Myslí to minister Gábor Gál s očistou justície skutočne vážne?

Dňa 12.2.2020 bol v Denníku N uverejnený článok Veroniky Prušovej pod názvom  „Sedemnásť súdov hľadá predsedu. Odchádzajúci minister má šancu na očistu justície. Opísala v ňom svoje zážitky z výberových konaní na predsedov súdov na dva okresné bratislavské súdy a okresný súd v Nitre. V tom čase ešte nebolo verejne známe, že medzičasom už vymenoval minister spravodlivosti do funkcie nových predsedov Okresného súdu Bratislava III a Okresného súdu v Nitre.

Z opisu priebehu týchto výberových konaní môžu u čitateľov vzniknúť pochybnosti jednak o objektívnosti a správnosti rozhodnutia výberovej komisie, keď rozhodla o tom, že všetci prihlásení kandidáti spĺňajú predpoklady na výkon funkcie predsedu súdu, a jednak o správnosti poradia úspešných kandidátov. Inými slovami, môžu mať dôvodné pochybnosti, či označeniu najúspešnejšieho kandidáta skutočne zodpovedá jeho prezentácia a osobná integrita z jeho doterajšieho pôsobenia ako sudcu alebo aj funkcionára správy súdu.

Konkrétne na Okresnom súde Bratislava III sa z obsahu prezentácie dvoch kandidátov javí, že jeden z nich mal lepšiu a hlavne konkrétnejšiu víziu riadenia súdu v podmienkach, v akom sa tento súd nachádza. Výberová komisia však vybrala ako víťaza kandidáta horšou koncepciou riadenia, ktorý sa navyše otvorene hlásil k „tandemu“ s bývalým predsedom súdu Davidom Lindnerom, ktorý sa vzdal funkcie kvôli jeho kontaktom s Mariánom Kočnerom.

Na Okresnom súde v Nitre kandidovala doterajšia predsedníčka súdu, ktorá mala dobré výsledky s riadením súdu. Proti nej kandidoval sudca, ktorý sa v priebehu šiestich rokov štyri krát pokúsil dostať na vyšší, teda krajský súd, avšak ani raz neuspel.  Dokonca podal žalobu na súd za to, že bol vyradený z výberového konania. Výberová komisia však ako najúspešnejšieho vybrala práve tohto kandidáta.

Minister spravodlivosti aktuálne v médiách uviedol, že nebude prihliadať na poradie vybraných uchádzačov vo výberovom konaní a vyberie si predsedov súdov podľa vlastného uváženia ich odborných schopností. Tomu predchádzali jeho viaceré výzvy k sudcovskému stavu na očistu justície a aby sa do výberových konaní hlásili sudcovia s morálnym kreditom a dobrými odbornými a manažérskymi schopnosťami. Pre mnohých je preto nepríjemným prekvapením, že do funkcií predsedov na tieto dva okresné súdy vymenoval kandidátov, ktorí  sa po verejnom výberovom konaní javia ako horšia voľba (napriek rozhodnutiu výberovej komisie), a sú pochybnosti, či budú práve oni schopní naplniť očakávania na očistu justície.

Myslí to odchádzajúci minister spravodlivosti s očistou justície skutočne úprimne a vážne? Alebo len vynútene používa očakávané frázy, a pripravuje si pre svoju advokátsku prax dobré zázemie na súdoch?

Na Okresnom súde Bratislava 5 kandidovali dvaja sudcovia a výsledok výberového konania bol veľmi presvedčivý v prospech kandidátky, ktorá na súde vykonáva funkciu predsedníčky sudcovskej rady. Výberová komisia jej udelila všetkých 5 hlasov. Minister spravodlivosti však môže rozhodnúť úplne inak. 

Otázniky nad výberovými konaniami na predsedov súdov vyvoláva aj prax zistiteľná z verejne dostupných zdrojov, že minister na všetky aktuálne výberové konania vymenoval štyroch rovnakých členov výberovej komisie, hoci má v databáze dostatočný výber aj iných osôb. Jediný meniaci sa člen komisie je nominant sudcovskej rady príslušného súdu, na ktorý sa predseda vyberá. Dôvody prečo nedochádza k obmene členov výberovej komisie nie sú známe. Každopádne databázy osôb na členov výberových komisií boli vytvorené práve s cieľom, aby bol proces výberu čo najobjektívnejší a eliminovali sa prípadné osobné väzby ich členov na súdy, ktorých sa výber týka. Je podstatne uveriteľnejšia objektivita členov komisie, ak na danom súde nepracujú alebo tam nemajú blízke kolegiálne, resp. osobné vzťahy. V spomínaných výberových konaniach napríklad jeden člen výberovej komisie pôsobí ako sudca na Krajskom súde v Nitre, a výberové konanie sa konalo na Okresnom súde v Nitre. Aj v nadchádzajúcom výberovom konaní na predsedu Krajského súdu v Bratislave jedna členka komisie  pôsobí priamo na tomto súde.

Za pozornosť stojí aj to, že vo výberovom konaní na predsedov súdov má hlavné slovo minister spravodlivosti, ktorý menuje až štyroch členov výberovej komisie z piatich. A keďže do spomínanej výberovej komisie menoval troch sudcov a len jedného nesudcu, a sudcovská rada príslušného súdu menuje jedného sudcu, je v nej majorita sudcov. Sudcovia tak preberajú plnú zodpovednosť za kvalitu vybraných uchádzačov a aj pochybnosti, ktoré ich výber vyvoláva.

Ak by sa to nedialo v čase, kedy je u nás dôvera verejnosti v súdy na svojom historickom minime najmä vďaka odhaleniam z Kočnerovej Threemy, pravdepodobne by sa tomu nevenovala bližšia pozornosť. Teraz je však justícia ostro sledovaná, a ak minister spravodlivosti, súdna rada a aj samotní sudcovia  vyzývajú na jej nevyhnutnú očistu, mali by veľmi dôsledne zvažovať všetky svoje kroky a rozhodnutia, aby boli vo verejnosti uveriteľné a obhájiteľné.

Z výberových konaní, ktoré ešte neprebehli, je kľúčové výberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Bratislave, po tom, čo sa tejto funkcie vzdal Ľuboš Sádovský v súvislosti s podozreniami z Kočnerovej Threemy, že sudcov bratislavských súdov ovládali (ovládajú) oligarchovia a podsvetie.  Do tohto výberového konania sa prihlásili 4 kandidáti, z ktorých dvaja sú podpredsedovia tohto súdu, vykonávajúci túto funkciu spolu s Ľubošom Sádovským ako predsedom súdu.  V tejto súvislosti sa logicky natíska otázka, či sa zásadná a skutočná očista justície môže udiať, ak minister spravodlivosti vymenuje za predsedu tohto súdu kandidáta, ktorý bol veľmi dôležitou súčasťou doterajšieho vedenia súdu, a je tak spoluzodpovedným za stav krajského súdu a okresných súdov v obvode kraja rovnako ako odstúpený predseda. Bude verejnosť skutočne na takomto súde veriť v  nestranné a spravodlivé súdne konania? Ak stačia na pozastavenie výkonu funkcie sudcu súdnou radou vážne pochybnosti o tom, či spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť  alebo dobrá povesť súdnictva; tak by takéto pochybnosti v súvislosti s Kočnerovou Thremou rozhodne nemali existovať pri výkone riadiacich funkcionárov súdov.

Súdna rada, minister spravodlivosti a predsedovia súdov zásadne určujú hodnotové zameranie a kvalitu súdnej moci. Rozhodujú o tom kto vstúpi do systému, ako budú sudcovia hodnotení, kto z nich funkčne postúpi, aké majú sudcovia podmienky práce, určujú zloženie disciplinárnych senátov, atď. Ak táto spoločnosť skutočne chce mať dôveryhodnú justíciu, musí sa najprv postarať o to, aby bolo dôveryhodné zloženie súdnej rady, dôveryhodný minister spravodlivosti a ním vybraní predsedovia aj podpredsedovia súdov. Ak sudcov ovládnu oligarchovia a podsvetie, dobrovoľne sa tohto vplyvu nevzdajú.

Kontrolka  nedôvery v súdy alarmujúco bliká, nie je čas čakať. Teraz nastáva rozhodujúci zápas či sa podarí ustáť právny štát na Slovensku.

V Bratislave 13. februára 2020

JUDr. Katarína Javorčíková

emeritná sudkyňa

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Peter Heinrich)

  Vážená pani doktorka
  Predmetný článok nie je prioritne o mne, napriek tomu ste ma bez toho, aby ste ma poznali,súdili. Pani Veronika Prušová na vyberovom konaní na predsedu OS Nitra nebola a neprebiehalo na OS Nitra. Čerpáte pritom len z jej opisu priebehu výberového konania a jej hodnotení.
  Som človek, ktorý je naklonený modernej, efektívnej a otvorenej justícii. Úprimne verím v pozitívnu zmenu súdnictva tak vo vzťahu k sudcom, zamestanncom ako aj k spoločnosti. Priorita je pre mňa objektívna spravodlivosť. V danom svetle som sa prezentoval v motivačnom liste ako aj na výberovom konaní.
  Aj vo Vašej profesnej minulosti ste zažili skrivodlivosť. Nie som zástanca toho, aby som tou svojou zaťažoval ostatných. Žalobou v správnom konaní som sa snažil v minulosti pozastaviť výberové konanie na sudcu KS. Keďže to pokračovalo ďalej, stalo sa moje podanie bezpredmetné. Priznávam nedostatok v ovládaní cudzích jazykov.
  Ja poznám mnohých, ktorí rozhodnutie vyberovej komisie na predsedu súdu brali ako príjemné prekvapenie a šancu na pozitívny reštart. Myslel som si, ze v globále máme rovnaké ciele, tie moje stále smerujú k lepšej justícii. Ak máte záujem, nemám problém sa s Vami stretnúť, aby ste si mohli spraviť objektívny názor
  S pozdravom
  Peter Heinrich

 • Hosť (Katarína Javorčíková)

  Odpoveď na: Peter Heinrich

  Vážený pán kolega,
  v mojom článku v súvislosti s výberovým konaním na OS Nitra, na základe ktorého ste bol vymenovaný ministrom za predsedu tohto súdu, som len opísala fakty, ktoré ani Vy nespochybňujete, bez toho, aby som sa dotkla Vášho hodnotového nastavenia alebo akokoľvek znevažovala Vašu osobu. Samotný fakt, že ste v krátkom čase neuspeli v štyroch výberových konaniach na funkčný postup na vyšší súd, ale bez problémov ste uspeli vo výbere na funkciu predsedu súdu, vyvoláva pochybnosti o objektívnosti toho výberového konania. Navyše Vašou súperkou bola sudkyňa, ktorá sa vo funkcii predsedu súdu už osvedčila a nie je pochopiteľný dôvod prečo neuspela. Funkcia predsedu súdu je pritom ešte náročnejšia ako postup na krajský súd v tom zmysle, že ako predseda riadite aj svojich kolegov - sudcov a všetkých zamestnancov súdu. Z týchto faktov vychádzala aj novinárka Veronika Prušová. Ďakujem za Vašu ponuku na stretnutie, ktorú rada využijem. A keďže komunikujeme vo verejnom priestore, navrhujem, aby náš rozhovor bol natočený pre účely filmu o justícii Zuzany Piussi V hmle. Vaša pozícia predsedu súdu a pochybnosti okolo výberového konania majú celospoločenský dopad z hľadiska dôveryhodnosti justície, čo je témou tohto filmu. Ak s návrhom súhlasíte, bude Vás kontaktovať kolegyňa, ktorú obaja poznáme.
  S pozdravom
  Katarína Javorčíková

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Myslí to minister Gábor Gál s očistou justície skutočne vážne?

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri