Language Switcher

Vyberte váš jazyk

justice.gov.sk | Vypublikované 9. júna 2023

Bratislava, 9. júna 2023 – Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders vo štvrtok 8. júna 2023 predstavil v poradí už 11. porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte.

Pre Slovenskú republiku v prehľade nájdeme viacero pozitívnych správ. V oblastiach digitalizácie súdnictva figuruje Slovensko na najvyšších priečkach. Na nižšej úrovni zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva, i keď Slovensko si oproti predchádzajúcemu hodnoteniu mierne polepšilo. Ministerstvo spravodlivosti SR predpokladá, že implementácia reformy súdnej mapy prinesie v budúcnosti výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti.

Pre Slovensko má porovnávací prehľad viaceré pozitívne správy. Čas potrebný na vyriešenie  občianskych, obchodných, správnych a iných vecí na prvom stupni (tzv. dispozičný čas) v roku 2021 opäť poklesol (graf 5). Pri občianskych a obchodných sporoch zostal čas rovnaký ako v roku 2020, v prípade správnych vecí došlo naopak k zvýšeniu voči roku 2020 (grafy 6 a 8). V pomere rozhodnutých vecí k nápadu nových vecí (tzv. clearance rate) v občianskych, obchodných, správnych a iných veciach (graf 10) je SR síce na 15. mieste (pokles oproti roku 2020), je však v skupine prvých 18 štátov s percentuálnym pomerom okolo 100 percent.

V počte sudcov na počet obyvateľov sa Slovensko vrátilo na 12. miesto, porovnateľné s Nemeckom či Litvou, no drží si poprednú pozíciu (5. najvyššie miesto) v zastúpení žien na najvyšších súdoch v rámci EÚ (graf 36).

Pri aspektoch digitalizácie súdnictva (údaje za rok 2022) je Slovensko v skupine 6 štátov (spolu s Českom, Estónskom, Švédskom, Holandskom a Nemeckom) s najvyšším počtom bodov, keďže tieto štáty umožňujú využitie rôznych digitálnych aspektov v konaniach v občianskych/obchodných, správnych a trestných veciach (graf 41). Pri využívaní digitálnych nástrojov súdmi a prokuratúrami (graf 42) sa Slovensko v tomto roku posunulo z 18. na 16. miesto v dôsledku zlepšovania využívania digitálnych nástrojov prokuratúrou. Z hľadiska nástrojov digitálnej komunikácie využívaných  súdmi (graf 43) je Slovensko v skupine štátov s maximálnym počtom bodov. Pri využívaní digitálnych riešení umožňujúcich podávanie návrhov a sledovanie priebehu konaní v civilných/obchodných veciach a správnych veciach (graf 45) je Slovensko na 9. mieste za pobaltskými štátmi, Talianskom, Poľskom, Nemeckom a Dánskom. V porovnateľnom grafe pre trestné konania (graf 46) je Slovenská republika na 5. mieste  (za Estónskom, Maďarskom, Rakúskom a Poľskom). Z hľadiska online prístupu verejnosti k vydaným rozsudkom (graf 47) je Slovensko v skupine 5 štátov s maximálnym počtom bodov.

Priestorom na zmenu pre Slovenskú republiku zostáva nízke vnímanie nezávislosti súdnictva. I keď aj tu prišlo k čiastočnému zlepšeniu, stále ostávame na posledných priečkach spomedzi členských štátov EÚ. V hodnotení občanov (graf 49) si Slovensko mierne polepšilo, keď predbehlo Poľsko, Chorvátsko a Bulharsko. V hodnotení firiem (graf 51) si však Slovenská republika pohoršila  o dve miesta a je na 25. mieste. Tohtoročný prehľad opätovne uvádza aj údaje o nezávislosti advokátov (graf 65). V tomto prehľade má Slovensko 8 bodov z možných 9 a je na 22. mieste.

Tohtoročný porovnávací prehľad vychádza najmä zo štatistických údajov z roku 2021 (v istých prípadoch aj rokov 2022 a 2023) a ponúka aktualizáciu údajov týkajúcich sa troch oblastí: účinnosť, kvalita a nezávislosť justície. Obsahuje však aj nové aspekty.

Pri účinnosti justície boli doplnené údaje o dĺžke konaní prvej inštancie v korupčných veciach. Pri kvalite justície boli doplnené údaje týkajúce sa špecifických opatrení pre prístup k spravodlivosti pre osoby s rizikom diskriminácie a pre seniorov a tiež v oblasti špecifických opatrení pre prístup k spravodlivosti pre obete násilia na ženách a domáceho násilia. Novinkou sú aj údaje týkajúce sa právomocí orgánov pre rovnosť zaobchádzania v prístupe k spravodlivosti obetí diskriminácie. 

Pri nezávislosti súdnictva boli tento rok doplnené informácie o právomoci súdnych rád, informácie v súvislosti s vymenovaním predsedov najvyšší súdov (navrhujúci a menujúci orgán, kompetencie vlády a parlamentu), informácia z protikorupčnej oblasti (orgány v oblasti prevencie korupcie, vyšetrovanie a stíhanie korupčných trestných činov, menovanie generálneho prokurátora a prokurátorov, ktorí riešia korupčné prípady) či informácie týkajúce sa právomoci v oblasti ochrany ústavnosti.


Hlavné závery kompletného prehľadu zhrnul eurokomisár Reynders na tlačovej konferencii nasledovne:

  • Pretrvávajúce výzvy v oblasti vnímania sudcovskej nezávislosti. Vnímanie verejnosti v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo v 12 štátoch a v 12 štátoch sa znížilo alebo je stabilné. Avšak v porovnaní s minulým rokom došlo k zníženiu vnímania obchodnými spoločnosťami v 13 štátoch.
  • Pohľad na boj proti korupcii. V 12 štátoch (vrátane Slovenska) sú trestné činy podplácania vyriešené súdmi v lehote jedného roka, avšak v ďalších 5 štátoch, ktoré poskytli údaje, môžu tieto konania trvať až do 4 rokov. Prehľad ďalej uvádza porovnanie špecializovaných orgánov, ktoré sa zaoberajú prevenciou kriminality a poskytuje prvý pohľad na policajné zložky a orgány prokuratúry, ktoré sa špecializujú na boj s korupciou.
  • Pretrvávajúci priestor pre zlepšenie digitalizácie justičných systémov.
    Tohtoročný prehľad odhalil, že okrem dvoch výnimiek, súdy a prokuratúry stále nevyužívajú naplno potenciál digitálnych technológií, ktorý im umožňujú procesné normy.
  • Rozdielny stupeň dostupnosti prístupu k spravodlivosti pre osoby vystavené riziku diskriminácie a seniorov, rovnako pre obete násilia založeného na pohlaví a domáceho násilia. Sedemnásť štátov poskytuje informácie o právach pre osoby vystavené riziku diskriminácie a 22 poskytuje fyzicky dostupný prístup do budov súdov. Niektoré štáty podnikli kroky pre prístupnejšiu právnu pomoc pre seniorov. Pokiaľ ide o obete násilia založeného na pohlaví a obete domáceho násilia, 12 štátov poskytuje vo všetkých mapovaných oblastiach ochranu, avšak takmer 1/4 štátov neposkytuje online prístup k relevantným informáciám o násilí založenom na pohlaví a o právach obetí.

Tlačová správa dostupná v anglickom jazyku – EU Justice Scoreboard 2023 (europa.eu)

Porovnávací prehľad súdnictva na rok 2023 v anglickom jazyku – 2023 EU Justice Scoreboard | European Commission (europa.eu)

Porovnávací prehľad z predchádzajúceho roku (2022 dostupný v slovenskom jazyku: 2022 EU Justice Scoreboard | European Commission

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.