Mária KolíkováZ ministerstva odchádzam s bolesťou, nie je to chladný kalkul

| postoj.sk | 24. marec 2021 | Michal Magušin | 

Rozhovor s exministerkou spravodlivosti o zlomových chvíľach jej rozhodovania „pritlačiť“ na odchod Igora Matoviča a o dôsledkoch.

Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti (Za ľudí) zo svojej pozície po výzve premiéra Igora Matoviča odišla. A to napriek tomu, že mala rozbehnutú veľkú reformu súdnictva. Pre Postoj TV vysvetľuje, ako k tomuto rozhodnutiu dospela a aké sú jeho dôsledky.

Podpredsedníčke strany Za ľudí sme položili aj tieto otázky:

❓Kedy Mária Kolíková pochopila, že vo vláde s premiérom Igorom Matovičom už byť nemôže?

❓Vyplynulo rozhodnutie exministerky zo zákulisných stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou?

❓Koordinovala Kolíková svoje kroky s Richardom Sulíkom a so stranou SaS poza chrbát vedenia svojej strany?

❓Odišla exministerka zo svojho postu preto, že je to pre ňu strategicky výhodné?

❓Prečo Mária Kolíková vníma aktuálne politické udalosti s istou bolesťou?

Celý rozhovor o dôležitom rozhodnutí Márie Kolíkovej si môžete pozrieť v tomto videu:

 

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (2)

 • Guest (Dalibor Kotacka)

  Už by bolo treba článok vymenit za novy s titulkou : na ministerstvo sa vraciam s radostou a bol to chladny kalkul ...
  Všetci sa " tešíme " !!

 • Guest (capcara ondrej)

  Keď ste sa už vrátila , tak začnite konečne pracovať aj pre obyčajných ľudí. nedávno ste p. Kolíková chválila novú predsedníčku Kraj. súdu v Košiciach. Nová predsedníčka Kraj súdu v Košiciach pokračuje v šlapajach JUDr. Volkaia. Čo Vy na to,, súd pozná právo"
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice

  16.04..2021
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava

  Vážená p. Kolíková, dňa 25.01.2021 som k Vaším rukám zaslal:


  Vec

  Podnet na preskúmaní Odpovede č. 1 SprI/5/2021 zo dňa 14.01.2021 podpredsedom Kraj. súdu Košice JUDr. Jozefom Maruščákom vo veci môjho podania zo dňa 01.01.2021 v jedinečnom súbehu podávam sťažnosť pre porušenie § 9 ods.1 ) zákona 514/2003 Z.z, porušenie § 97 ods.1), zákon č.160/2015, porušenie zákona č. 211/2000 Z. z. na nezákonný postup sudcu, v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) Tr. poriadku vo veci ,, Žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa 28.10.2020“
  zároveň týmto podávam Tr. oznámenie pre porušenie § 375 ods.1 písm. a), písm. b) Tr. zákona, porušenie § 326 ods. 1 písm. a), písm. c), ods.3 písm. c), § 326a ods. 1), ods.2 písm.b) Tr. zákona, návrh na začatie konania o priestupku podľa § 21 a, ods.1 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 ods.1), ods. 2), § 42a) ods.1) zákona č. 211/2000 Z.z,
  na podpredsedu Kraj. súdu Košice JUDr. Jozefa Maruščáka.


  Dňa 11.03.2021 som obdržal Oznámenie o vybavení podania č. 02837/2021/151 zo dňa 03.03.2021, ktoré vybavuje Mgr. Sukeľová a podpísaný ako zodpovedný je Mgr. Juraj Hladký, zástupca riaditeľa odboru dohľadu nad súdnictvom.
  Mgr. Sukeľová mi radí aby som požiadal súd o preskúmanie tohto rozhodnutia v súlade s ust. Zákona č. 162/2015 Z.z. SSP?!

  2
  Keďže som dôchodca s 520 Eur mesačným dôchodkom ( po 10 ročnom valorizovaní) požiadal by som Vašu pracovníčku Mgr. Sukeľovú, ktorá ma určite plat 10x vyšší ako je môj dôchodok o pôžičku so 100% úrokom na zaplatení mojich budúcich nekonečných výdavkov za ,, ,,spravodlivé“ súdne vyriešenie tejto veci!
  Výrok ,, súd pozná právo“ je len hlúpa fráza, ktorou odpovedajú skorumpovaní klientelizmom sudcovia keď účastník poučí sudcu, že porušuje ustanovenie § 326a ods. 1, Tr. zákona.

  p. Kolíková, posúďte sama ako zainteresovaní verejní činitelia ,, poznajú právo“

  Dňa 13.04.2021 mi bola doručená ,, Odpoveď na podanie zo dňa 01.01..2021“ Kraj. súdom v Košiciach, podpísaná JUDr. Frederika Zozuľáková.
  Na túto klientelizmom a neznalosťou práva som jej odpovedal takto :
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice
  13.04.2021

  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice

  Odvolanie voči ,, Odpoveď na podanie zo dňa 11.03.2021“ č. 1 SprI/42/2021 zo dňa 30.03.2021 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) Tr. poriadku vo veci č. 1 SprI/42/2021 zo dňa 30.03.2021
  týmto podávam aj Tr. oznámenie pre porušenie § 326 ods. 1 písm. a), ods.2 písm. c.), ods.3 písm.c) Tr. zákona,
  hrubé porušenie § 326a ods. 1, ods.2 písm.a) Tr. zákona,
  hrubé porušenie § 97 ods.1), zákon č.160/2015,
  hrubé porušenie čl. 46 Ústavy SR,
  3
  hrubé porušenie môjho práva na informácie podľa zákona 211/ 2000Z.z
  na JUDr. Federiku Zozuľákovú, predsednička kraj. súdu.

  Odôvodnenie
  Dňa 06.04.2021 mi bola doručená odpoveď na moje podanie zo dňa 11.03.2021 vo veci Žiadosti o informáciu ohľadne znaleckého posudku , vypracovaným znalcom v odbore doprava Ing. Ladislavom Imrichom.
  V odpovedi zo dňa 30.03.2021 mi klientelizmom skorumpovaná JUDr. Zozuľová ( pokračuje v praktikách predchodcu JUDr. Volkaia) akože právne radí, citujem:
  Z rozhodnutí predsedu Okresného súdu Košice II zo dňa 12.11.2020, predsedníčky Kraj. súdu v Košiciach zo dňa 17.12.2020 ako aj z odpovede podpredsedu Kraj. súdu v Košiciach zo dňa 14.01.2021 jednoznačne vyplýva odporúčanie, aby ste so svojou žiadosťou o sprístupnenie predmetného znaleckého posudku postupovali v zmysle ustanovenia § 69 ods.1 Trestného poriadku, ktoré Vám bolo v každej odpovedi odcitované, a ktoré Vám umožňuje obrátiť sa na Okresný súd Košice

  II a požiadať príslušného predsedu senátu JUDr. Lokšu, ktorý je zákonným sudcom vo Vašej veci sp. zn. 6T/67/2020, a to nielen o nazretí do príslušného spisu, ale aj o možnosť urobiť si zo spisového materiálu výpisky, poznámky a kópie, teda aj kópiu Vami požadovaného znaleckého posudku.

  Konkrétne podmienky pre nazretie do spisu po jeho schválení predsedom senátu si môžete dohodnúť v informačnom centre ........

  V prvom rade sa chcem opýtať či :
  Predseda Okresného súdu Košice II,
  Predsedníčka Krajského súdu v Košiciach,

  4
  Podpredseda Kraj. súdu v Košiciach a predsedníčka Kraj. súdu v Košiciach JUDr. Frederika Zozuľáková majú MOJU OSOBU ZA HLUPÁKA?

  OPAK JE PRAVDA!!!
  Vo všetkých mojich žiadostiach, tr. oznámeniach poukazujem na ustanovenie
  Zákona č.160/2015 § 97 ods. 1

  § 97

  Nahliadanie do súdneho spisu
  (1)
  Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov.

  Upozorňujem JUDr. Zozuľákovú ako aj ostatných JUDrlantov na to, že v tomto ustanovenom § 97 ods. 1 zákona č.160/2015 nevidím, že by tam bolo napísané, že po ,, zvážení daný sudca vyhotoví a zašle za úhradu vecných nákladov kópie účastníkovi“!!


  (Súd (ca) pozná právo) Je to sudcova povinnosť podľa viacerých zákonov SR!!

  Ďalej upozorňujem horeuvedených JUDrlantov na to, že znenie § 69 ods.1 Tr. poriadku dáva mojej osobe právo vykonávať úkony, ktoré tento § obsahuje ale nie je to moja povinnosť!!

  Dňa 14.09.2020 som na Okr. prokuratúru II poslal :

  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 04012 Košice
  14.09.2020
  Okresná prokuratúra Košice II
  5
  Mojmírová ulica 5
  040 46 Košice


  Vec
  Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie o zápisnici z DN zo dňa 12.02.2019 pod č. KRPZ-KE-KD12-26/2019-P, informácie o zápisnici o ohliadke miesta cestnej dopravnej nehode zo dňa 18.02.2019, uznesenie o začatí tr. stíhania mojej osoby zo dňa 11.02.2019, zápisnicu o výsluchu svedka Ľuboša Capcaru zo dňa 18.02.2019, zápisnicu o výsluchu svedka Ľubomíra Remetu zo dňa18.02.2019, zápisnicu o výsluchu svedka Lenky Remeta Petrovkovej zo dňa 18.02.2019, uznesenie o pribratí znalca z odboru doprava cestná zo dňa 18.02.2019, zápisnicu o uznesení pribratí znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia zo dňa 18.02.2019 a znalecký posudok k číslo 15/2019 MUDr. Borisa Lisanského, znalca z odboru zdravotníctvo a farmácie zo dňa 24.02.2019, meritórne

  rozhodnutie zo dňa 24.08.2020 č. ČVS: ORP-149/DI-KE-2020 a to formou kópii na moju domovu adresu :
  Ľuboš Capcara, Ždiarska 23, Košice 04012
  S pozdravom
  Je nutné upozorniť JUDr. Zozuľákovú, že dňa 15.10.2020 mi bol doručený list č. 1 Pv 135/19/8803-59 zo dňa 08.10.2020, v ktorom mi JUDr. Tokár bez problému píše, citujem:

  Vám oznamujem, že dňa 02.10.2020 som Vás písomne upovedomil a zaslal poštovú poukážku na sumu 5,70 Eur, ktorú je potrebné uhradiť za
  6
  vyhotovenie fotokópií časti vyšetrovacieho spisu, ktoré ste požadoval o počte 38 strán, každá strana A4 za 0,15 Eur v zmysle Príkazu GPSR z 18.augusta 2020 por. č. 6/2020, ktorým sa upravuje postup prokurátorov pri uhrádzaní nákladov spojených s vyhotovovaním kópií spisov a ich častí v trestnom konaní.

  Poštovú poukážku som vyplatil a čakal som na kópie z vyšetrovacieho spisu.

  Tak ako JUDr. Tokár sľúbil tak sa aj stalo.
  JUDr. Tokár naplnil literu zákona, ktorá mu to prikazuje!!
  Boli mi doručené kópie, o ktoré som žiadal a to v počte 38 strán.
  Zápis o výsluchu svedka Lenka Remeta Petrovková zo dňa 18.02.2019 v počte 3listy A4.
  Uznesenie ČVS. ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 o pribratí znalca zdravotníctvo a farmácia v počte 2 listy A4.
  Uznesenie o trestnom stíhaní mojej osoby č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 z dňa 11.02.2019 v počte 1 list A4.
  Uznesenie o pribraní znalca z odboru Doprava cestná-odvetvie: nehody v cestnej doprave ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 v počte 2listov A4.
  Záznam dopravnej nehody ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 12.02.2019 v počte 3 listov A4.


  Zápisnica o výsluchu svedka Lubomír Remeta zo dňa 18.02.2019 v počte 3 listov A4.
  Zápisnica o obhliadke miesta cestnej dopravnej nehody ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 v počte 3 listy A4.
  Znalecký posudok č. 15/2019 zo dňa 11.02.2019 podpísaný MUDr. Boris Lisanský, EČ 912043 v počte 16 listov A4.
  Zápisnica o výsluchu svedka Ľuboš Capcara č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 18.02.2019 v počte 3 listoch A4.

  7
  Upovedomenie ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.08.2020 v počte 2 listy A4.
  Pýtam sa Vás JUDrlantka Zozuľáková, ako je možné, že JUDr. Tokár namal problém dodržať literu zákona v prípade horeuvedených kópií ale v prípade Znaleckého posudku od Ing. Ladislava Imricha majú horeuvedení verejní činitelia, včetne Vás, taký enormný strach mi tento znalecký posudok poslať?!?!
  Ja Vám na to odpoviem!
  Predpokladám, že v znaleckom posudku sú nepravdy, klamstva a je celý napísaný v prospech poškodeného p. Remetu!
  Mám indície, že na GPSR pracuje rodinný príslušník p. Remetu a to ako prokurátor.
  Preto žiadam aby mi bol zaslaný formou kópií znalecký posudok vypracovaný Ing. Ladislavom Imrichom a to v čo najkratšom čase!
  Žiadam aby sa viedlo trestné stíhanie voči JUDr. Juzefovi Maruščákovi tak ako je to uvedené v oznámení zo dňa 11.03.2021.
  S pozdravom

  Vážená p. Kolíková, dúfam, že vymoženosť práva na Slovensku je Vaša priorita.
  Čakám, že ustanovenie horeuvedených § znení v tejto veci sa dočkajú aj správnej právnej odozvy!!
  Žiadam Vás o spravodlivé vyriešenie mojej veci a znalecký posudok z autonehody zo dňa 11.02.2019 vypracovaného Ing. Ladislavom Imrichom, znalcom z odboru Doprava cestná mi bude v čo najkratšom čase zaslaná.
  Žiadam aby JUDr. Jozef Maruščiak niesol trestnoprávnu zodpovednosť tak ako je to uvedené v Tr. oznámení zo dňa 25.01.2021 ,, súd pozná právo“!!
  S pozdravom

You are here: Home About Us Statutory Representatives Slovenské kategórie Dokumenty Externé Mária KolíkováZ ministerstva odchádzam s bolesťou, nie je to chladný kalkul

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners