Vyhlásenie k 2% dane

Darujte 2 % dane

Primárnym cieľom občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“  je presadzovať model súdnictva, ktorého hlavnými atribútmi bude otvorenosť a transparentnosť pre občanov ako zdroja moci v demokratickom a právnom štáte. Našou ambíciou je aj ochrana sudcov pred neoprávnenými útokmi či už zvonka alebo zvnútra systému, čo sme dokázali našimi aktivitami na obranu sudcov.

 Dovoľujeme si všetkých našich členov a priaznivcov požiadať o darovanie 2 % dane, aby sme mohli pokračovať v aktívnej činnosti.  Za spoluprácu a podporu všetkým ďakujeme.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlasenie_2percenta.pdf)tlacivo_zoj_vyplnene[ ]132 Kb

Stanovisko ZOJ k pripomienkam Združenia sudcov Slovenska k návrhu noviel sudcovských zákonov

Pripomienky k čl. I – zákon č. 385/2000 Z.z. :

  1. ZSS navrhuje doplniť ustanovenie § 27a ods.1 písm. a) o slovné spojenie ...to neplatí, ak  ide o sudcov Najvyššieho súdu SR.

Hlavným dôvodom je argument, že najvyšší súd je najvyšším orgánom výkonu súdnictva, ktorý vydáva konečné rozhodnutia v jednotlivých druhoch výkonu súdnictva v zmysle čl. 142 ods.1 ústavy;  sú  rozdielne kritériá, ktoré musí spĺňať sudca najvyššieho súdu oproti iným sudcom súdov všeobecného súdnictva; a zavádza sa koncepcia hodnotenia sudcov hodnotiacimi komisiami, ktorej členmi sú len sudcovia z obvodov krajských súdov. Je zrejmé, že takáto koncepcia je neaplikovateľná na hodnotenie sudcov najvyššieho súdu, pre existenciu len jediného najvyššieho súdu. ZSS súčasne navrhuje ponechať hodnotenie sudcov najvyššieho súdu v platnosti len v prípadoch upravených v ustanovení § 27a ods.1 písm. c), d) (v súvislosti s disciplinárnym konaním a na požiadanie sudcu).

 

Pripomienka  je dôvodná. Najmä v časti, že novela nerieši  aká hodnotiaca komisia by mala hodnotiť sudcov Najvyššieho súdu SR, pričom tento problém zostáva aj za situácie, keby sa ponechalo hodnotenie sudcov tohto súdu len pre účely disciplinárneho konania  a na žiadosť sudcu. Považujeme za neprípustné, aby sudcov najvyššieho súdu hodnotila komisia zložená zo sudcov okresných alebo krajských súdov, t.j. sudcov súdov nižšieho stupňa.

Vyjadrenie ZOJ k návrhu noviel statusových zákonov sudcov.

V súčasnosti začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 385/2000 Z.z. o súdoch, ktorým sa novelizuje aj zákon o Súdnej rade SR a zákon o súdoch. Novela sa dotýka troch kľúčových oblastí -  výberových konaní do funkcie sudcov, hodnotení sudcov a disciplinárnych konaní. Menia sa ňou však aj iné ustanovenia dotknutých zákonov.

Na otázky denníka Hospodárske noviny ako hodnotíme tieto zmeny; ktoré konkrétne by sme vyzdvihli; či v nich je niečo čo nás „vyrušuje“; prípadne čo by sme to navrhli inak; uvádzame nasledovné:

Ako celok hodnotíme pripravované zmeny pozitívne.

Novela úplne novým spôsobom rieši výberové konania sudcov, ktorý by mal zabezpečiť ich maximálnu objektivitu a transparentnosť. Veľmi podstatné je aj to, že vytvorením databáz úspešných kandidátov z výberových konaní pre obvody krajských súdov sa zabezpečí kontinuita obsadenia voľných miest sudcov v krátkom čase po ich vytvorení alebo uvoľnení. Iba dobrá realizácia novej úpravy ukáže, či sa skutočne naplnia sledované ciele.

Odpovede pre médiá na nasledovné otázky na tému integrity sudcov:

  1. Aké sú podľa Vás kritériá na integritu sudcov ?:

Medzinárodné kritériá k integrite sudcov, ktoré rešpektuje aj Slovenská republika, boli prijaté v roku 2001 Súdnou skupinu na posilnenie sudcovskej integrity, a sú známe pod názvom „Bangalórske zásady správania sudcov“.  Podľa nich je integrita základným predpokladom výkonu funkcie sudcu. Zaväzuje sudcu správať sa tak, aby sa mu z pohľadu objektívneho pozorovateľa nedalo nič vytknúť. Správanie a konanie sudcu musí verejnosť ubezpečovať, že môže veriť v integritu súdnictva. Inými slovami, že spravodlivosť má byť nielen vykonávaná, ale musí sa aj javiť navonok, že je vykonávaná.

Novoročný príhovor prezidentky ZOJ

Vážení priatelia, kolegovia a partneri,

 

Na prahu nového roku 2017 Vám chcem v mene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ predovšetkým poďakovať za Vašu spoluprácu, podporu a záujem o stav slovenského súdnictva.

V zhodnotení roku 2016 v slovenskej justícii sme konštatovali, že bol v znamení najmä rozsiahlych legislatívnych zmien procesného aj hmotného práva, ďalších krokov v elektronizácii súdneho procesu a zlepšenia vnímania dôveryhodnosti súdov verejnosťou.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri