Odpoveď pánovi poslancovi Alojzovi Baránikovi

Na výrok pána poslanca NR SR Alojza Baránika , ktorým na rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR označil Krajský súd v Bratislave za jeden z najskorumpovanejších súdov na Slovensku, reagovalo združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ vyhlásením zo dňa 12.2.2017. Vyhlásenie sme poslali osobne pánovi poslancovi a ponúkli sme mu na túto tému osobný dialóg. Reagoval však len cez médiá vyjadrením, zverejneným tlačovou agentúrou SITA dňa 17.2.2017.

Na výrok pána poslanca reagovalo aj Združenie sudcov Slovenska, ktoré ho vyzvalo, aby sa sudcom ospravedlnil.

Z vyjadrenia pána poslanca vyplynulo, že požiadavka na ospravedlnenie je podľa neho nenáležitá, pretože „právo na súdnu ochranu patrí aj tej väčšine, ktorej sa súdna ochrana nikdy nedostala“, „veľká časť sudcov nespĺňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu“, „kritika súdnictva musí zodpovedať reálnej situácii a nie predstavám sudcov komfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej atmosfére, z ktorej útočia na tých, ktorí na korupciu poukazujú“.

K názorovému stretu na Krajskom súde v Trnave.

Na stránke ZOJ boli zverejnené názory časti sudcov občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Trnave na spôsob riadenia tohto súdu jeho predsedom, najmä kontrolnej činnosti v podmienkach vysokej zaťaženosti súdu nevybavenými vecami. Prezentovaným cieľom autorov bolo otvoriť diskusiu na tému, aký by mal byť profil osobnosti  predsedu súdu vo všeobecnosti. Následne bola zverejnená aj reakcia predsedu Krajského súdu v Trnave, v ktorej vysvetlil dôvody prijatých opatrení na súde a svoje vnímanie situácie.

Aj keď sú názory oboch strán diametrálne odlišné, za pozitívne možno považovať to, že obidve strany sú schopné o probléme hovoriť otvorene a verejne, a že týmto spôsobom si môže aj verejnosť urobiť úsudok v akých podmienkach pracujú sudcovia na preťažených súdoch, a aké sú možnosti predsedu v jeho riadiacej právomoci.

ZOJ nemá mandát a nepovažuje ani za vhodné, aby vstupovala do interných vecí akéhokoľvek súdu. Môže sa vyjadriť len k tomu, čo má presah na celé súdnictvo a čo by mohlo napomôcť riešeniu konkrétneho problému.

Vyhlásenie ZOJ k aktuálnym správam zo súdnictva

Vyhlásenie ZOJ k aktuálnym správam zo súdnictva

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ považuje Mimoriadnu správu 2017 verejnej ochrankyne práv, bývalej sudkyne Jany Dubovcovej, o závažnom porušovaní základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, za výsledok jej dlhoročnej aktívnej práce v tejto oblasti. Zo správy vyplývajú  vážne zlyhania kontrolných mechanizmov štátu, a hlavná zodpovednosť za ich vznik a prijatie  okamžitých riešení je na vládnucej politickej moci. Aj súdy by v tejto krízovej situácii  mali maximálne realizovať svoje zákonné kompetencie a poskytnúť  výkonnej moci súčinnosť pri odstraňovaní systémových nedostatkov. K ich riešeniu by nepochybne prispelo aj zriadenie  tzv. rodinných súdov, špecializovaných na osobitnú súdnu agendu ochrany práv  rodiny a maloletých detí.

Dňa 9.2.2017 bola medializovaná správa, že Ústavnoprávny výbor NR SR odporučil kandidatúru sudcu Krajského súdu v Bratislave Romana Huszára na člena Súdnej rady SR za Národnú radu SR. V tejto súvislosti poslanec za stranu Sloboda a solidarita Alojz Baránik na rokovaní výboru prezentoval svoj názor, že sudca Roman Huszár „prichádza z údajne najskorumpovanejšieho súdu na Slovensku“.

Takéto vážne obvinenie bez preukázateľného základu dehonestuje všetkých sudcov, ktorí dlhé roky pracujú na jednom z najzaťaženejších súdov na Slovensku s najkomplikovanejšou súdnou agendou, vyplývajúcou z osobitného statusu hlavného mesta Slovenska. Ak pán poslanec má konkrétne poznatky pre svoje obvinenie, jeho základnou povinnosťou je oznámiť ich orgánom činným v trestnom konaní, aby mohli byť zo súdnictva vyčlenení skorumpovaní sudcovia. Inak sa to dá vnímať len ako zneužívanie jeho postavenia na bezdôvodné škandalizovanie mnohých poctivých sudcov pri presadzovaní jeho politických zámerov.

V Bratislave 12.2.2017

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Vyhlásenie k 2% dane

Darujte 2 % dane

Primárnym cieľom občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“  je presadzovať model súdnictva, ktorého hlavnými atribútmi bude otvorenosť a transparentnosť pre občanov ako zdroja moci v demokratickom a právnom štáte. Našou ambíciou je aj ochrana sudcov pred neoprávnenými útokmi či už zvonka alebo zvnútra systému, čo sme dokázali našimi aktivitami na obranu sudcov.

 Dovoľujeme si všetkých našich členov a priaznivcov požiadať o darovanie 2 % dane, aby sme mohli pokračovať v aktívnej činnosti.  Za spoluprácu a podporu všetkým ďakujeme.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlasenie_2percenta.pdf)tlacivo_zoj_vyplnene[ ]132 Kb

Stanovisko ZOJ k pripomienkam Združenia sudcov Slovenska k návrhu noviel sudcovských zákonov

Pripomienky k čl. I – zákon č. 385/2000 Z.z. :

  1. ZSS navrhuje doplniť ustanovenie § 27a ods.1 písm. a) o slovné spojenie ...to neplatí, ak  ide o sudcov Najvyššieho súdu SR.

Hlavným dôvodom je argument, že najvyšší súd je najvyšším orgánom výkonu súdnictva, ktorý vydáva konečné rozhodnutia v jednotlivých druhoch výkonu súdnictva v zmysle čl. 142 ods.1 ústavy;  sú  rozdielne kritériá, ktoré musí spĺňať sudca najvyššieho súdu oproti iným sudcom súdov všeobecného súdnictva; a zavádza sa koncepcia hodnotenia sudcov hodnotiacimi komisiami, ktorej členmi sú len sudcovia z obvodov krajských súdov. Je zrejmé, že takáto koncepcia je neaplikovateľná na hodnotenie sudcov najvyššieho súdu, pre existenciu len jediného najvyššieho súdu. ZSS súčasne navrhuje ponechať hodnotenie sudcov najvyššieho súdu v platnosti len v prípadoch upravených v ustanovení § 27a ods.1 písm. c), d) (v súvislosti s disciplinárnym konaním a na požiadanie sudcu).

 

Pripomienka  je dôvodná. Najmä v časti, že novela nerieši  aká hodnotiaca komisia by mala hodnotiť sudcov Najvyššieho súdu SR, pričom tento problém zostáva aj za situácie, keby sa ponechalo hodnotenie sudcov tohto súdu len pre účely disciplinárneho konania  a na žiadosť sudcu. Považujeme za neprípustné, aby sudcov najvyššieho súdu hodnotila komisia zložená zo sudcov okresných alebo krajských súdov, t.j. sudcov súdov nižšieho stupňa.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri