Stanovisko ZOJ k zámeru vytvorenia Mestského súdu v Bratislave

Na základe žiadosti pléna sudcov Okresného súdu Bratislava II o zaujatie stanoviska združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ k zámeru ministerky spravodlivosti SR vytvoriť Mestský súd v Bratislave ako jediný súd prvej inštancie pre obvod hlavného mesta SR Bratislavy, uvádzame nasledovné:

Zámer po jeho zverejnení bol doposiaľ zo strany ministerky spravodlivosti konzultovaný len na úrovni predsedov dotknutých bratislavských  súdov a medializovali sa v zásade len jeho možné pozitívne dopady. Konkrétne:  1. zefektívnenie a zrýchlenie súdneho konania (všetky spory sa budú riešiť na jednom súde a rovnaký druh sporov nebude rozhodovať na území mesta 5 súdov); 2. umožnenie lepšej špecializácie sudcov v hlavných súdnych agendách vzhľadom na podstatne vyšší počet sudcov v jednotlivých grémiách; 3. lepšie sa bude právne zjednocovať rozhodovanie sudcov, keďže v hlavných agendách budú všetci v jednom grémiu; 4. v rámci  strednodobého časového horizontu dôjde k úsporám v oblasti riadenia súdov vzhľadom na nižší počet funkcionárov správy na jednom súde.

So sudcovskou samosprávou a ani s príslušnými plénami sudcov zámer doposiaľ nebol konzultovaný. Sudcovia Okresných súdov Bratislava II., IV. a V. vypracovali vlastnú jednotnú predbežnú analýzu možných dopadov pri realizácii tohto zámeru a samostatnú analýzu vypracoval aj podpredseda Krajského súdu v Bratislave JUDr. Boris Tóth. Ich závery sa v zásade zhodujú a vyplývajú z nich argumenty, ktoré minimálne vážne spochybňujú, že uvedený zámer môže naplniť sledované ciele. Konkrétne ide o tieto najdôležitejšie argumenty:

  1. Pri tom istom počte sudcov a rovnakom nápade nových súdnych sporov nemôže dôjsť k zrýchleniu súdneho konania. Z analýz ministerstva v zámere vyplýva, že na jedného  bratislavského sudcu pripadá až 172 % nápadu nových vecí a až 212 % nevybavených vecí v porovnaní s celoslovenským priemerom.  Pre reálne zabezpečenie efektivity súdenia je preto nanajvýš akútne, aby Bratislava konečne dostala primeraný počet sudcov (a s tým spojenej  administratívy), čo sa ich spojením do jedného súdu nijako nevyrieši. Jeden „megasúd“ bude navyše v nesúlade s režimom obvodov ostatných súdov, prokuratúry, polície a správnych orgánov,
  2. Vzhľadom na veľkosť bratislavských okresných súdov sú aj za terajšieho stavu   vytvorené podmienky na špecializáciu sudcov na rozdiel od mnohých iných oveľa menších okresných súdov v rámci SR, ktoré sa z tohto pohľadu neriešia. Pri variante zámeru ako 4 špecializovaných súdov podľa hlavných agend by sa vytvorila anomália, keď napríklad trestný súd by mal len 13 sudcov a občianskoprávny až 81,
  3. Aj vo vzťahu k zjednoteniu rozhodovania sudcov zámer nemá význam, pretože  rozdielna rozhodovacia prax je aj medzi sudcami na tom istom súde (viď. odvolacie súdy alebo najvyšší súd) a koncentrácia sudcov v tej istej budove, resp. grémiu na to nemá dopad,
  4. Úspory v rámci správy súdov sú úplne zanedbateľné popri nutných veľkých finančných nákladoch spojených so získaním vhodnej budovy (resp. budov) a so sťahovaním súdov. Až 4 z 5 bratislavských súdov pritom majú vhodné súdne budovy vo vlastníctve štátu, ktoré si nevyžadujú rekonštrukciu. Okresný súd Bratislava I má už niekoľko rokov zakúpenú súdnu budovu a je nepochopiteľné, prečo štát nevie nájsť peniaze na jej rekonštrukciu, keď by vedel nájsť peniaze na zriadenie jedného  supersúdu. Ak by sa zámer mal riešiť prenájmom budovy od súkromných vlastníkov, naráža to na problém nezávislosti súdov a neistoty v trvaní nájomného vzťahu, resp. jeho podmienok. Navyše po predaji súčasných vhodných súdnych budov by nastal nezvratný stav.

 

Podľa názoru ZOJ prezentovaný zámer by bol veľmi vážnym zásahom do sústavy súdov v hlavnom meste, ktorý by v horizonte niekoľkých rokov tieto súdy ešte viac destabilizoval a s neistým výsledkom. Vyžaduje si  preto veľmi serióznu  odbornú analýzu jeho dopadov zo všetkých naznačených hľadísk, širokú diskusiu a zváženie  všetkých argumentov dotknutých súdov tak, aby sudcovia a zamestnanci súdov  dostali presvedčivé argumenty, že realizáciou zámeru sa zlepšia ich podmienky pre výkon súdnictva a tým aj prístup občanov k súdnej ochrane na území hlavného mesta.

 

V Bratislave 14. mája 2017

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Stanovisko ZOJ k zámeru vytvorenia Mestského súdu v Bratislave

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri