N á v r h - Pripomienky Súdnej rady Slovenskej republiky k 2. návrhu Reformy súdnej mapy

Hlavná stránka | Súdna rada Slovenskej republiky

 1. K procesu tvorby 2. návrhu Reformy súdnej mapy:

Súdna rada SR k 1. návrhu Reformy súdnej mapy zaujala stanovisko uznesením č. 327/2020 zo dňa 4.12.2020.

V procese tvorby súdnej mapy zdôraznila potrebu aktívnej účasti súdnej rady, zástupcov súdov, prokuratúry, advokácie a iných dotknutých subjektov.

Súdna rada konštatuje, že aj 2. návrh Reformy súdnej mapy (ďalej len „Návrh“)  bol opätovne pripravený bez zástupcov Súdnej rady Slovenskej republiky ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity, zástupcov súdov a ostatných dotknutých subjektov. Týmto postupom je súdnej rade znemožnené aktívne participovať na tvorbe kľúčových zákonov pre súdnictvo a riadne si tak plniť svoje ústavné kompetencie.

Lehota 22 dní na podanie pripomienok v Medzirezortnom pripomienkovom konaní bola aj k tomuto Návrhu neprimerane krátka, na úkor riadnej prípravy pripomienok pre všetky dotknuté subjekty.

V predloženom Návrhu boli uskutočnené zmeny oproti 1. návrhu, ktoré nevychádzali z podaných pripomienok dotknutých subjektov. Predkladateľ ich v dôvodovej správe nevysvetlil, čím sa znemožnila riadna vecná argumentácia v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Na rozdiel od 1. návrhu, ktorý Reformu súdnej mapy upravoval v jednom návrhu zákona, predložený Návrh reformu rozdelil do 4 návrhov zákonov, ktorých prepojenie je problematické a výsledok ich prijímania rizikový. Keďže nie je isté, ktorý z týchto návrhov zákonov a v akej výslednej podobe bude v parlamente prijatý, návrhy vychádzajú aj z existencie súdov, ktoré sa majú z hľadiska zámeru predkladateľa zrušiť. Môže to v konečnom výsledku spôsobiť vzájomnú inkompatibilitu prijatých zákonov a následné narušenie riadneho chodu a správy súdov.

Táto pripomienka je zásadná.

 1. Všeobecné východiská v Návrhu:

Súdna rada podporuje uplatnené pripomienky zo strany Generálnej prokuratúry SR, že v Návrhu chýba reálna dopadová analýza zmeny súdnej mapy za všetky dotknuté subjekty, zhodnotenie pozitívnych a negatívnych účinkov navrhovaných zmien, nie je stanovený harmonogram a postupnosť krokov pri implementácii prijatých zmien a riadenie rizík, a kvalifikovaný odhad nákladov na vybudovanie nových sídiel súdov. Návrh nezohľadňuje ani zvýšené náklady iných úradov a inštitúcií, ktoré participujú na konaní pred súdom, najmä prokuratúry v trestnej agende.

Bez týchto východísk nie je možné kvalifikovane posúdiť reálne dopady Návrhu na výkon súdnictva a naplnenie zámeru predkladateľa zvýšiť výkon, kvalitu a dôveryhodnosť súdnictva,  a zároveň zabezpečiť pre sudcov a zamestnancov lepšie podmienky pre prácu a rozhodovanie.

Súdna rada preto žiada stiahnuť Návrh z legislatívneho procesu, vrátiť ho do procesu jeho tvorby v súčinnosti so všetkými dotknutými subjektami a doplniť všeobecné východiská o všetky potrebné analýzy a vyhodnotenia.

Táto pripomienka je zásadná.

 

 1. K obsahu Návrhu:

 

 1. Súdna rada podporuje racionalizáciu a redukciu okresných súdov Slovenskej republiky a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach za predpokladu, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti.

 

Z uplatnených pripomienok dotknutých okresných súdov však vyplývajú vecné argumenty, ktoré popierajú naplnenie zámeru predkladateľa vytvoriť nové obvody okresných súdov na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov, v ktorých budú pôsobiť rovnomerne zaťažení sudcovia. Dotknuté súdy namietajú, že nové súdne obvody sú neproporčné a diametrálne rozdielne z hľadiska hustoty obyvateľstva, ich rozlohy, nápadu vecí, vzdialeností pre účastníkov súdnych konaní a nerešpektujú ich historické väzby. Súčasne navrhujú alternatívy, ktoré sledované zámery a prezentované kritériá predkladateľa môžu naplniť.

 

Súdna rada navrhuje vziať do úvahy ako alternatívu najmä nasledovné návrhy okresných súdov:

Táto pripomienka je zásadná.

 

 1. Vo vzťahu k novým krajským súdom súdna rada odporúča zmeniť ich názov na odvolacie súdy, keďže nová súdna mapa už nemá kopírovať územnosprávne krajské členenie republiky.

Súdna rada žiada:

Táto pripomienka je zásadná.

 

V Bratislave 11.10.2021

 

Pracovná skupina v zložení:

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Petra Príbelská

JUDr. Ľuboš Kunay

 

 

 

 

 

N á v r h

Pripomienky Súdnej rady Slovenskej republiky Zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Všeobecná pripomienka k návrhu zriadenia krajských správnych súdov:

V zásade súdna rada podporuje odčlenenie a špecializáciu agendy správneho súdnictva už na úrovni terajších krajských súdov. Problém predloženého legislatívneho návrhu krajských správnych súdov je, že nekorešponduje s predkladaným návrhom súdnej mapy všeobecných krajských súdov, nebol diskutovaný s odbornou verejnosťou a absentuje vysvetlenie dôvodov, čo viedlo predkladateľa k výberu práve týchto troch súdov – Trnava, Banská Bystrica, Košice (oproti predchádzajúcemu legislatívnemu návrhu Nitra, Žilina, Košice).

Zásadnou pripomienkou je, že pozíciu správneho súdu na úrovni terajšieho krajského súdu stráca hlavné mesto Bratislava. Tento krajský súd a jeho správne kolégium je kľúčovým súdom v oblasti správneho súdnictva z dôvodu, že podľa § 15 Správneho súdneho poriadku iba tento súd je kauzálne príslušný v oblasti hospodárskej súťaže, jadrových udalostí a na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou; a tiež iba tento súd je spolu s Krajským súdom v Košiciach podľa § 17 písm. a) príslušný vo veciach vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia. Krajský súd v Bratislave rozhoduje vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia pre celý Západoslovenský kraj (Trnava, Nitra a Trenčín). Sudcovia správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave sú na túto agendu špecializovaní, nehovoriac o krátkych lehotách na rozhodnutie (o správnej žalobe vo veciach azylu do 90 dní od jej doručenia, o správnej žalobe proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska najneskôr do siedmich dní od doručenia vyjadrenia, o správnej žalobe vo veciach zaistenia do siedmich pracovných dní od jej predloženia).

Otázne bude, či a koľko sudcov Krajského súdu v Bratislave – správneho kolégia a Krajského súdu v Trenčíne bude môcť dochádzať do Trnavy, aby odovzdali skúsenosti získané dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Treba tiež zdôrazniť, že väčšina agendy správneho súdnictva sa na krajských súdoch pojednáva, čo bude spôsobovať zvýšené náklady na štátnu správu, pretože táto bude musieť na pojednávania cestovať. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy je miestna príslušnosť upravená v § 13 ods. 1 Správneho súdneho poriadku tak, že miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy.

 

I. alternatíva:

Z vyššie uvedených dôvodov s predloženým návrhom zákona o zriadení správnych súdov nesúhlasíme.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 

 

II. alternatíva:

Pripomienky k navrhovanému zákonu o zriadení správnych súdov LP/2021/533

 

 1. Pripomienka k čl. I, § 1 písm. c)

V § 1 písmene c) sa slovo „Trnave“ nahrádza slovom „Bratislave“.

 

Odôvodnenie: 

Nesúhlasíme so sídlom Správneho súdu v Trnave. Tak ako už súdna rada pripomienkovala v predchádzajúcom legislatívnom procese, v súlade s jej ostatným uznesením č. 327/2020, je naďalej za zriadenie Správneho súdu v Bratislave z obdobných dôvodov, ako tomu bolo v prípade navrhovaného Správneho súdu v Nitre. MS SR upustilo od návrhu zriadenia Správneho súdu v Nitre, avšak napriek zásadným pripomienkam súdnej rady v prospech zriadenia Správneho súdu v Bratislave, bez akýchkoľvek dôvodov navrhuje zriadiť Správny súd v Trnave.

Súdna rada poukazuje na to, že rovnako Trnava (ako aj Nitra) nedisponuje samostatným správnym kolégiom. V súčasnosti je na Krajskom súde v Trnave zriadené obchodnosprávne kolégium, pričom správnej agende sa aktívne venujú len štyria sudcovia (títo nie sú v rámci správnej agendy nijako špecializovaní). Krajský súd v Bratislave má najväčšie správne kolégium v Slovenskej republike, vie ako jediné zabezpečovať zvlášť špecializovanú senátnu a samosudcovskú agendu. Správny súdny poriadok uvádza ako vecne príslušný súd na vybavovanie náročnej špecializovanej agendy hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a azylovej problematiky Krajský súd v Bratislave. Vidíme problém so zabezpečením personálneho substrátu sudcov a zamestnancov budúceho Správneho súdu v Trnave. Je otázne, či sudcovia doterajšieho správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave a sudcovia Krajského súdu v Trenčíne sa budú uchádzať o preloženie s podmienkou predchádzajúceho pohovoru v súdnej rade (v zmysle Čl. I, § 3 ods. 7 navrhovaného zákona). Zamestnancom Krajského súdu v Bratislave a zamestnancom Krajského súdu v Trenčíne vzniknú zvýšené finančné a časové náklady na presúvanie sa za prácou do Trnavy. Taktiež tieto zvýšené finančné náklady vzniknú na strane účastníkov konania, pretože v správnej agende na správnych súdoch sa väčšina vecí pojednáva, pričom vo väčšine prípadov musí byť žalobca zastúpený advokátom a na strane žalovaného je správny orgán, väčšina ústredných orgánov štátnej správy má sídlo v Bratislave.

Je tak v súlade s proklamovanou ideou špecializácie logické, že najväčšie špecializované kolégium na Slovensku by malo zostať v mieste doterajšieho  sídla v Bratislave.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

                                                                                        

 1. Pripomienka k čl. I, § 1

§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) Správny súd v Trenčíne.“.

 

 

 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme, aby sa v rámci bývalého Západoslovenského kraja vytvoril okrem Správneho súdu v Bratislave, ktorý je sám osebe dostatočne veľký a špecializovaný, aj ďalší Správny súd v Trenčíne. Tento súd má vytvorené optimálne materiálne podmienky pre výkon súdnictva, a ak by sa do neho začlenila správna agenda aj z krajských súdov v Nitre a Trnave, bol by porovnateľne zaťažený ako ostatné správne súdy.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienky k čl. I. § 3 ods. 3

 

Nesúhlasíme so znením tohto ustanovenia. V nadväznosti na pripomienky k § 1 navrhujeme nové znenie v § 3 ods. 3 písm. a) :

 „a) Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trenčíne na Správny súd v Bratislave,“.

 

 Alternatívne navrhujeme nové znenie § 3 ods. 3 písm. a) až d):

„a) Krajského súdu v Bratislave na Správny súd v Bratislave,

 b) Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Trenčíne,

c) Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,

 d) Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.“.

 

Odôvodnenie:

Viď odôvodnenie k pripomienke 2 a 3.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienka k  čl. I. § 3 ods. 7

V § 3 ods. 7 navrhujeme vypustiť slová „pohovor v súdnej rade a“.

 

Odôvodnenie:

Nesúhlasíme s tým, aby doterajší sudcovia vybavujúci správnu agendu na krajských súdov boli preložení na správny súd na základe predchádzajúceho pohovoru pred súdnou radou. V predchádzajúcom legislatívnom návrhu táto požiadavka nebola a sudcovia vybavujúci správnu agendu na krajských súdoch mali byť s ich súhlasom preložení. Nie je nám známe, z akého dôvodu sa pristúpilo k tejto zmene. Máme za to, že ide porušenie princípu rovnakého zaobchádzania oproti sudcom, ktorí doteraz vybavovali civilnú, obchodnú a trestnú agendu, pretože títo nemusia absolvovať žiaden pohovor pred súdnou radou. Argument, že ide o nové súdy neobstojí, pretože o nové súdy pôjde aj v prípade navrhovaných Mestských súdov.

Nesúhlasíme s kritériom pohovoru v súdnej rade. Z úpravy nevyplýva konkrétne čo sa má vlastne v prípade týchto sudcov preveriť a podľa akých zákonných kritérií by sa mal daný pohovor uskutočniť.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienka k čl. I. § 3 ods. 8

§ 3 ods. 8 znie:

„(8) Sudcu krajského súdu podľa odseku 3, ktorý rozhoduje k 1. marcu 2022 agendu správneho súdnictva, možno na základe ním podanej žiadosti do 31. augusta 2022 preložiť na správny súd bez výberového konania.“

 

Odôvodnenie:

Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré krajské súdy ako Trnava a Nitra nemajú zriadené správne kolégiá. Navrhujeme preto navrhovanú terminológiu upraviť.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienka k čl. II. bod 2

Navrhujeme nové znenie bodu 2.

„ 2. V § 9 ods. 2 a § 15 sa slová „Krajský súd v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Správny súd v Bratislave“.

 

Odôvodnenie:

Pripomienka nadväzuje na pripomienky 2.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienky k čl. II bod 5

Navrhujeme nové znenie bodu 5.  

㤠17

Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný

a) Správny súd v Bratislave pre obvody Správneho súdu v Bratislave a Správneho súdu v Trenčíne.

b) Správny súd v Košiciach pre obvody Správneho súdu v Banskej Bystrici a Správneho súdu v Košiciach.“

 

Odôvodnenie:

Pripomienka nadväzuje na pripomienky 2 a 3.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 

 1. Pripomienka k čl. X § 3a ods. 1

V § 3a ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „Nitrianskeho kraja“.

 

Odôvodnenie:

Nesúhlasíme, aby obvod Správneho súdu Banská Bystrica tvoril aj obvod Nitrianskeho kraja. Dôvodom je zlé dopravné spojenie hromadnou dopravou medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Ide o časovo mimoriadne zlé hromadné spojenie, kedy by sa cesta do práce predĺžila na čas vyše dvoch hodín. Navrhujeme zaradiť obvod Nitrianskeho kraja pod Bratislavu, alternatívne pod Trenčín.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 1. Pripomienka k čl. X § 3a ods. 3

Nesúhlasíme s vytvorením Správneho súdu v Trnave z dôvodov uvedených v pripomienke 1.

Navrhujeme upraviť znenie § 3a tak, aby sa zohľadnilo zriadenie Správneho súdu v Bratislave a v Trenčíne v znení vyššie uvedených pripomienok 2 a 3. Zároveň navrhujeme, aby sa upravili aj obvody týchto správnych súdov.

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

V Bratislave 11.10.2021

 

Pracovná skupina v zložení:

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Petra Príbelská

JUDr. Ľuboš Kunay

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Žiadne komentáre
Powered by Komento