Pripomienky Súdnej rady Slovenskej republiky k 2. návrhu Reformy súdnej mapy

Musíme obnoviť dôveru v súdnictvo, alebo dôveryhodnosť sudcov? - Slavomír  Repka - (blog.sme.sk)

  1. Súdna rada podporuje racionalizáciu a redukciu okresných súdov Slovenskej republiky a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach za predpokladu, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti.

Z uplatnených pripomienok dotknutých okresných súdov však vyplývajú vecné argumenty, ktoré popierajú naplnenie zámeru predkladateľa vytvoriť nové obvody okresných súdov na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov, v ktorých budú pôsobiť rovnomerne zaťažení sudcovia. Dotknuté súdy namietajú, že nové súdne obvody sú neproporčné a diametrálne rozdielne z hľadiska hustoty obyvateľstva, ich rozlohy, nápadu vecí, vzdialeností pre účastníkov súdnych konaní a nerešpektujú ich historické väzby. Súčasne navrhujú alternatívy, ktoré sledované zámery a prezentované kritériá predkladateľa môžu naplniť.

Súdna rada navrhuje vziať do úvahy ako alternatívu najmä nasledovné návrhy okresných súdov:

Táto pripomienka je zásadná.

  1. Vo vzťahu k novým krajským súdom súdna rada žiada:

Táto pripomienka je zásadná.

V Bratislave 14.10.2021

 

Pripomienky Súdnej rady Slovenskej republiky Zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  1. Všeobecná pripomienka k návrhu zriadenia krajských správnych súdov:

V zásade súdna rada podporuje odčlenenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva už na úrovni terajších krajských súdov. Problém predloženého legislatívneho návrhu krajských správnych súdov je, že nekorešponduje s predkladaným návrhom súdnej mapy všeobecných krajských súdov, nebol diskutovaný s odbornou verejnosťou a absentuje vysvetlenie dôvodov, čo viedlo predkladateľa k výberu práve týchto troch súdov – Trnava, Banská Bystrica, Košice (oproti predchádzajúcemu legislatívnemu návrhu Nitra, Žilina, Košice).

Zásadnou pripomienkou je, že pozíciu správneho súdu na úrovni terajšieho krajského súdu stráca hlavné mesto Bratislava. Tento krajský súd a jeho správne kolégium je kľúčovým súdom v oblasti správneho súdnictva z dôvodu, že podľa § 15 Správneho súdneho poriadku iba tento súd je kauzálne príslušný v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou; a tiež iba tento súd je spolu s Krajským súdom v Košiciach podľa § 17 písm. a) príslušný vo veciach vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Krajský súd v Bratislave rozhoduje vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia pre celý Západoslovenský kraj (Trnava, Nitra a Trenčín). Sudcovia správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave sú na túto agendu špecializovaní, nehovoriac o krátkych lehotách na rozhodnutie (o správnej žalobe vo veciach azylu do 90 dní od jej doručenia, o správnej žalobe proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska najneskôr do siedmich dní od doručenia vyjadrenia, o správnej žalobe vo veciach zaistenia do siedmich pracovných dní od jej predloženia).

Otázne bude, či a koľko sudcov Krajského súdu v Bratislave – správneho kolégia a Krajského súdu v Trenčíne bude môcť dochádzať do Trnavy, aby odovzdali skúsenosti získané dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Treba tiež zdôrazniť, že väčšina agendy správneho súdnictva sa na krajských súdoch pojednáva, čo bude spôsobovať zvýšené náklady na štátnu správu, pretože táto bude musieť na pojednávania cestovať. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy je miestna príslušnosť upravená v § 13 ods. 1 Správneho súdneho poriadku tak, že miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy.

 

Z vyššie uvedených dôvodov s predloženým návrhom zákona o zriadení správnych súdov nesúhlasíme.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

V Bratislave 14.10.2021

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento