Volebný poriadok ZOJ

Č l. 1

Ú č el volebného poriadku a volené orgány

(1) Účelom tohto volebného priadku je upraviť voľbu a odvolávanie volených orgánov občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“].

(2) Volenými orgánmi ZOJ sú:

a) Prezídium,

b) prezident,

c) viceprezident,

d) revízor a

e) konzultačná rada.

(3) Členmi Prezídia a volenými funkcionármi ZOJ sa môžu stať iba sudcovia, ktorí sú členmi ZOJ a s voľbou vyslovili súhlas. Členmi konzultačnej rady sa môžu stať len iné osoby než sudcovia, podmienkou voľby je taktiež vyslovenie súhlasu s ňou.

(4) Ak volebné obdobie orgánov uvedených v odseku 2 uplynie pred vykonaním novej voľby, takéto orgány zostávajú vo svojej funkciách a úlohy z nich vyplývajúce plnia až do novej voľby.

(5) Orgány uvedené v odseku 2 sú volené na tri roky, pričom tú istú funkciu možno

vykonávať najviac v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.

Č l. 2

Volebné orgány

(1) Za účelom vykonania voľby sa zriaďujú tieto volebné orgány:

a) volebná komisia a

b) mandátová komisia.

(2) Obe komisie majú po troch členoch. Členom komisie sa môže stať len ten člen ZOJ, ktorý nie je kandidátom do orgánu majúceho sa voľbou obsadiť.

(3) Členov komisií volí na návrh Prezídia Konferencia členov (ďalej tiež len „Konferencia“) jednoduchou väčšinou hlasov oprávnených voličov. Voľba sa uskutoční verejným hlasovaním o každom z členov jednotlivo, pokiaľ Konferencia nerozhodne, že sa o všetkých členoch bude hlasovať en bloc.

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila väčšina členov.

(5) Komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi svojich členov predsedu. Ak nedôjde k

dohode, určí sa predseda žrebom.

(6) Úlohou mandátovej komisie je zistiť počet členov, počet členov osobne sa zúčastňujúcich voľby a oprávnených voliť a počet platných odovzdaných splnomocnení na zastupovanie neprítomných členov podľa čl. 8 ods. 1 Stanov ZOJ a čl. I ods. 2 Rokovacieho poriadku. Správu o tom podá predseda mandátovej komisie najneskôr pred začiatkom samotnej voľby a zistené skutočnosti zaznamená do zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Zápisnicu odovzdajú Prezídiu, ktoré zabezpečí jej uschovanie.

(7) Úlohou volebnej komisie je zostaviť listinu kandidátov a overiť správnosť a úplnosť údajov v nej uvedených, pripraviť hlasovacie lístky, zabezpečiť správny priebeh volieb a sčítať hlasy odovzdané vo voľbách jednotlivým kandidátom. V prípadoch pochybností rozhoduje tiež s koneč-nou platnosťou o neplatnosti hlasovacieho lístka.

(8) Volebná komisia vypracuje o priebehu volieb a výsledkoch hlasovania zápisnicu, v ktorej uvedie počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov a počet hlasov, ktoré jednotliví kandidáti získali. Zápisnicu podpíšu všetci členovia volebnej komisie a spolu so všetkými odovzdanými hlasovacími lístkami ju odovzdajú v zalepenej obálke Prezídiu, ktoré zabezpečí ich uschovanie.

Č l. 3

Vo ľ ba prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia

(1) Kandidátov na voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia ZOJ môže navrhnúť každý člen ZOJ.

(2) Návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, dátum narodenia, miesto bydliska a miesto výkonu funkcie sudcu. Súčasťou návrhu musí byť aj písomné vyjadrenie kandidáta, že s voľbou do navrhnutej funkcie súhlasí a ak je kandidát členom inej sudcovskej organizácie i doklad preukazujúci ukončenie členstva nezlučiteľného s volenou funkciou v ZOJ (čl. 7 ods. 5 Stanov ZOJ), inak je návrh neplatný.

(3) Hlasovací lístok pre voľbu do každej z funkcií podľa odseku 1 sa vyhotoví spoločný pre všetkých kandidátov na príslušnú funkciu, v prípade kandidátov na členov Prezídia odlišných od prezidenta a viceprezidenta potom spoločný pre všetkých kandidátov uchádzajúcich sa o funkcie majúce sa takto obsadiť. Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením mena, priezviska a miesta výkonu funkcie sudcu.

(4) Pokiaľ sa voľba všetkých funkcií vykonáva súčasne, možno vyhotoviť aj spoločný hlasovací lístok; musí však z neho byť zrejmé, o ktorú z funkcii sa jednotliví kandidáti uchádzajú.

(5) Hlasovací lístok musí byť opatrený podpisom predsedu volebnej komisie.

(6) Prezídium zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vyhotovili v potrebnom množstve, umožňujúcom vykonanie voľby všetkým prítomným oprávneným voličom aj za neprítomných riadne zastúpených voličov.

Č l. 4

Spôsob vo ľ by

(1) Voľby prezidenta, viceprezidenta aj ďalších členov Prezídia sú tajné a uskutočnia sa vložením

hlasovacieho lístka do volebnej schránky.

(2) Každý člen ZOJ má jeden hlas. Hlasovať môže osobne alebo prostredníctvom iného splnomocneného člena.

(3) Každý osobne prítomný volič dostane najneskôr v deň konania voľby taký počet hlasovacích lístkov, ktorý sa rovná súčtu jeho hlasu a počtu ním odovzdaných splnomocnení na zastupovanie neprítomných členov.

(4) Ak volič vyberá z viacerých kandidátov, na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. Zvolený je ten z nich, ktorý získal najväčší počet hlasov. Neupravený hlasovací lístok alebo lístok, na ktorom je zakrúžkované poradové číslo viac než jedného kandidáta na príslušnú funkciu, je neplatný. To neplatí pri voľbe členov Prezídia odlišných od prezidenta a viceprezidenta, kde je hlasovací lístok neplatný vtedy, ak je neupravený alebo ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla väčšieho počtu kandidátov, než koľko uprázdnených miest členov Prezídia sa má voľbou obsadiť.

(5) Ak sa voľby zúčastňuje iba jeden kandidát, súhlas s jeho voľbou sa prejaví vložením hlasovacieho lístka bez jeho úpravy do volebnej urny. Taký kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov. Ak kandidát nezískal dostatočný počet hlasov, vykoná sa nová voľba, v ktorej je kandidát neúspešný v predchádzajúcej voľbe vylúčený. Voľba sa opakuje, kým niektorý kandidát nie je zvolený.

(6) Po skončení hlasovania predseda volebnej komisie pred ostatnými jej členmi otvorí volebnú schránku a po vylúčení neplatných hlasovacích lístkov zabezpečí sčítanie hlasov.

Č l. 5

Vo ľ ba revízora

(1) Kandidáta na voľbu revízora navrhuje Prezídium spravidla na základe podnetov a návrhov od členov ZOJ.

(2) Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním; ustanovenia čl. 4 tohto poriadku sa použijú primerane.

Č l. 6

Vo ľ ba členov konzultačnej rady

(1) Voľba členov konzultačnej rady sa vykonáva spôsobom ustanoveným týmto poriadkom pre voľbu členov Prezídia odlišných od prezidenta a viceprezidenta.

(2) Navrhnúť kandidátov na voľbu môže ktorýkoľvek člen ZOJ.

(3) Ak sa má voľbou doplniť konzultačná rada bez uprázdnenia funkcie ktoréhokoľvek jej člena, podmienkou pristúpenia k voľbe je rozhodnutie Konferencie o zvýšení počtu členov konzultačnej rady (čl. 10 ods. 1 Rokovacieho poriadku).

(4) Voľbu možno vykonať aj verejným hlasovaním a to o každom z členov konzultačnej rady jednotlivo, ak Konferencia nerozhodne o hlasovaní en bloc. O verejnosti voľby, ako aj o spôsobe hlasovania o kandidátoch rozhodne Konferencia taktiež verejným hlasovaním a to o každej takejto otázke samostatne. V takomto prípade sa výsledky všetkých hlasovaní uvedú len v zápisnici o rokovaní Konferencie.

Č l. 7

Odvolanie č lenov volených orgánov a funkcionárov ZOJ

(1) Návrh na odvolanie ktoréhokoľvek z členov volených orgánov a funkcionárov ZOJ môže podať každý člen ZOJ, skupina členov alebo Prezídium. Podmienkou pristúpenia k aktu odvolávania je jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou oprávnených voličov.

(2) Pri rozhodovaní o odvolaní sa postupuje primerane podľa ustanovení tohto volebného poriadku o voľbe. Návrh však musí obsahovať uvedenie mena, priezviska a funkcie člena (funkcionára) navrhnutého na odvolanie, hlasovací lístok možnosti hlasovania použitím formulácií „som za odvolanie“ a „som proti odvolaniu“ a na odvolanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov oprávnených voličov vyslovujúcich sa za túto možnosť.

Č l. 8

Závere č né ustanovenie

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť jeho schválením ustanovujúcou Konferenciou, konanou 15. októbra 2011 v Šoporni.

Šoporňa,.15. októbra 2011

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Statusové Volebný poriadok ZOJ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri