Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Kontrola výkonu súdnej moci verejnosťou je základom záruk fungovania právneho štátu. Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) preto podporuje všetky legitímne a transparentné formy verejnej kontroly, ktoré napomáhajú zvýšiť kvalitu  rozhodovacej činnosti sudcov a dôveryhodnosti justície. Transparency International Slovensko (TIS) v tejto oblasti plní významné úlohy, ktoré podporujeme.

 

Začiatkom marca 2023 TIS zverejnila hodnotenie sudcov okresných súdov v troch komponentoch – kvalita, efektivita a produktivita. Voči hodnoteniu sa zdvihla vlna kritiky, viacerí sudcovia okresných súdov namietali správnosť vyhodnotenia výsledkov ich práce a vedenie Súdnej rady SR a Združenie sudcov Slovenska TIS vyzvali, aby hodnotenie stiahla zo svojej webovej stránky.

 

Hodnotenie sudcov je náročná a pre sudcov osobitne citlivá úloha, ktorá musí byť maximálne zvládnutá, aby sa dosiahol sledovaný cieľ. ZOJ preto iniciovala stretnutie zástupcov TIS, ZOJ a hodnotiacich komisií sudcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. apríla 2023 za účelom prerokovania námietok sudcov voči hodnoteniu TIS. Na stretnutí účastníci identifikovali príčiny, ktoré spôsobili nesprávnosť údajov v časti ročných štatistických listov sudcov, z ktorých hodnotenie TIS vychádzalo; a aj údaje, ktoré podľa odporučenia ZOJ mali byť v hodnotení sudcov zohľadnené. Zástupcovia ZOJ a hodnotiacich komisií sudcov odporučili, aby v zmysle týchto zistení TIS upravilo výsledky hodnotenia sudcov a aby v súlade s nimi postupovalo aj pri hodnotení sudcov v budúcnosti. Taktiež odporučili, aby vo verejnej prezentácii výsledkov hodnotenia sudcov boli vyvážene komunikované pozitívne aj negatívne informácie, aby verejnosť mala reálnu predstavu o stave slovenskej justície.

 

Účastníci stretnutia sa zhodli na nasledovných záveroch, ktoré vyplývajú zo súdnej štatistiky za obdobie roka 2021 vo vzťahu k hodnoteniu efektivity a produktivity práce sudcov, a za obdobie rokov 2011 až 2021 vo vzťahu k hodnoteniu kvality rozhodnutí sudcov:

  • slovenské súdy zrýchlili rozhodovaciu činnosť a mediánová vybavenosť dosahuje takmer 108 %,
  • z hľadiska kvantitatívneho hodnotenia sudcov, veľká časť sudcov pracuje naprieč hodnotenými komponentmi veľmi dobre. Len menej ako desatina sudcov mala slabé výsledky,
  • oproti hodnoteniu sudcov z roku 2014 sa zlepšila aj miera potvrdenosti  rozhodnutí sudcov okresných súdov nadriadenými súdmi. V roku 2014 bola nižšia ako 60 %, v súčasnosti je na úrovni 69 %.

 

Zástupkyne ZOJ konštatovali, že tieto závery sú v súlade aj s Porovnávacím prehľadom Európskej únie v oblasti justície za obdobie rokov 2012 a 2018 až 2020, z ktorého vyplýva, že:

  • Slovensko patrí medzi 10 najviac zaťažených súdnych systémov počtom nových vecí na 100 obyvateľov. Napriek tomu sa umiestnilo v prvej desiatke štátov pokiaľ ide o rýchlosť súdnych konaní,
  • v efektívnosti súdnych konaní patrí Slovensko medzi najlepšie hodnotené členské štáty. V miere vyriešenia vecí vo všetkých agendách na prvoinštančných súdoch sa Slovensko umiestnilo na 1. mieste, keďže v rokoch 2018 a 2020 slovenské súdy rozhodli približne 110 % vecí vo vzťahu k počtu nových veci.

 

Riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško k stretnutiu a jeho záverom uviedol:

„Konštruktívny dialóg so zástupcami sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu vítame a oceňujeme. Aj keď dnes zverejňované štatistické výkazy poskytujú o činnosti sudcov čiastočne limitované dáta, v Transparency sme presvedčení, že ich kvantitatívna analýza poskytuje justícii cennú spätnú väzbu a verejnosti užitočné informácie. Budeme veľmi radi, ak sa aj na základe našich analýz pristúpi k zmysluplným systémovým zmenám v súdnictve, ako aj ku kvalitnejšiemu vykazovaniu dát.“

 

V Bratislave 17. apríla 2023

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

Bližšie informácie zo stretnutia sa môžete dozviete TU:

Attachments
Závery zo stretnutia k hodnoteniu TIS sudcov okresných súdov 1 koment.doc [137.5Kb]
Uploaded pondelok, 17. apríl 2023 by Administrátor

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.