Správa z výročného zhromaždenia Soudcovské unie ČR dňa 6. – 7.10.2017 v Ostrave

Hlavným bodom programu bola voľba nového prezidenta únie a členov Celorepublikovej rady. Kandidátmi na funkciu prezidenta bola doterajšia prezidentka Daniela Zemanová a podpredseda Najvyššieho súdu ČR Roman Fiala. Voľby s jednoznačnou prevahou hlasov vyhrala Daniela Zemanová. V rámci predvolebných príspevkov rezonovali názory, či nie je v konflikte záujmov výkon prezidenta stavovskej organizácie sudcov a funkcionára správy súdov. Názory boli aj na najvyššej úrovni pozvaných hostí diametrálne odlišné.

V rámci pracovného programu boli jednou z tém kritériá kariérneho postupu sudcov a stav tzv. „vyhorenosti sudcov“. Zhromaždenie rozhodlo, že táto téma bude predmetom samostatnej odbornej konferencie vzhľadom na jej závažnosť.

Zhromaždenie v záverečnom uznesení označilo ako neúnosný pretrvávajúci stav nedostatočného odmeňovania súdnej administratívy a odborného personálu, ktorý zostáva pod priemerom platov vo verejnej sfére. Vedie to k nedostatku kvalitného a stabilného personálu a tým je dlhodobo ohrozený riadny výkon súdnictva.

Za Slovensko sa zhromaždenia zúčastnili JUDr. Anton Jaček, ako čestný člen únie; Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR a JUDr. Katarína Javorčíková, prezidentka združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.

Z diskusného príspevku prezidentky združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“:

Konštatovala, že ide o jubilejnú účasť po piatich rokoch od prvej účasti zástupcu ZOJ na výročnej konferencii SU, a súčasne jej rozlúčkové vystúpenie, pretože končí jej druhé volebné obdobie vo funkcii prezidentky ZOJ.

Zdôraznila, že od počiatku založenia ZOJ ako stavovskej organizácie v roku 2011 existovala  so sudcami z Českej republiky aktívna spolupráca. Medzi najvýznamnejšie spoločné podujatia patrili:

2011 - medzinárodná konferencia krajín V4, pod záštitou a za osobnej účasti premiérky Ivety Radičovej  "Súdnické reformy - minulosť a budúcnosť". Z nej vzišla tzv. Bratislavská výzva.

 

2012 - verejná diskusia za účasti ministra spravodlivosti SR Tomáša Boreca "Sudcovia o sudcoch", pri príležitosti 1. výročia úmrtia Juraja Majchráka, kde aktívne diskutoval čestný prezident únie Jan Vyklický,

 

2013 - verejná diskusia "Odkiaľ kam slovenská a česká justícia", za účasti predsedníčky NS ČR Ivy Brožovej a vrchnej štátnej zástupkyne Lenky Bradáčovej,

 

2014 - Konferencia „Spoločne za efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo“ pod záštitou a za osobnej účasti prezidenta Andreja Kisku, ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, poslancov NR SR, a ďalších významných hostí, ktorú vynikajúcu moderoval český sudca Jan Passer a za Českú republiku sa jej zúčastnili sudca Ústavného súdu ČR Tomáš Lichovník, prezidentka SU ČR Daniela Zemanová, a čestný prezident SU ČR Jan Vyklický,

 

2016 - verejná diskusia pod záštitou prezidenta Andreja Kisku "Občania verzus Justícia" za účasti ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej,  predsedu NSS ČR Josefa Baxu,  sudcu ÚS ČR Tomáša Lichovníka a prezidentky SU ČR Daniely  Zemanovej.

 

V súčasnosti stojí ZOJ na rázcestí – združenie alebo nezávislá iniciatíva. Na neformálnom stretnutí na túto tému 30.9.2017 sa účastníci zhodli na tom, že ZOJ vo vývoji slovenského súdnictva zohrala veľmi významnú úlohu pri ochrane sudcov v období tzv. harabinizácie súdnictva a na jej postupnej deštrukcii. Na to, aby členovia naďalej pokračovali v zameraní na otvorenú, transparentnú a dôveryhodnú justíciu, nie je nevyhnutné zotrvávať na právnej forme združenia. Ako názorová skupina sa členovia sformovali v roku 2009 a združenie formálne založili v novembri 2011 hlavne z toho dôvodu, aby mohli participovať alebo sami realizovať projekty financované mimovládnymi organizáciami, veľvyslanectvami alebo zahraničnými sudcovskými organizáciami. Vďaka nim sa následne zorganizovali aj podujatia, ktoré boli oboznámené, ale aj celý rad ďalších. Napríklad tréningy sudcov na komunikáciu a argumentáciu v roku 2012 a 2013; priebežné verejné diskusie s občanmi a sudcami v hlavnom meste a regiónoch; v roku 2015 v rámci projektu "Za otvorené súdnictvo" zástupcovia ZOJ absolvovali stretnutia so zástupcami všetkých politických strán, ktoré sú v súčasnosti v parlamente (okrem profašistickej Kotlebovej strany) a urobili analýzu ich volebných programov pre súdnictvo. V súčasnosti sa už prakticky vyčerpali témy, ktoré by si vyžadovali realizáciu ďalších projektov. Členovia ZOJ nemali a ani nemajú  ambíciu vytvárať konkurenčnú stavovskú organizáciu proti Združeniu sudcov Slovenska. Rozišli sa s nimi pre zásadné názorové rozdiely a pasivitu k udalostiam, ktoré si vyžadovali aktívnu ochranu sudcov a ohrozovania ich nezávislosti zvnútra systému. V súčasnosti už nastala generačná výmena a nová generácia sudcov s týmto obdobím nemá žiadnu skúsenosť. Prioritou ZOJ bolo a je slobodne a otvorene sa vyjadrovať k závažným udalostiam a problémom v justícii, a podporovať všetko čo je na jej prospech. Záver účastníkov stretnutia bol, že sa viac prikláňajú k transformácii ZOJ na nezávislú iniciatívu, o čom za krátky čas rozhodne Konferencia členov ZOJ.

 

Druhou závažnou otázkou na stretnutí bolo poslanie a úloha, ktorú by mali zohrávať stavovské organizácie sudcov v podmienkach demokratických súdnych systémov. Či redukovať činnosť len na tzv. odborové aktivity, teda  za každú cenu len v prospech sudcov samotných, alebo prezentovať, resp. podporovať aj také názory, ktoré na prvý pohľad nie sú v záujme sudcov. Účastníci sa zhodli, že dobre nastavená stavovská organizácia sudcov by prioritne mala podporovať základné princípy fungovania právneho štátu, a to aj za cenu, že sú proti väčšinovému názoru sudcovského stavu. Takýmto príkladom v našich podmienkach je názorový stret medzi ZSS a ZOJ ohľadne nominovania sudcov ako členov do Súdnej rady SR zo strany prezidenta, vlády a parlamentu. Vzniklo to v súvislosti s novelou zákona o Súdnej rade SR, ktorá stanovila, že tieto moci ustanovia za člena súdnej rady spravidla osobu, ktorá nie je sudcom. ZSS to však považuje za diskrimináciu sudcov oproti tzv. nesudcom, keďže obmedzuje tieto moci pri kreovaní členov súdnej rady zo sudcov. ZOJ má na to opačný názor, pretože je legitímna otázka, či je vôbec súladné s ústavou, že tieto subjekty nominujú do súdnej rady sudcov. Z dôvodovej správy k č. 141a Ústavy SR, ktorým sa zriadila súdna rada totiž nepochybne vyplýva len to, že polovicu členov v súdnej rade tvoria sudcovia volení sudcami, a druhú polovicu stanovujú do súdnej rady parlament, vláda a prezident z vlastných radov, alebo z iných dôveryhodných osôb (napr. zo stavovských organizácií právnikov alebo odborníkov z oblasti teórie práva). Z toho vyplýva,  že pomer sudcov a nesudcov by mal byť v SR paritný, čo je plne súladné aj s medzinárodnými odporúčaniami pre fungovanie súdnej moci. Má to vplyv aj na vyváženú zodpovednosť všetkých troch mocí v štáte za činnosť súdnej rady. Takýto názor vyplýva aj z českej analýzy expertov NSS ČR s názvom „Hledání optimálního modelu správy soudnictví v ČR“, v ktorej je Súdna rada SR zaradená medzi rady s paritným zložením. V praxi však sudcov do Súdnej rady SR nominovali aj výkonná a zákonodarná moc, a sudcovia tak mali vďaka tomu v rade vždy výraznú majoritu, čo je na prvý pohľad v prospech sudcov. Je však legitímna otázka, či takto nominovaní sudcovia, ktorí sú výkonnou aj zákonodarnou mocou zo súdnej rady kedykoľvek odvolateľní ( ak nebudú spokojní s ich pôsobením), majú skutočne nezávislé postavenie v súdnej rade. V súlade s tým názorom je aj fakt, že novelou zákona o súdnej rade boli z členstva v súdnej rade vylúčení predsedovia súdov práve ich podriadené postavenie v správe súdov ministrovi spravodlivosti, čo je obdobná situácia. Ďalším problémom v tejto súvislosti je zákonná úprava, že nesudca nominovaný za člena súdnej rady musí mať minimálne 15–ročnú právnickú prax, čo sa pri sudcoch nikdy neskúmalo. Tak sa v súdnej rade môžu ocitnúť  kategórie právnikov – sudcovia, ktorí takúto prax mať nemusia a nesudcovia, ktorí ju mať musia. ZOJ rovnako ako ZSS podporuje myšlienku majority sudcov v súdnej rade aspoň o jedného člena oproti tzv. nesudcom. Ale čistým ústavne súladným spôsobom tak, aby väčšinu sudcov do súdnej rady volili výlučne sudcovia, načo je potrebná zmena ústavy.

 

Prezidentka ZOJ ďalej stručne oboznámila s hlavnými zásadami novely zákona o sudcoch, týkajúcich sa tzv. hromadných výberových konaní a vytvorenia hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov. Hodnotiace komisie sa hodnoteniu sudcov budú venovať profesionálne  a platí zásada, že sudcov z obvodu jedného krajského súdu môžu hodnotiť len sudcovia z obvodu iného krajského súdu, v záujme pretrhnutia tzv. regionálnych väzieb.

 

V Bratislave: 9.10.2017

 

Spracovala: JUDr. Katarína Javorčíková, prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento