkov svojich členov a z prostriedkov získaných na základe projektov slúžiacich na plnenie jeho cieľov.

Čl. 16

ZÁNIK ZOJ

ZOJ zaniká

a/ dobrovoľným rozpustením,

b/ z iných zákonom ustanovených dôvodov.

Čl. 17

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Podrobnosti o spôsobe volieb, rokovaní orgánov ZOJ, o jej organizačnej štruktúre a o financovaní ZOJ upravia vnútorné organizačné predpisy.

(2) Až do ustanovenia volených orgánov ZOJ spôsobom predpokladaným v čl. 8 ods. 4 písm. a/ týchto stanov plní ich úlohy Prípravný výbor.

(3) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie ZOJ.

V Šoporni 1. septembra 2011

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Statusové Stanovy ZOJ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri