Stanovisko združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) k vyjadrovaniu sudcov vo veciach verejného záujmu, ktoré by mohli byť predmetom rozhodovania súdov

Medzi základné povinnosti sudcu v zmysle § 30 ods. 11 Zákona o sudcoch patrí aj povinnosť sudcu  zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené.

V súčasnosti bola v médiách zverejnená informácia, že sudca JUDr. Peter Šamko sa vyjadril na webstránke Právne listy k problematike vý­kla­du zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 Trestného zákona. V tomto prípade nešlo o vec prejednávanú sudmi, ale o vec v štádiu prípravného konania orgánov činných v trestnom konaní. V tejto veci JUDr. Peter  Šamko nebol (a ani nie je) ako sudca činný a nie je ani pravdepodobné, že by predmetná vec mohla  byť pridelená v budúcnosti do jeho súdneho oddelenia.  

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ dlhodobo podporuje verejnú odbornú  diskusiu sudcov, ktorí  sa vyjadrujú k aktuálnym právnym problémom nielen z hľadiska  signalizácie a  riešenia problémov  v aplikačnej praxi, ale  ak tak  činia aj  s poukazom na verejný záujem. Sudca nie je a nemôže byť úplne v ústraní reálneho života, ktorej je súčasťou a nemožno od neho požadovať, aby túto realitu ignoroval.

Reakcia na vyjadrenie prezidenta ZSS Juraja Sopoligu.

Na vyjadrenie prezidenta ZSS JUDr. Juraja Sopoligu k mojej osobnej úvahe o spôsobe rozhodovania v Súdnej rade SR a k stanovisku združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ)  k právomoci prezidenta Slovenskej republiky odmietnuť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, si dovoľujem uviesť túto krátku reakciu:

            Napriek našim  zjavne rozdielnym názorom vnímam ako pozitívne to, že sa o problémoch v súdnictve začína medzi sudcami diskusia v záujme nájdenia ich spoločného a aj spoločensky prijateľného riešenia.

Motívom mojej úvahy k spôsobu rozhodovania v súdnej rade podľa súčasnej právnej úpravy bolo upozorniť na potrebu jej zmeny najmä v personálnych otázkach, v záujme eliminovania pochybností o objektivite týchto rozhodnutí  a zabezpečenia práva dotknutých osôb poznať dôvody rozhodnutia v ich konkrétnej personálnej veci. Legitímnym právnym základom pre túto úvahu je napríklad článok 41 Charty základných práv Európskej únie o základnom práve na dobrú správu verejných vecí, ktorou je viazaná aj Slovenská republika. Samotná Rada Európy prijala viacero dokumentov o povinnosti odôvodňovať administratívne rozhodnutia, teda aj také, ktoré sa týkajú osôb, kandidátov, uchádzačov o funkcie, a pod. Najvyšší súd SR vo svojich rozhodnutiach taktiež viackrát vyslovil, že takéto základné právo je imanentnou súčasťou právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy).

Stanovisko združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ k situácii na Ústavnom súde Slovenskej republiky

Neúplné obsadenie Ústavného súdu SR je zlým signálom pre celú spoločnosť a nesporne prispieva k zhoršovaniu aj tak veľmi zlej vymožiteľnosti práva na Slovensku. Potreba efektívneho fungovania ústavného súdu však nemôže byť na úkor rešpektovania základných princípov fungovania právneho štátu ako celku. Každá vyspelá demokracia kladie veľmi prísne kritériá na výber najvyšších súdnych funkcionárov, ktorí vydávajú súdne rozhodnutia s konečnou platnosťou. Kompetencia ich vymenovania sa spravidla delí medzi viacerých ústavných činiteľov tak, ako je tomu aj u nás. Rozhodnutie Ústavného súdu SR, týkajúce sa vymenovania generálneho prokurátora SR, je založené na výklade takej kompetencie prezidenta republiky, ktorá obsahuje aj prvok rozhodovania, a nie iba povinnosť formálneho vymenovania kandidáta ponúknutého mu parlamentom. Ide pritom o obdobnú situáciu ako je tomu  v prípade  vymenovania ústavných sudcov. Spoločnosť si však na túto tému vypočula mnohé, aj úplne rozporné, výklady ústavných právnikov.

Pripomienky ZOJ k novele vyhlášky MS SR o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy

P R I P O M I E N K Y

združenia   Sudcovia „Za Otvorenú justíciu“

k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

K bodu  101, § 174 ods 4 :

Podľa navrhovaného znenia sa

 „Do súdneho spisu sa zakladá aj opatrenie predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu/64b/, ak bolo uložené písomne a súvisí s prejednávanou vecou.“

Poznámka k odkazu 64b/ §42 ods3,§53 odst.3 zák. č. 757/2004Z.z.

Keďže dôvodová správa k tomuto navrhovanému zneniu chýba, nie je zrejmé, čo viedlo MS SR   k tomu, aby sa opatrenia predsedov súdov do spisu zakladali.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri