Informácia zo stretnutia zástupcov ZOJ s ministerkou spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti chce zrušiť sudcovskú imunitu - Dobré novinyMinisterka spravodlivosti Mária Kolíková

Foto: Jakub Kotian | Zdroj: TASR

Dňa 20. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky Máriou Kolíkovou.

Za ZOJ sa stretnutia zúčastnili hovorkyne JUDr. Katarína Javorčíková a JUDr. Dagmar Valocká.

Pred stretnutím bol ministerke spravodlivosti doručený okruh tém a otázok, ktorý bol spracovaný na základe podnetov členov ZOJ.

I.

Ministerka spravodlivosti bola informovaná o témach návrhu ZOJ zo dňa 1.6.2022 na pokračovanie v spolupráci, ktorý bol doručený predsedovi Súdnej rady SR a prezidentovi Združenia sudcov Slovenska. Prienik na spoluprácu je možný aj s ministerkou spravodlivosti.

K jednotlivým témam ministerka spravodlivosti uviedla nasledovné:

 1. Návrh: Obnoviť inštitút justičných čakateľov a umožniť, aby si justičný systém sám mohol zaučiť a odborne pripraviť budúcich sudcov. Správnosť tohto inštitútu potvrdzujú aj výsledky výberových konaní na obsadenie voľných miest nových sudcov, v ktorých je dlhodobo neprimerane vysoký počet neúspešných uchádzačov. Z úspešných uchádzačov sú však suverénne najlepší práve vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ktorí majú prax v justičnom prostredí. Ani oni však nemajú možnosť tak komplexnej praxe na všetky súdne agendy ako ju mali justiční čakatelia v minulosti. Ďalším argumentom je úspešnosť čakateľov prokuratúry v obdobných prokurátorských výberových konaniach.

Ministerka: V súčasnosti neuvažujú o obnovení tohto inštitútu vzhľadom na novozriadenú funkciu stážistu v zákone o sudcoch, ktorým sa môžu stať uchádzači pripravujúci sa na výberové konanie na voľné miesta sudcov, po splnení zákonných podmienok. Odborná justičná stáž môže trvať jeden rok, počas ktorého stážista získava prax v hlavných súdnych agendách pod vedením školiteľov. Až po uplynutí dlhšej doby bude možné vyhodnotiť výslednosť zriadenia tejto funkcie a jej prínos na kvalitu a úspešnosť výberu nových sudcov. Plánuje sa vyhlásenie 100 voľných miest stážistov.

 

 1. Návrh: Zasadiť sa o zriadenie Strednej odbornej školy justičného personálu. Takáto škola by mohla výrazne napomôcť príprave odborníkov na tieto pozície v justícii, ktoré sú rozhodujúce pre dobre fungujúci administratívny servis sudcov.

Ministerka: Považuje to za dobrú myšlienku, ktorá stojí za diskusiu a prerokuje možnosti vzniku takejto školy s ministrom školstva SR. Primárne sa treba vysporiadať s tým, či by malo ísť o štvorročnú strednú školu, alebo o nadstavbové štúdium po skončení stredoškolského štúdia, prípadne o iné alternatívy.

 

 1. Návrh: Pripraviť  optimálny manuál ako reagovať na útoky sudcov za ich rozhodovaciu činnosť a pokusy vtiahnuť súdnictvo do politiky.

Ministerka: Ide o dôležitú a citlivú tému, ktorú by si mali sudcovia vyriešiť samostatne. Mohla by v tom byť nápomocná aj Justičná akadémia.

 

 1. Návrh: Analyzovať a upozorňovať na negatívne dopady masívneho úniku informácií z prebiehajúcich trestných konaní na verejnosť.

Ministerka: Na úniky treba upozorňovať a hľadať limity ako informovať verejnosť v sledovaných kauzách tak, aby nebol narušený riadny priebeh vyšetrovaní trestných činov a súdnych konaní.

 

 

II. Podnety k systémovým zmenám:

 

 1. Výberové konania na voľné miesta sudcov a VSÚ – zbytočne ťažké písomné testy a  prípadové štúdie, neprimerane náročný jazykový test. Podľa predsedníčky Rady JA to nie je možné zmeniť bez zmeny príslušných zákonných ustanovení.

Ministerka: V jej kompetencii je len nastaviť bodovanie jednotlivých častí VK. Bude znížený počet bodov za jazykové testy tak, aby bola vyššia možnosť úspešnosti uchádzačov, ktorí úspešne prejdú odbornými časťami VK. Všetko ostatné je v rukách Justičnej akadémie.

 

 1. Zabezpečiť stabilizáciu sudcov – rovnomernou zaťaženosťou, jednotným systémom zapisovania vecí, jednotnou štatistikou. Zachovať doterajšie benefity sudcov.

Ministerka: Žiadne odoberanie benefitov sudcom nehrozí, čo opakovane zdôrazňovala. Rovnomernú zaťaženosť sudcov sleduje nová súdna mapa a zodpovední za to budú najmä predsedovia súdov. Pokiaľ ide o štatistiku a zapisovanie vecí, pripravuje sa novela Spracovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy, a konkrétne podnety môže ZOJ priamo poslať riaditeľovi legislatívneho odboru už počas prípravy novely.

 

 1. Postupne vytvoriť podmienky pre pridelenie jedného VSÚ každému sudcovi; zlepšiť platové pomery VSÚ a administratívnych pracovníkov.

Ministerka: rovnaké ciele sleduje aj ministerstvo. Na pridelenie VSÚ každému sudcovi  zatiaľ nie je dostatok finančných prostriedkov. Zvýšenie platov VSÚ a administratíve sa rieši v rámci platov zamestnancov vo verejnej správe.

 

 1. Zvýšiť  rozdiel v platoch okresných a krajských sudcov tak, aby boli sudcovia viac motivovaní uchádzať sa o funkcie sudcov na súdoch vyššej inštancie.

Ministerka: rozumie týmto argumentom, ale v súčasnej situácii nie sú zdroje na zvýšenie platov sudcom krajských súdov, a neprichádza do úvahy zníženie platov sudcom okresných súdov.

 

 1. Systémovo riešiť zbytočné spory zavedením súdneho poplatku v spotrebiteľských veciach (aj keď nižšieho ako v ostatných veciach), a celkovým zvýšením súdnych poplatkov. Pri uzavretí zmieru vracať súdne poplatky v plnej výške pre zvýšenie motivácie strán sporu vyriešiť spory dohodou.

Ministerka: Konkrétne podnety treba uplatniť v rámci prípravy novely CSP a zákona O súdnych poplatkoch. ZOJ ich môže posielať priamo riaditeľovi legislatívneho odboru aj pred zahájením MPK.

 

 1. Určiť maximálnu zaťaženosť sudcov nielen podľa počtu pridelených spisov, ale aj z hľadiska ich zložitostí (kritéria váhy vecí).

Ministerka: Projekt tzv. váhy vecí sa bude realizovať hneď po zavedení novej súdnej mapy.

 

 1. Zjednodušiť a zrýchliť súdny proces (napr. v poručenských konaniach pri zmene príslušnosti na konanie akceptovať návrh na začatie konania bez potreby vyslovenia nepríslušnosti a zasielania spisu na pôvodne príslušný súd, ktorý potom prenesie príslušnosť na súd podľa zmenenej príslušnosti).

Ministerka: Tieto pripomienky sa mali uplatniť v rámci MPK k novele CMP, ktorá je v súčasnosti už v prvom čítaní v parlamente. Teraz by to bolo možné uplatniť len priamo cez ňu v parlamente, pokiaľ jej ZOJ doručí včas kvalifikovaný návrh.

 

 1. Presne určiť rozsah nahrávania pojednávaní a zasadnutí v trestnom konaní.

Ministerka: podnet je dôvodný a bude sa ním zaoberať.

 

 1. Posilniť telemosty, ktoré  urýchľujú priebeh pojednávaní. V súčasnosti sú telemosty  trestnými sudcami obsadené až na 3 mesiace dopredu, a nie je možné zabezpečiť ich v dostatočnej miere  pre účastníkov, ktorí sa chcú zúčastniť pojednávania na inom súde cez telemost.

Ministerka: podnet je dôvodný a bude sa ním zaoberať.

 

 

 

III. Problémy pri implementácii novej súdnej mapy:

 

 1. Nie je určené ako sa má robiť rozvrh práce na rok 2023 ak sa zlučujú súdy, resp. vznikajú nové súdy.

Ministerka: v letných mesiacoch bude k týmto otázkam vydaná inštrukcia pre implementáciu novej súdnej mapy. Súčasne pôjde do MPK aj novela Spravovacieho poriadku, ku ktorej je možné uplatniť pripomienky.

 

 1. Nie je zatiaľ  možné zistiť, ktoré pojednávacie dni a miestnosti bude mať sudca od januára 2023, hoci už vzniká potreba odročovať najmä v trestných veciach pojednávania na rok 2023.

Ministerka: tieto otázky rieši aktuálne s predsedami súdov, ktorí budú za to primárne zodpovední.

 

 1. Ak sa urýchlene neurčia nové miesta sudcov na súdy, ktorým sa rozšíri agenda od 01.01.2023 (napr. okresné súdy v sídle kraja), vzhľadom na dĺžku trvania výberového konania dôjde k značným prieťahom v konaní.

Ministerka: Komunikuje s predsedami súdov aký bude pohyb sudcov v súvislosti so zmenou vecnej príslušnosti súdov a organizácie niektorých súdov. Zvýšenie počtu sudcov si bude vyžadovať asi len rodinná agenda. V súčasnosti sa prehodnocuje celkový počet sudcov na jednotlivých súdoch a nápad vecí, budú sa robiť prepočty na súdy podľa novej súdnej mapy a podľa toho sa bude určovať počet miest sudcov na týchto súdoch.

 

 1. Nie je určené, ktoré súdy dokončia veci, v ktorých proti rozsudku súdu prvej inštancie bude podané odvolanie pred 01.01.2023, ale predkladať na odvolací súd sa budú až po 01.01.2023.

Ministerka: upravujú to prechodné ustanovenia. Okresné aj odvolacie súdy dokončia všetky pridelené veci.

 

 1. Ak bude potreba pojednávať na inom pracovisku súdu a sudca by mal počkať kým bude možné vytýčiť dostatok vecí na celý pojednávací deň v záujme hospodárnosti konania, môže to spôsobovať tiež značné prieťahy v konaní, za ktoré by nemali byť zodpovední zákonní sudcovia.

Ministerka: najmä v rodinných veciach je vyložene na sudcoch, či a koľko vecí budú pojednávať mimo svojho súdu. Okrem toho bude možné využívať aj pojednávanie cez online účasť strán sporu alebo účastníkov konaní a svedkov.

 

 1. V poručenských veciach je počet jedna koordinátorka na súde, jeden psychológ a jeden mediátor na celý obvod kraja nepostačujúci.

Ministerka: Koordinátori sú na každom okresnom súde, na krajských súdoch sa s nimi nepočíta. Činnosť psychológa a mediátora sú platené služby a ak účastníci nemajú zdroje, môžu sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. V súčasnosti ministerstvo vyhodnocuje prínos uvedených služieb.

 

 1. Malo by sa presne určiť prechodné obdobie, minimálne 10 dní, kedy  súdy kvôli organizačným zmenám nebudú pojednávať kvôli sťahovaniu, s výnimkou väzobných vecí a vecí patriacich do prípravného konania, a informovať o tom SAK a GP SR.

Ministerka: tento problém sa týka len mestských súdov v Bratislave, kde sa teraz rieši logistika presunov. Jej súčasťou bude informovanie, kedy súdy nebudú môcť pojednávať.

 

 

IV. Špecifické problémy pri kreovaní mestských súdov v Bratislave

 

 1. Je už rozhodnuté o sídlach jednotlivých mestských súdov a kritériách na  rozdelenie súdnej administratívy, najmä VSÚ a asistentov sudcov medzi nimi? 

Ministerka: pre mestské súdy Bratislava III a IV sa hľadá vhodná spoločná budova. Predpoklad je, že sa to vyrieši začiatkom roku 2023. Do vyriešenia budú musieť nejaký čas pracovať na viacerých pracoviskách. Počíta sa však aj s rekonštrukciou budov, kde  sídlia mestské súdy Bratislava I a II, u ktorých bude preto rovnaká situácia do ukončenia rekonštrukcií.

Pokiaľ ide o VSÚ a administratívu v zásade bude platiť pravidlo, že kam ide sudca tam ho nasledujú aj títo zamestnanci. Pripravuje sa aj vyhláška pre určenie miest zamestnancov súdov, ich zvýšenie sa bude týkať len krajských správnych súdov, doterajší počet na iných súdoch zostáva zachovaný tak ako doposiaľ.

 

 1. V trestných veciach bude potrebné zosúladiť aj účasť prokurátorov  na hlavných pojednávaniach, keďže nevzniká Mestská prokuratúra Bratislava. Na Mestskom súde BA I bude približne 21 trestných sudcov, z ktorých pojednávať bude každý deň približne  7-8 sudcov. Veci nebude možné vytyčovať tak, aby sudca pojednával v daný deň len trestné veci z jedného okresu, a vznikne tak zvýšená požiadavka na väčší počet prokurátorov v jeden pojednávací deň.

Ministerka: Riešenie účasti prokurátorov na pojednávaniach nie je v kompetencii MSSR. Generálny prokurátor mal možnosť kopírovať mapu nových mestských súdov a vytvoriť Mestskú prokuratúru v Bratislave. Keďže tak neurobil, je možnosť, aby dostal oprávnenie ad hoc poverovať prokurátorov v rámci Bratislavy na vzájomné zastupovanie.

 

 1. Okresný súd Pezinok bude potrebné posilniť o trestných sudcov. Podľa štatistiky OS BA III približne 60 % trestných vecí pochádza z okresu Senec (je to okres s najvyšším prírastkom obyvateľov v SR). Aspoň dvaja trestní sudcovia z Bratislavy by mali prejsť na OS Pezinok, keďže Bratislave ubudne agenda okresu Senec.

Ministerka: o tomto probléme vie, a zvažuje posilnenie tohto okresu ďalšími miestami trestných sudcov.

 

 

V Bratislave 20.6.2022

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Informácia zo stretnutia zástupcov ZOJ s ministerkou spravodlivosti SR

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri