Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Sudca Peter Paluda, Najvyšší súd SR

Na návrh Súdnej rady SR pod vedením Štefana Harabina zo dňa 8. septembra 2009 bol disciplinárne stíhaný za podanie trestného oznámenia na predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina a za názor vyslovený v novinách. Súdna rada sudcovi dočasne pozastavila výkon jeho sudcovskej funkcie. Pozastavenie funkcie trvalo 2 roky. Disciplinárne konanie bolo zastavené, pretože po zmene zákona ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vzala návrh späť.

sudca Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce

Predseda Okresného súdu v Michalovciach Jozef  Soročina na sudcu podal dňa 3.6.2008 disciplinárny návrh za to, že mal sprístupniť obsah odvolania  podaného v trestnej veci, o ktorej mal rozhodovať,  známym sudcom, prokurátorom, sudcovskej rade  pri OS Michalovce  a JUDr. Danielovi Lipšicovi. Neskôr predseda súdu podal na sudcu ďalší návrh na začatie disciplinárneho konania  pre list prezidentovi, v ktorom sa mu sťažoval na pomery na súde.

Zo skutku za sprístupnenie obsahu odvolania bol sudca disciplinárnym súdom oslobodený rozsudkom zo dňa 21.10.2009,avšak súd uznal jeho vinu zo závažného disciplinárneho previnenia pre druhý skutok - za napísanie listu prezidentovi republiky. Uložil mu disciplinárne opatrenie zníženie funkčného platu o 50 percent na obdobie 6 mesiacov. Štefan Harabin ako minister spravodlivosti sudcovi dočasne pozastavil výkon funkcie. Pozastavenie trvalo 2 roky. Nový predseda Okresného súdu Michalovce JUDr. Stretavský vzal návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi späť v januári 2011.

sudkyňa Anna Benešová, Krajský súd Bratislava

 

Predsedníčka Krajského súdu v Bratislave Gabriela Šimonová podala dňa 15.7.2008 na sudkyňu návrh na začatie disciplinárneho konania, pretože ako predsedníčka senátu v pridelených veciach údajne neumožnila na dvoch pojednávaniach v roku 2007 účastníkovi konania vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania. V čase podania disciplinárneho návrhu sudkyňa rozhodovala ako predseda senátu spor o ochranu osobnosti, v ktorej bol účastníkom Śtefan Harabin. Štefan Harabin ako minister spravodlivostidňa  18.7.2008 svojím rozhodnutím dočasne pozastavil sudkyni výkon jej funkcie. Pozastavenie trvalo 2 roky. Disciplinárnym súdom bola uznaná vinnou a bola po 37 rokoch práce preložená na súd nižšieho stupňa. Súdna rada pod vedením Štefana Harabinaju následne preložila z Bratislavy, kde mala trvalé bydlisko na Okresný súd Levice. Na základe sťažnosti sudkyne Ústavný súd SR rozhodnutie disciplinárneho súdu zrušil.

 

sudkyňa Angela Balázsová, Okresný súd Bratislava I

 

Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I Gabriela Buľubašová podala na sudkyňu dňa 8.6.2009 návrh na začatie disciplinárneho konania pre svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom. Sudkyňa sa od počiatku bránila, že vo veci vychádzala z nálezov Ústavného súdu SR. Minister spravodlivosti Štefan Harabin rozhodnutím zo dňa 9.6.2009 pozastavil sudkyni výkon funkcie. Po zmene vlády nová ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dňa 3.8.2010 zrušila pozastavenie výkonu funkcie sudkyni, ktoré trvalo 14 mesiacov. Disciplinárny súd neskôr sudkyňu z disciplinárneho previnenia oslobodil.

 

sudca Milan Růžička, Okresný súd Veľký Krtíš

 

Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici JUDr. Ján Bobor podal na sudcu dňa 9.3.2009 návrh na začatie disciplinárneho konania, pretože údajne spôsobil prieťahy v pridelenej exekučnej veci.  Minister spravodlivosti Štefan Harabinrozhodnutím dočasne pozastavil sudcovi výkon jeho funkcie. Sudca sa od počiatku bránil, že žiadne prieťahy nespôsobil, pretože námietka povinnej osoby vo veci nebola podaná, a hoci v spise boli vykonávané predtým previerky, žiadne prieťahy neboli zistené. Disciplinárny súd ho uznal zo skutku vinným, avšak upustil od potrestania. Pozastavenie jeho funkcie trvalo 9 mesiacov.

 

Kristína Glezgová, Okresný súd Lučenec

Predseda Okresného súdu v Lučenci Mikuláš Géczi podal na sudkyňu dňa 8.9.2008 návrh na začatie disciplinárneho konania za to, že v konkrétnej veci uviedla, že sa necíti byť zaujatá voči účastníkom konania, pričom v krátkom časovom odstupe predložila voči tomu istému účastníkovi účelovo odlišné vyjadrenie, čím  mala spáchať závažné disciplinárne previnenie.Minister spravodlivosti Štefan Harabin dňa 29.9.2008 rozhodol o dočasnom pozastavení funkcie sudkynePrvostupňový disciplinárny súd sudkyňu v celom rozsahu  oslobodil, pretože sa disciplinárneho konania nedopustila. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolal navrhovateľ. Sudkyňa následne požiadala ministerku spravodlivosti Vieru Petríkovú o zrušenie pozastavenia jej funkcie s poukazom na oslobodzujúci rozsudok. Ministerka jej žiadosť bez odôvodnenia zamietla. Po zmene vlády nová ministerka spravodlivosti Lucia Źitňanská dňa 29.7.2010 s poukazom na vývoj disciplinárneho konania sudkyni zrušila dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Navrhovateľ podaním zo dňa 10.7.2010 vzal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni  späť.

 

bývalá sudkyňa Jana Dubovcová, Okresný súd Banská Bystrica


Predseda Okresného súdu Banská Bystrica Ľubomír Bušík podaním zodňa 11.9. 2009  podal voči sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania, pretože sa kriticky vyjadrovala voči osobe Štefana Harabina a vyzvala členov Súdnej rady SR, aby ho nezvolili za predsedu NS SR. Ministerka spravodlivosti Viera Petríková rozhodnutím zo dňa 25.9.2009  dočasne pozastavila sudkyni výkon funkcie.

Tento zásah do sudcovskej funkcie  sudkyne vzbudil  mimoriadnu reakciu verejnosti a zaostril  pozornosť politikov a politických strán na situáciu v súdnictve. Už na druhý deň reagoval predseda Vlády SR Róbert Fico, ktorý verejne vyhlásil, že  „nie je možné ani teoreticky niekoho stíhať za prejavený názor“. Následne predseda súdu oznámil, že berie návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni späť z dôvodu, že sa stal predmetom politického boja.

 

sudkyňa Darina Kuchtová, Krajský súd Bratislava

 

Minister spravodlivosti Štefan Harabin na základe podnetu sudcu Pavla Polku podal dňa 10.9.2008 návrh proti sudkyni na začatie disciplinárneho konania, ktorý mala spáchať tým, že v trestnom konaní obžalovaných Z.J.  a E. K. pre trestné činy ohovárania vypovedala ako svedkyňa na hlavnom pojednávaní.

Prvostupňový disciplinárny súd  dňa 12.2. 2009 rozhodol tak, že  za skutok uznal sudkyňu vinnou v celom rozsahu a súčasne upustil od jej potrestania.  Odvolací disciplinárny súd postúpil vec orgánom činným v trestnom konaní. Proti tomuto postupu podala sudkyňa dňa 29.10.2010 sťažnosť  na Ústavný súd SR , ktorý jej sťažnosť prijal a vykonateľnosť rozhodnutia disciplinárneho súdu odložil.  

Miroslav Gavalec, Najvyšší súd SR

 

            Predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin podal na sudcu dňa 14.1.2010  návrh na začatie disciplinárneho konania na tom skutkovom základe, že sa ako sudca svedomito nevzdelával. Má to vyplývať zo skutočnosti, že bez náležitého overenia platnej právnej úpravy neopodstatnene a bez odborných znalostí požiadal listom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (v septembri 2009) o preverenie pracovných podmienok sudcov a pracovníkov súdu na najvyššom súde napriek tomu, že oslovený úrad nie je na preverenie uvedených skutočností vecne príslušným.

Podaním doručeným disciplinárnemu súdu dňa 6.8.2010 Štefan Harabin modifikoval svoj návrh na uloženie trestu, a namiesto pôvodne navrhovaného trestu preloženia na súd nižšieho stupňa, navrhol sudcovi uložiť najprísnejší trest odvolania z funkcie sudcu.

Disciplinárne konanie doposiaľ nebolo skončené.  

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.