Čo má spoločné Kočnerova Threema s mlčiacou väčšinou sudcov a predsedami súdov

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Ľudovít Bradáč| Ľudovít Bradáč | autor je emeritný sudca | V Banskej Bystrici 20.02. 2020 |

Ľudovít Bradáč, zdroj: ZOJ

Kal z Threemy na právne prostredie Slovenskej republiky a hlavne na justičné pomery sa už tak trochu usadil, ale zatiaľ nikto nevie koľko vedier špiny nás ešte čaká. Dá sa veriť tomu, že ide iba o neštandardné vybočenie jednotlivcov, ale inak je systém v poriadku? Že „ústredná“ Threema nemá svoje lokálne threemičky? V rôznych analýzach a návrhoch riešení súčasného stavu justície iba sporadicky zaznieva niečo ako deficit eticko-morálnych aspektov tohto problému. Vyslovené i navrhované opatrenia, či už legislatívneho, personálneho alebo administratívneho charakteru vyzerajú dobre a určite majú svoje opodstatnenie. Ide však o klasické metódy a ako každá klasika chce svoj čas na dozretie. Obávam sa, že tento luxus času nemáme.

Skúsim sa na problém pozrieť inak. Veľa sa hovorí o tzv. mlčiacej väčšine sudcov. Niekto si s týmto pojmom spája masu, ktorá je brzdou v rozvoji právneho štátu. Iný zas v nej vidí silný potenciál očisty. Ktorá z týchto dvoch variant je pravdepodobnejšia? Vychádzajme teoreticky z premisy, že zhruba 10 % sudcov je skutočne nositeľom hodnôt, ktoré sa nebojí prezentovať navonok. Ďalších zhruba 10 % sudcov môže predstavovať skupinu, klan, ktorý pôsobí v rámci threemových väzieb. Zostáva nám 80 %-tná  tzv. mlčiaca väčšina. Vo svojej práci som poznal protagonistov všetkých troch táborov a môžem povedať,  že niekedy sú ťažko rozpoznateľní, a často sa na osi času a rôznych premenných prelínajú. Z hľadiska morálno-etických štandardov ma nateraz protagonisti 10 %-tných skupín nezaujímajú. U nich je to jasné. Otázkou je, akými štandardami, princípmi a motiváciami sa riadi mlčiaca väčšina sudcov. A tu treba veľmi opatrne postupovať a citlivo hodnotiť.

Vo všeobecnosti sa hovorí, že sudcovia sú a majú byť prirodzene zdržanliví, verejne sa neangažujúci, lebo na tejto výbave stojí základ nezávislosti ich sudcovskej funkcie. Tiež sa poukazuje na skutočnosť, že sudcovské prostredie je prirodzene konzervatívnejšie, lebo ho formuje istá zotrvačnosť nábehu aplikácie práva. V zásade správne úsudky, len čo s tým, keď sa vnútorné i vonkajšie prostredie justície začne prudko vychyľovať od normálu právneho štátu a tzv. prirodzená sudcovská zdržanlivosť a konzervatívnosť prestávajú pôsobiť ako to dejinné kyvadlo, ktoré by malo nenormálnosť preklopiť do normálnosti? Čo potom, keď justícia prestane pôsobiť ako korelatív vyváženého a spravodlivého právneho prostredia, ktoré je základným predpokladom zdravej demokratickej spoločnosti a právneho štátu?

Dôvody prečo mlčiaca väčšina sudcov existuje sú rôzne. Spočívajú v tých vznešenejších argumentoch, ako zdržanlivosť a konzervatívnosť, ale často i v tých prízemnejších, o ktorých sa otvorene nehovorí. Mlčiacu väčšinu som si pracovne zaradil pod pojem neutralita. Neutralita ako stav nestrannosti a neprikláňania sa ani na jednu stranu, je sudcom vlastná. Avšak neutralita ako plášť straty hodnôt je skôr oportunizmom, ktorý relativizuje všetko navôkol a prestáva sa rozoznávať čo je správne, čo nesprávne. Hodnoty sa nám rozrieďujú v pseudoargumentoch o mnohovýznamovosti javov a výsledkom je totálne pokrivené prostredie. Nevieme sa vyjadriť k bezdôvodne prenasledovaným sudcom, stráca sa ochota k protestu voči evidentným porušeniam pravidiel pri výberových konaniach, neodôvodnených odmenách a samoodmenách, o protežovaní „našich“ ľudí, rodinkárstve a pod. . Aj dejiny nám ukázali, že cnostná neutralita viackrát zlyhala z mravného hľadiska. Napríklad keď príkladné Švajčiarsko dlho spravovalo účty a sejfy nacistickým zločincom i medzinárodným gaunerom. I chladné a neutrálne Švédsko predávalo nacistickému Nemecku vzácnu železnú rudu, hoci muselo vedieť komu a načo bude slúžiť. Zrejme šlo iba o čistý biznis a nehľadelo sa na morálny rozmer obchodu a na jeho dôsledky. Dá sa vyvodiť, že i v našom súdnom prostredí ide o akýsi druh biznisu? V určitom slova zmysle áno!

Ak sudca nezapadá do existujúcej formy „spolupráce a vzťahov“ v súdnictve spôsobuje si problémy. Úprimne, kto z nás má rád problémy? Kto vedome a priamo riskuje, že v rámci organizácie a rozvrhu práce bude mať čudný nápad vecí, že zostatky po odchádzajúcich alebo dlhodobo chorých kolegoch prischnú väčšinou jemu, že môže byť prehadzovaný z agendy do agendy, že pri stovkách spisov v jeho regáloch stačí jeden na to, aby ho „dôsledný“ predseda súdu hnal na disciplinárku.... a pod.. Tých možností znepríjemniť mu život je veľa. A čuduj sa svete, jeho kolegovi sa nikdy nič podobného nestalo a ani mu niečo podobné nehrozí. Teda narúšanie „spolupráce“ je viac menej istota aktivácie protiopatrení. Nevyjadrovať sa, latentný i otvorený odpor k médiám, absencia kritického myslenia i postoja sú zaručenou vstupenkou do stavu beztiaže, do zóny relatívneho kľudu a chladivého tieňa.

Súhlasím, že nemôžeme chcieť od 80 % sudcov, aby boli angažovaní, aby svoje morálne hodnoty vždy transformovali do viditeľných postojov, a preto vlastne nevieme aká časť tejto masy vnútorne inklinuje k jednej alebo druhej 10 %-tnej skupine. Osobne som presvedčený, že väčšina k tej prvej (angažovanej) skupine. Možno jej len chýba trochu viac odvahy sa odkryť, resp. zapojiť, lebo si ohrozia ten relatívny kľud. Druhej, tej menšej časti, tiež chýba odvaha, ale odvaha verejne sa priznať a pridať k morálne zdevastovanejšej 10 %-tnej skupine. Ľahšie je tváriť sa, že ja som nič nevidel, nič nepočul, a ja vlastne nič neviem. Platí však, že tí, ktorí vedieť chceli, tak vedeli; a tí, ktorí nevedeli, sú tí, ktorí vedieť nechceli!

Z čoho teda vyplýva, že značná časť sudcov žije vo svojich bublinách? Tých príčin je viac, ale jedna je podľa mňa určujúca. Je to celková atmosféra. Jej výslednicou je, ako sa nám v systéme vrstvia jednotlivé skupiny sudcov, aký pomer existuje medzi angažovanými a neutrálnymi, koľko je tých tretích, a ako sa preskupujú.  Atmosféra v systéme, atmosféra na konkrétnom súde, pracovisku, nie je niečo čo vzniká z ničoho. Niečo a niekto ju vytvára a ovplyvňuje. Je to ten, kto má moc a oprávnenia. Ide len o to, či túto moc využíva pre verejné dobro, alebo zneužíva pre svoje výhody, výhody svojich ľudí, prípadne svojich „mecenášov“. Ak platí to prvé, robí sa dobre a jednotlivec, pracovisko i systém sú v normále. Ak platí to druhé, narastá frustrácia, hnev, a hlavne strach, a vzniká živná pôda pre pacifikáciu a neutralizáciu osadenstva. Časť sa neutralizuje zo vzdoru, drží si však svoju hodnotovú výbavu, ale chce žiť v relatívne kľudných podmienkach a preto navonok zostáva lojálna. Časť z prirodzenej i keď zastretej inklinácii k paberkovaniu na systéme rozdeľuj a panuj, sa pridá. A tak nám vzniká mlčiaca väčšina.

Odkliať túto mlčiacu väčšinu nebude možné iba novými zákonmi, bezzubými úpravami existujúcich predpisov, či falošnými apelmi na očistu prostredia od nehodných jednotlivcov. V prvom rade bude nutné podniknúť kroky na zmenu atmosféry.

Som si istý, že sa musí začať od predsedov súdov na každom stupni, od hora až nadol. Nevolám po „sekerníckej“ plošnej výmene, nech mi to bývalí kolegovia prepáčia, ale  volám po zásadnej zmene predpokladov a predispozícií adeptov na tieto funkcie, a to existujúcich a aj budúcich.  Išlo by o také predpoklady, ktoré by nad akúkoľvek pochybnosť osvedčili, že dotyčný vo funkcii predsedu súdu nie je a nemôže byť vydierateľný, a že jeho majetkové pomery zodpovedajú jeho príjmom.  Bola by to  obdoba ústavným súdom zrušených tzv. bezpečnostných previerok sudcov. Kým sa však tento stavovsko-lojálny verdikt podarí prelomiť, je nutné nové previerky vztiahnuť iba na funkcie v štátnej správe súdov. Otázkou je, či nie aj na vrcholové funkcie v súdnej rade, ako vrcholovom orgáne sudcovskej samosprávy? Dôležitosť a nutnosť tohto kroku je vo svetle Threemy evidentná. Potvrdilo sa, že v pavučinách biznisových vzťahov sa zachytávajú i funkcionári súdov a cez svoju moc ovplyvňujú jedincov z mlčiacej väčšiny. Inými slovami, skorumpovaní predstavitelia nezávislej tretej moci v štáte vydierajú vydierateľných alebo inak slabých sudcov. Toto však už nie je iba problém  jednotlivcov, ale problém systému, pretože systém toleruje existenciu prevodových pák, ktorými politické a mafiánske figúrky špinia prostredie tretej moci!

Prijať úpravu na skutočne transparentné a odpolitizované výberové konanie funkcionárov súdov previerkami očistených od bezpečnostných i korupčných rizík, je nesporne tou najrýchlejšou a najjednoduchšou cestou k prvému kroku očisty justície. Potom môžu nasledovať ďalšie kroky, o ktorých čítam vo volebných programoch politických strán alebo počúvam v diskusiách. Predíde sa tak fraškám, akými sú výberové konania a vymenovávanie aktuálne uvoľnených miest predsedov súdov. Veď ako inak označiť realitu, že advokát v roli ministra spravodlivosti si vyberie 17 nových predsedov súdov a o mesiac bude chodiť na ich súdy zastupovať svojich klientov. A iný advokát, bývalý minister spravodlivosti, prijme do stavu advokácie bývalého predsedu súdu, ktorý pod tlakom verejnej mienky sa  „vzdal - nevzdal“ svojej funkcie.....

Verím, že sudcovia, predsedovia súdov, terajší i budúci, pochopia, že takáto vízia očisty prinesie prospech i pre nich. Z pohľadu sudcu, ktorý si zachováva svoju mravnú i etickú výbavu, bude jeho predseda, ktorý sa nebál prejsť očistcom previerok, dôveryhodným a zodpovedným predstaviteľom jeho súdu, a sudca pokojne bez výčitiek svedomia môže zostať v mlčiacej väčšine. Tí druhí zistia, že vznikla hrádza voči podprahovým spôsobom, a že veľa riskujú ak by v nich pokračovali. Skrátka evolúcia môže začať.

Na záver jedno prirovnanie. Moja dávna a milá kolegyňa sa vyjadrila, že tento spôsob by spôsobil efekt „kade vietor tade plášť!“. Som za, ale s tým, že ak sa plášť otočí v smere správneho vetra, tak je to len dobre.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážený p. Bradáč, Vaše úvahy sú pekné ale ustanovenie § 2 a § 30 zákona č.385/2000 Z.z jasne uvádza, čo je sudca povinný dodržiavať!! To, že sudcovia majú strach prehovoriť o nekalých praktikách svojich kolegov ich neoprávňuje nedodržiavať Ústavu SR a zákony SR!!!!!!!!

  Podľa môjho názoru, všetci takýto sudcovia sa rátajú do Vami spomínaných 80% threemových väzieb. Do tejto skupiny môžem z istotou prirovnať aj prokurátorov GPSR a prokurátorov Košických prokurátorov česť výnimkám.

  Napr. čl. zo dňa 03.08.2016 od JUDr. Petra Šamka,, Obvinenie prokurátora pre skutok, ktorý nie je trestným činom“ ( JUDr. Vasiľa Špirku) vypovedá čo za skorumpovaných klientelizmom prokurátorov pracujú na GPSR na čele s JURISTUTOM Čižnárom GPSR, ktorý podporuje tuto skorumpovanú klientelizmom skupinu !!

  Posúďte sám či sa prokurátor JUDr. Milan Filičko liší od sudcov, ktorí sú spomínaní v Kočnerovej Threeme!

  Dňa 06.09.2016 som na podal tr.oznámenie na JUDr. Ivetu Dreisigovú tr.podanie, pričom som doložil usvedčujúce dôkazy, ktoré boli zamietnuté pod koberec. Je treba pripomenúť, že Iveta Dreisigová je manželka JUDr. Pavla Dreisiga, ktorý je Ústavným poradcom, preto sa JUDr. Filíčko, ml. snaží túto kauzu pozametať pod koberec!!

  Dňa 12.01.2020 som na JUDr. Milana Filíčka podal tr.oznámenie k rukám GPSR JURISTUTOVI Čižnárovi, ktorý miesto toho aby postupoval podľa ustanoveniu § 196 ods.1 Tr. poriadku, poslal moje tr.oznámenie na JUDr. Filíčka priamo do rúk JUDr. Filíčkovi, ktorý mi osobne odpísal, čím zasa porušil zákon, pretože podľa zákona tr. oznámennie na prokurátora má riešiť špeciálny prokurátor alebo jeho nadriadený prokurátor!!!

  Tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor Krajskej prokuratúry Košice JUDr. Milan Filíčko, ml. mi na moje trestné oznámenie na jeho osobu odpísal toto :


  4 Kn 225/19/8800-6 zo dňa 28.02.2020

  Podanie

  V označenej veci bolo na tunajšiu prokuratúru doručené Vaše podanie z 12.01.2020, ktorým namietate postup vo veci vedenej pod vyššie uvedenou spisovnou značkou. Vaše podanie obsahuje vulgárne výrazy a hrubo neslušné vyjadrenia, pričom po obsahovej stránke neobsahuje žiadne relevantné skutočnosti. Z uvedených dôvodov toto podanie vybavované nebude.


  C a p c a r a  O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  12.01.2020

  JUDr.Jaromír Čižnár
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Vec

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa
  § 326 ods.2 písm. c) Tr. zákona, § 339 ods.1) Tr. zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm. b, c ,d) Tr. zákona, porušenie § 5 zákona č. 153/2001o prokuratúre, porušenie § 2 ods. 5) zákona č. 301/2005 Z.z,Tr.poriadok, korupcia klientelizmom na JUDr. Milan Filičko ml, prokurátor Kraj. prokuratúry Košice.

  Dovolím si tvrdiť, že prokurátor JUDr. Filičko svojím opakovaným ako papagaj výrokom,, Podľa § 31 ods.5 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre......“je jeho právnickou burinou, ktorú rád pestuje ako prokurátor , ktorému ,, nešla matematika, preto išiel na právo“ pritom tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr. Filičko ml., ktorého rodina sú rodinnými priateľmi manželov Dreisigových čo  v prípade mojej veci je konflikt záujmov tohto skorumpovaného klientelizmom prokurátora JUDr.Filička ml, ktorý ignoruje dole opísané ustanovenia paragrafových znení zákona č.301/2005 Z.z!

  Zákon č. 301/2005 Z.z
  § 1 ustanovuje ,, Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb“

  2
  § 2 ods.5 ustanovuje ,, (5) Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.
  Neznalosť zákonov tohto klientelizmom skorumpovaného prokurátora JUDr. Filička ma neprekvapuje, pretože prešľapy, ktoré sú u jeho osoby časté, mu vybaví jeho mamička a otecko!

  Dňa 22.11.2019 som poslal formou elektronického podania Tr.oznámenie na JUDr. Milana Filička m.l. prokurátora Krajskej prokuratúry Košice na GPSR k rukám GPSR Juristuta JUDr. Čižnára.
  Dňa 09.01.2020 mi bolo doručené Podanie č. 4Kn 225/198800-4 zo dňa 23.12.2019, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom JUDr.Filíčko ml. odpisuje jeho právnickou burinou ,, podľa § 31 ods.5 zákona č.153/2001 Z.z“ miesto toho aby mi odôvodnil ako si JUDr. Iveta Dreisigová dovolila opisovať v korespondencii, ktorú rozposlala na viaceré inštitúcie moje osobné údaje, čím porušila zákon o osobných údajoch mojej osoby!

  JUDr. Filíčko ml. mi toto tr. oznámenie bez relevantného vysvetlenia neustále zamieta.
  Niekoľkokrát som Vás Juristut JUDr. Čižnár upozorňoval na to, že rodinný klan prokurátorov Filíčkovcov sú rodinnými priateľmi manželov Dreisigových, neodobral ste mu tento prípad, ako som Vás niekoľkokrát žiadal, čo svedčí o Vašej klientelizmom skorumpovanej osobe a tendenciu podporovať v porušovaní zákonov SR a solidarite k týmto súkmeňovcom prokurátorom!
  Prokurátor JUDr.Filíčko je rakovina v tomto odbore!
  Prokurátor JUDr.Filíčko je garantom nezákonnosti ( kto mu to pridelil?) aj vo veci Tr. podania mojou osobou na manželov Dreisigových pre krivé obvinenie, krivá výpoveď pod prísahou. V tejto veci mi skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Filíčko vehementne zamieta toto

  3
  tr.oznámenie bez právneho opodstatnenia len svojím papagajským výrokom,, podľa § 31 ods5 blabla!
  Jeho matke JUDr.Filíčkovej pridelili tr.oznámenie podané mojou osobou na Ivetu Dreisigovú pre trestný čin podľa § 374 ods.1 písm a)Tr.zákona, ktoré mi skorumpovaná klientelizmom JUDr. Filičková odmieta tým istým spôsobom ako jej syn JUDr.Filíčko. Zrejme majú spoločný záujem ochrániť manželov Dtreisigových pred potrestaním!!
  Pre Vás Juristut Čižnár nie je divné ( nie je), že rodinný klan prokurátorov Filíčkovcov majú oba tr.prípady manželov Dreisigových???

  Vaša prítomnosť na GPSR Juristut Čižnár je už neúnosná!
  Vaša osoba nie je schopná rozlišovať pravdu od klamstva, ktoré produkujú podaktorí prokurátori, ktorých som 100x spomenul v mojich listoch poslaných len k Vaším rukám!
  Kvôli Vašej osobe nie je v tomto štáte vymožiteľnosť práva a preto až Vám skončí post GPSR dúfam, že budete za svoje skutky novozvoleným GPSR právne stíhaný. Padni komu padni!
  Dňa 06.10.2016 som na OR PZ Košice-okolie podal na JUDr. Ivetu Dreisigovú Tr. oznámenie vo veci :

  Podávam trestné oznámenie podľa § 377 ods.1), § 373 ods. 1. písm. b) Tr.zákona v súbehu porušenia § 11, § 12 ods.1) § 13 ods.1) Obč.zákona č
  4
  40/1964 Zb. na JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39/044 31 Družstevná pri Hornáde.
  Zároveň si uplatňujem podľa § 13 ods.2), ods.3), § 16, Obč.zák.č. 40/1964 Zb, § 46 ods. 1) zákona č.301/2005 Z.z. odškodnenie mojej osoby Ivetou Dreisigovou vo výške 30 000 eur.
  V tr. oznámení som uviedol relevantné dôvody a priložil som k Tr. stíhaniu kópiu listu zo dňa 11.08.2016, ktorý bol adresovaný Okr. Úradu Košice-okolie, Pozemkový a lesný odbor, JUDr. Márii Sopkovej, Hroncova 13 041 70 Košice, v ktorom okrem iného píše, že kópie listu posiela :
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Okresná prokuratúra Košice
  Okresná prokuratúra Košice-okolie

  Obec malá Lodina

  V liste zo dňa 11.08.2016 ma krivo obvinila s krádeže 12 000 Sk ako tržbu z predaja vína a ďalekohľadu Jurajovi Barczimu.
  Toto jej krivé obvinenie vyvrátil Juraj Barczi dňa 12.12.2016 na hlavnom pojednávaní v prítomností samosudcu Okresného súdu Košice-okolie JUDr. Petra Ména keď uviedol, že nikdy nepovedal Ivete Dreisigovej, že som mu ukradol 12 000 Sk a ďalekohľad a množstvo iných detailov o mojej osobe, ktoré sú mojím osobným vlastníctvom.
  Iveta Dreisigová ich podrobne popísala a poslala horeuvedeným inštitúciám, čím spáchala trestný čin podľa § 377 ods.1), § 373 ods. 1. písm. b) Tr.zákona v súbehu porušenia § 11, § 12 ods.1) § 13 ods.1) Obč. zákona č 40/1964 Zb. na mojej osobe.

  5
  Dňa 21.11.2019 mi bol doručený list,, Podanie“ č.4 Kn 225/19/8800-2 zo dňa 12.112019, v ktorom sa JUDr. Milan Filičko ml. správa ako nadľud, ktorý zneužíva postavenie verejného činiteľa, pričom je hlúpy a neznalý zákona!!
  Tento hlúpy ,klientelizmom skorumpovaný prokurátor sa nezmohol na nič len odcitovať ustanovenie § 31 ods.5 zákona č. 153/2001 Z.z o prokuratúre!!

  Tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor neakceptoval osobnostné práva fyzickej osoby, ktorú upravuje  druhá hlava Ústavy SR . Doporučujem skorumpovanému klientelizmom a rodinnému priateľovi manželov Dreisigových prokurátorovi Filičkovi ml. aby sa to naučil na spamäť a pred spaním si to opakoval do bezvedomia, pretože jeho arbitrárne rozhodovanie je za ústavnosťou a zákonmi SR!!!!!!

  Ochrana osobných údajov je zaručená Ústavnou úpravou v článku 19 ods.3 a pozostáva z troch častí, ktorým sú jednak „práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, práva na ochranu pred neoprávneným zverejňovaní, a aj práva na ochranu pred iným zneužívaním osobných údajov.“


  R 53/2010: Preukazovanie závažnosti ujmy spôsobnej fyzickej osobe do práv na jej súkromie. V prípade zásahu do práva na súkromie nie je zníženie dôstojnosti alebo vážnosti v spoločnosti v značnej miere jedinou relevantnou formou závažnosti ujmy spôsobenej fyzickej osobe na chránených právach. Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou
  povinnosťou dotknutej osoby preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v spoločnosti. (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2010 sp. zn.: 3 Cdo 137/2008)

  Osobnostné právo fyzickej osoby upravuje v druhej hlave Ústava Slovenskej republiky a vo všeobecnosti občiansky zákonník. Jeho funkciou je zabezpečiť ochranu osobnosti, jej individuálnej integrity, dôstojnej existencie a jej slobodného rozvoja.
  6
  Právna úprava ochrany osobnosti obsahuje zákaz, akéhokoľvek zásahu, ktorý by mohol spôsobiť porušenie alebo ohrozenie práv. Nevyžaduje sa vyvolanie následkov, postačujúci je zásah, ktorý je spôsobilý toto ohrozenie vyvolať. Ochrana osobnosti je zabezpečená zákonom v plnom rozsahu, aj vtedy keď ide o čiastkové osobnostné zložky fyzickej osoby: občianskej cti, mena, fyzickej integrity, prejavov osobnej povahy a pod. V občianskom práve je zásada, že pri porušení čo i len jednej stránky osobnosti človeka je ohrozením, v resp. porušením osobnosti ako celku. Všeobecné osobnostné práva, patria bez rozdielu každej fyzickej osobe bez toho, aby boli potrebné nejaké ďalšie potrebné skutočnosti k vzniku tohto práva.
  Osobnostné právo fyzickej osoby upravuje v druhej hlave Ústava Slovenskej republiky a vo všeobecnosti občiansky zákonník. Jeho funkciou je zabezpečiť ochranu osobnosti, jej individuálnej integrity, dôstojnej existencie a jej slobodného rozvoja
  Právna úprava ochrany osobnosti obsahuje zákaz, akéhokoľvek zásahu, ktorý by mohol spôsobiť porušenie alebo ohrozenie práv. Nevyžaduje sa vyvolanie následkov, postačujúci je zásah, ktorý je spôsobilý toto ohrozenie vyvolať. Ochrana osobnosti je zabezpečená zákonom v plnom rozsahu, aj vtedy keď ide o čiastkové osobnostné zložky fyzickej osoby: občianskej cti, mena, fyzickej integrity,

  prejavov osobnej povahy a pod. V občianskom práve je zásada, že pri porušení čo i len jednej stránky osobnosti človeka je ohrozením, v resp. porušením osobnosti ako celku. Všeobecné osobnostné práva, patria bez rozdielu každej fyzickej osobe bez toho, aby boli potrebné nejaké ďalšie potrebné skutočnosti k vzniku tohto práva.

  Žiadam aby vyjadrenie prokurátora Krajskej prokuratúry Košice JUDr.Filíčka ml. č.4 Kn225/19/8800-2 zo dňa 12.11.2019 bolo zamietnuté ako zmätočné a protiprávne.
  Žiadam aby prokurátor JUDr. Milan Filičko ml. niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených § ustanovení.
  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie voči Ivete Dreisigovej tak ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 06.10.2016.
  S pozdravom
  Žiadam aby podanie 4 Kn 225/19/8800-4 zo dňa 23.12.2019 bolo odmietnuté ako nerelevantné, chaotické a bezprávne.
  Žiadam aby JUDr. Filíčko ml. niesol trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedený ustanovení zákonov SR.
  Žiadam aby vec tr.podania na JUDr.Ivetu Dreisigovú bola odobraná skorumpovanému klientelizmom JUDr.Filíčkovi ml. a pridelená inému prokurátorovi a aby sa začalo tr. stíhanie Ivety Dreisigovej tak ako je to uvedené v tr. oznámení zo dňa 06.10.2016.
  S pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy Čo má spoločné Kočnerova Threema s mlčiacou väčšinou sudcov a predsedami súdov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri